Skip to the content

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen (2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008. Syftet med lagen är att stärka kundens ställning.

Lagens innehåll

Enligt lagen måste all prisinformation om fjärrvärme finnas lättillgängligt för kunder och allmänhet. Det ska också finnas en förklaring kring hur priset bestäms. 

Rätt till förhandling och medling

Om det sker ändringar i avtalsvillkoren ska ändringar meddelas senast två månader före den dag de börjar gälla. Vid förändring av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig, som kund, har du rätt till förhandling kring villkoren. Begäran om förhandling ska skickas in inom tre veckor från det att du har meddelats om förändringen.

Du har även rätt till medling och rätt att säga upp avtalet. Medlingen hanteras av Fjärrvärmenämnden, som är tillsatt av Energimyndigheten.

Skyldighet att upprätta årsrapport

För att kunder och allmänhet ska få bättre insyn i fjärrvärmeverksamheten ska fjärrvärmeföretaget varje år upprätta en årsrapport där fjärrvärmeverksamhetens ekonomi redovisas.

Andra rättigheter och skyldigheter

Fjärrvärmelagen innehåller också bestämmelser om fjärrvärmeföretags informationsskyldighet, mätning av förbrukningen, fakturering, vad som gäller vid avtalsbrott och förändring i avtalsvillkoren.

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden har till uppgift att vara medlare vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme.

Varför medla?

Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som ett företag eller en kund måste följa. Det beror på att nämnden inte är en domstol, utan endast har en medlarfunktion. En framgångsrik medling bygger därför på parternas vilja att komma överens.

Syftet med medling är att hjälpa tvistande parter (du som kund och fjärrvärmeföretaget) att komma överens om avtalsvillkor och att du ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för fjärrvärme. En medling hjälper också till att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretaget oftast har i förhållande till dig som fjärrvärmekund.

Så går medlingen till

Om du vill ansöka om medling ska ansökan ha kommit till Fjärrvärmenämnden (som finns på Energimyndigheten i Eskilstuna) inom tre veckor från den dag som fjärrvärmeföretaget underrättade dig om att förhandlingen avslutats. Ansökningsavgiften för medling är 500 kronor för en konsument. När ärendet är komplett och fjärrvärmeföretaget har yttrat sig över ansökan behandlas ärendet vid Fjärrvärmenämndens sammanträde, vilket sker en gång per månad. Nämnden beslutar om medlingsansökan ska beviljas eller inte. Om ansökan beviljas kommer du och fjärrvärmeföretaget att underrättas om detta. Ni kommer också att få en kallelse till medlingssammanträde.

Medlingen avslutas när Fjärrvärmenämnden bedömer att det inte längre finns anledning att fortsätta. Nämnden fattar sedan ett beslut där det framgår om medlingen lett till att parterna kommit överens eller inte. Nämndens beslut är offentliga men vad ni har avtalat om framgår inte av beslutet. Trots det finns det inget som hindrar att det i Fjärrvärmenämndens protokoll antecknas vad parterna kommit överens om både du och fjärrvärmeföretaget godkänt det.

» Om Fjärrvärmenämnden på Energimyndighetens webbplats

Fjärrvärmeförordningen

Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2008. Enligt förordningen är det Energimarknadsinspektionen som har i uppgift att meddela föreskrifter om skyldigheter för fjärrvärmeföretag gällande bland annat funktionskrav för mätare, mätning, fakturering, faktureringsinformation och att lämna prisinformation till allmänheten. 

I förordningen fastställs även hur en påminnelse och utebliven betalning till en konsument ska vara utformad.

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet, som även har i uppdrag att se till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagens föreskrifter och villkor.

Det är Fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten som, enligt förordningen, medlar enligt fjärrvärmelagen.