Skip to the content

Elcertifikat - priser och kostnader

Dina kostnader för elcertifikat

Kostnaderna per år för elcertifikat, beräknat på ett medelvärde på 3,2 öre, kan ses i tabellen.

De tre värdena för energianvändning som anges är vanliga schablonvärden för årlig energianvändning i en mindre lägenhet, en stor lägenhet respektive ett småhus.

Energianvändning per år Elcertifikatspris Kostnad/år
2000 kWh/år 3,2 öre/kWh 64 kr/år
5000 kWh/år 3,2 öre/kWh 160 kr/år
20000 kWh/år 3,2 öre/kWh 640 kr/år

Eftersom inköpen av elcertifikaten är kopplade till energianvändningen kommer kostnaden naturligt variera över året, då en bostad förbrukar mer el på vintern. Dina kostnader för elcertifikat är därför ofta högre på vintern.

Elcertifikatets pris

Elhandelsföretag är skyldiga att köpa ett viss andel elcertifikat för den el som säljs. Kostnaderna för elcertifikaten betalas av kunden via elräkningen. Kostnaden du betalar för elcertifikatet beror på till vilket pris företaget har köpt elcertifikaten, årets kvot samt vilken typ av elavtal du har valt.

Om du har ett elavtal med fast elpris ska kostnaden för elcertifikat redan ingå i priset som erbjudits vid tecknandet av avtalet. En justering för en oväntad förändrad kvot kan ibland göras eftersom kvoten beslutas av staten.

Om du har ett elavtal med rörligt elpris kommer priset för elcertifikat att variera. En del företag har också ett påslag för hanteringen av elcertifikaten, det ska i så fall regleras i elavtalets villkor. 

» På Energimyndighetens hemsida kan du se elkundens genomsnittliga kostnad för elcertifikat i öre per kilowattimme

Det här är elcertifikat

Elcertifikatssystemet infördes i Sverige av regeringen år 2003 för att främja en ökad elproduktion från förnybara energikällor.

Elcertifikatssystemet finns i Sverige och Norge. Tillsammans ska länderna öka den förnybara elproduktionen med 28,4 TWh mellan åren 2012 och 2020. Sverige har även som mål om att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030.

Så här främjar elcertifikat elproduktion från förnybara energikällor

  1. När el produceras med förnybara energikällor som sol, vind och vatten, tilldelas producenten elcertifikat för den el som producerats.
  2. Elcertifikaten säljs på en marknad där priset beror på tillgång och efterfrågan.
  3. När ett elhandelsföretag köper el till en kund måste även elcertifikat köpas för en viss andel av den el (en kvot av mängden el) som säljs till kunden.
  4. Elcertifikatet ger elproducenten mer ersättning för den el som producerats med förnybara energikällor än för icke förnybara energikällor. Det ger producenten incitament att producera mer el från förnybara energikällor, än från fossila energikällor.
  5. Andelen (kallad kvot) elcertifikat som ska köpas in per kWh el som säljs beslutas av regeringen. Kvoten anges i förordningen för elcertifikat.
  6. Om lite el från förnyelsebara energikällor produceras eller om kvoten ökar stiger priset på elcertifikat.

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk.