Skip to the content

Fjärrvärmemätare - avläsning och fakturering

När blir mätaren avläst?

Fjärrvärmeföretaget ska avläsa mätvärden efter varje leveransperiods slut, normalt en gång i månaden, eller oftare om det avtalats. Avläsning ska ske samma datum varje månad eller sista dagen i varje månad. Inträffar dagen för avläsning på en dag som inte är en vardag kan avläsning ske närmaste vardag. Fakturering ska göras på avlästa värden av förbrukningen, och måste därför göras i efterskott. 

Avläsning ska även ske vid nyanslutning, vid permanent frånkoppling, vid nytecknande av eller
partsbyte i avtal i samband med fastighetens ägarbyte, vid mätarbyte, samt på konsumentens begäran vid dennes avflyttning samt vid inflyttning.

Avläsning kan ske manuellt eller automatiskt, men de flesta mätare ska normalt kunna fjärravläsas.

Om avlästa värden inte finns

Om ett mätarvärden saknas eller har brister, ska fjärrvärmeföretaget basera debitering på beräknad förbrukning. I de fall beräknad förbrukning utgör grund för debitering ska leverantören vid beräkningen utgå från konsumentens tidigare uppmätta förbrukning och förbrukningsprofil samt övriga kända omständigheter. På så sätt ska det undvikas att en större skuld byggs upp eller att du som kund betalar för mycket.

Vid beräknade mätarvärden ska fjärrvärmeföretaget:

  • meddela konsumenten att debiteringen är grundad på beräknad förbrukning,
  • redogöra för beräkningsgrunden på fakturan,
  • ge information om orsaken till att mätvärden inte kunnat erhållas.

Korrigering av fakturerade kostnader

Korrigering till konsumentens fördel kan ske upp till tio (10) år från det senaste fakturadatumet.
Korrigering till konsumentens nackdel får inte göras för längre tid tillbaka än tre (3) år från det senaste fakturadatumet. Sådan korrigering får inte ske om det finns anledning att anta att konsumenten i god tro betalt fakturan, det vill säga om informationen om beräknade värden t.ex. inte lämnats.

Regleringen av felaktig debitering ska ske utan dröjsmål sedan konsumenten påpekat förhållandet eller leverantören på annat sätt fått kännedom därom.

Rätt till avbetalningsplan

Avser korrigeringen av fakturerade kostnader mindre belopp kan den normalt ske vid påföljande debiteringstillfälle. Om den felaktiga debiteringen innebär att konsumenten har en skuld till leverantören, som inte utgör ett mindre belopp, och det beror på leverantören har konsumenten utan kostnad rätt till räntefri avbetalningsplan där antalet delbetalningar står i relation till skuldens storlek.

Vid prisändring får det nya priset tillämpas på en beräknad mätarställning, vid den tidpunkt då det nya priset träder i kraft. 

Avtal upphör

Om avtalet upphör så ska avläsning helst ske samma dag. Om inte det går ska mätaren läsas av tidigaste fem vardagar före eller senast fem vardagar efter att avtalet upphört. Faktureringen ska då grundas på beräknad mätarställning vid tidpunkten då avtalet upphör. 

Mätare och mätning

Din förbrukning av fjärrvärme registreras av fjärrvärmeleverantörens mätare, som är placerad i fjärrvärmecentralen. För mätaren gäller vad som är föreskrivet i förordningen (1994:99) om el-, vatten- och värmemätare. Om mätanordningen omfattar flödesmätare och integreringsverk (en räkne-enhet) och dessa registreringar inte stämmer, så gäller flödesmätarens registrering. 

Om du bedömer att det är fel på mätanordningen ska du omedelbart anmäla detta till fjärrvärmeleverantören. Du har då rätt att kräva provning av anordningen. Leverantören ska informera dig vad en sådan provning beräknas kosta. 

Provningen genomförs vanligtvis av leverantören, men du har rätt att begära att den utförs av en sakkunnig som är opartisk. Vid provning anses mätarens registrering vara godtagbar om avvikelsen från rätt värde inte är större än +5 procent vid ett belastningsförhållande som vid det tillfälle då felet antas ha varit. Om avvikelsen är större, ska mätvärdena rättas och värmeuttaget anses motsvara de rättade värdena.

Om provningen sker på din begäran och mätaren visar ett godtagbart resultat så får du ersätta leverantören med de självkostnader som uppkommit för provningen. I annat fall bekostas provningen av leverantören. 

Om mätaren monteras ned ska leverantören läsa av mätaren och informera dig som kund om mätarställningen.