Skip to the content

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008 och är den första fjärrvärmelag som har stiftats. Syftet med lagen är framförallt att stärka kundens ställning.

Lagens innehåll

Enligt lagen så måste all prisinformation om fjärrvärme finns lättillgängligt för kunder och allmänhet. Det ska också finnas en förklaring kring hur priset bestäms. 

Rätt till förhandling och medling

Om det sker ändringar i avtalsvillkoren så ska ändringar meddelas senast två månader före den dag då de får börja gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har meddelats om förändringen.

Som kund har du även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet. Medlingen hanteras av Fjärrvärmenämnden, som är tillsatt av Energimyndigheten.

Skyldighet att upprätta årsrapport

För att kunder och allmänhet ska få bättre insyn i fjärrvärmeverksamheten så ska fjärrvärmebolaget varje år upprätta en årsrapport där fjärrvärmeverksamhetens ekonomi ska redovisas.

Andra rättigheter och skyldigheter

Fjärrvärmelagen innehåller också vad som gäller vid avtalsbrott, fakturering och informationsskyldighet, förändring i avtalsvillkoren med mera.

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden bildades den 1 juli 2008 i samband med att fjärrvärmelagen trädde i kraft. Nämnden har till uppgift att vara medlare vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme.

Varför medla?

Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som ett företag eller en kund måste följa. Det beror på att nämnden inte är en domstol, utan endast har en medlarfunktion. En framgångsrik medling bygger därför på parternas vilja att komma överens.

Syftet med medling är att hjälpa tvistande parter att komma överens om avtalsvillkor och att du som kund ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för fjärrvärme. En medling hjälper också att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretaget oftast har i förhållande till dig som fjärrvärmekunden.

Så går medlingen till

Om du vill ansöka om medling så ska ansökan ha kommit till Fjärrvärmenämnden (som är placerad på Energimyndigheten i Eskilstuna) inom tre veckor från den dag som fjärrvärmeföretaget underrättade dig om att förhandlingen avslutats. När ärendet är komplett och fjärrvärmeföretaget yttrat sig över ansökan behandlas ärendet vid Fjärrvärmenämndens sammanträde, vilket sker en gång per månad. Nämnden beslutar om medlingsansökan ska beviljas eller inte. Om ansökan beviljas kommer du och fjärrvärmeföretaget att underrättas om detta. Ni kommer också att få en kallelse till medlingssammanträde.

Medlingen avslutas när Fjärrvärmenämnden bedömer att det inte längre finns anledning att fortsätta. Nämndens beslut är offentliga och där framgår det om medlingen lett till en överenskommelse mellan parterna (du som kund och fjärrvärmeföretaget) eller inte. Vad ni har avtalat om kommer däremot inte att framgå av nämndens beslut. Det är dock inget som hindrar att det i Fjärrvärmenämndens protokoll från medlingsförhandlingen antecknas vad parterna kommit överens om. Det förutsätter dock att både du och fjärrvärmeföretaget har godkänt detta.

» Om Fjärrvärmenämnden på Energimyndighetens webbplats

Fjärrvärmeförordningen

Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2008 och gäller tills vidare. Enligt förordningen är det Energimarknadsinspektionen som har i uppgift att meddela föreskrifter kring vilka skyldigheter fjärrvärmeföretag har vad gäller att lämna prisinformation till allmänheten.

I förordningen fastställs även hur en påminnelse och utebliven betalning till en konsument ska vara utformad.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet, som även har i uppdrag att se till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagens föreskrifter och villkor.

Det är Fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten som, enligt förordningen, medlar enligt fjärrvärmelagen.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51