Skip to the content

Vägledning för dig som har företag och som ingått elavtal efter falska påståenden vid telefonförsäljning

Senast uppdaterad: 2023-06-08 14:34

Har du utlovats samfakturering och billigare el med det nya elavtalet, men upptäcker att kostnaderna till elhandlaren istället ökar? Och elavtalet visar sig ha 24 månaders uppsägningstid när du lovats att det ska kunna avslutas när som helst?

Här hittar du en vägledning om vad du kan göra om du upptäcker att du fått ett elavtal du inte tackat ja till, om du accepterat ett elavtal efter felaktiga uppgifter från säljaren eller accepterat elavtal med villkor du inte godkänt.

Energimarknadsbyråns statistik visar att det är mycket ovanligt att elhandlare missköter sig, men det finns enstaka undantag.

Energimarknadsbyrån har här sammanfattat de första stegen du kan ta om du drabbats av ett oönskat avtal.

 

Du vill ångra avtalet – varför tillåter inte elhandlaren det?

Om du ingår avtal i egenskap av näringsidkare räknas du normalt inte som konsument och då gäller inte den lagstadgade ångerrätten i  lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det finns heller inget krav på skriftlig bekräftelse av avtal som ingås över telefon.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler definierar konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Du som driver näringsverksamhet i enskild firma räknas som fysisk person. Om du bedriver din näringsverksamhet i hemmet kan din rätt att ångra avtalet enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler påverkas av om din elförbrukning huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten, d.v.s. huvudsakligen utgör hushållsförbrukning.

 

Du tror inte att du accepterat en telefonförsäljares erbjudande – är elavtalet giltigt?

Om en elhandlare påstår att det finns ett giltigt avtal med en kund är det upp till elhandlaren att bevisa det. Avtal som ingås över telefon innebär att det vanligtvis inte finns någon skriftlig dokumentation och det är i första hand i ljudfilen från avtalets ingående som bevisar att avtal har ingåtts och att avtalet har ett visst innehåll.

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige rekommenderar att de allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare, EL 2012 N (rev), sänds ut till samtliga kunder.

Enligt ellagen ska elhandlaren lämna information om avtalsvillkoren och vissa specifika uppgifter om avtalet till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Ellagens definition av konsument är en fysisk person till vilken el överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Informationsskyldigheten enligt ellagen kan alltså gälla i förhållande till näringsidkarkunder som i enskild firma bedriver verksamhet i anläggning där elförbrukningen huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet (typiskt sett i hemmet).

Sammantaget bör det i de flesta fall finnas dokumentation, utskickat till kunden, som visar avtalets innehåll.

Begär bevis och lyssna på ljudfilen

Begär att få ut ljudfilen genom att kontakta elhandlaren, helst skriftligen via  e-post. Lyssna på ljudfilen och undersök om du tydligt har tackat ja, samt vilka villkor det är som du har tackat ja till. Om elhandlaren inte kan visa att ett avtal har ingåtts är du inte bunden av avtalet. Det är inte kunden som har bevisbördan för att avtal inte har ingåtts.

Elhandlaren lämnar oftast ut en ljudfil som bara innehåller den del av samtalet som sägs utgöra avtalet. Det är upp till dig som kund att styrka att du blivit vilseledd av information som givits under telefonsamtalet men innan/efter själva inspelningen.

Tvist om avtalets giltighet kan prövas i domstol. Se mer information nedan.

Om elhandlaren inte lämnar ut ljudfilen

Det förekommer även att elhandlaren inte vill lämna ut någon ljudfil alls från telefonsamtalet. Du kan begära att få lyssna på ljudfilen över telefon. Det är elhandlaren som har bevisbördan för att det finns ett giltigt avtal. 

Har avtalet ingåtts med rätt person?

Elhandlaren får ingå elavtal för en viss anläggning endast med den som har elnätsavtalet för anläggningen. Vi har fått klagomål där elavtalet har ingåtts med kunden i egenskap av näringsidkare men avseende kundens bostad där kunden i egenskap av privatperson står på elnätsavtalet. Avtalet har i sådant fall inte ingåtts med rätt elanvändare.

Tänk också på att om du har ett företag så måste personen som har ingått avtalet vara behörig firmatecknare. I annat fall är avtalet ogiltigt.

Elhandlaren kan bara kräva betalt av den som elhandlaren har ett giltigt avtal med.

Om det saknas elnätsavtal för anläggningen, t.ex. när elen ingår i hyran för anläggningen, har elavtalet inte ingåtts i enlighet med ellagen.

 

Min el ingår i hyran – är avtalet giltigt?

Om du betalar för elen till hyresvärden eller fastighetsägaren, och därmed inte har ett elnätsavtal, så kan inte elhandlaren ingå ett giltigt elavtal med dig. Det är bara om du har ett elnätsavtal med elnätsföretaget som äger elnätet på den aktuella platsen som en elhandlare kan ingå ett giltigt elavtal med dig. Att det är så följer av 8 kap. 4 d § ellagen där det framgår att "En elleverantör får ingå avtal om leverans av el i en viss uttagspunkt endast med den elanvändare som enligt avtal med nätkoncessionshavaren har rätt att ta ut el i den uttagspunkten." 

Om ditt företaget inte har ett elnätsavtal, eller om det ingåtts av en person eller annan organisation än det som anges i elavtalet, är elavtalet inte giltigt och du är därmed inte betalningsskyldig.

 

Jag accepterade avtalet men lovades att det kunde avslutas när som helst – elhandlaren påstår nu att uppsägningstiden är 24 månader

Många missar att lyssna på vilken uppsägningstid som anges när avtal ingås på telefon. Enstaka elhandlare ger i säljsamtalet löften om att avtalet kan avslutas när som helst, samtidigt som det vid avtalstecknandet anges t.ex. 24 månaders uppsägningstid. Om inte uppsägningstiden angivits när avtalet ingicks är den 14 dagar enligt de allmänna avtalsvillkoren. Om du utan att uppfatta det accepterat en lång uppsägningstid uppstår frågan om det är skäligt. 

Om elavtalet har rörligt elpris kan det vara oskäligt med lång bindnings- eller uppsägningstid. Konsumentverket har i sitt tillsynsarbete motiverat i ett brev till en elhandlare varför de ansåg att elhandlarens uppsägningstid på 24 månader var oskälig. Konsumentverket ansåg att avtal med rörligt elpris maximalt skulle ha en månads uppsägnings- eller bindningstid.

Det är viktigt att poängtera att Konsumentverkets ställningstagande avser konsumentavtal..

Det är, såvitt vi känner till, inte prövat om 24 månader är en oskäligt lång uppsägningstid för elavtal med näringsidkare.

Om du accepterat avtalet och det är giltigt, och det framgår av avtalsprocessen att avtalet har 24 månaders uppsägningstid, kan skäligheten prövas i domstol.

Oskäliga avtalsvillkor kan, efter ansökan i Patent- och marknadsdomstolen, förbjudas i avtal mellan näringsidkare.

 

Elhandlaren fakturerar för el trots att jag ifrågasätter avtal och villkor – vad kan jag göra?

Om du anser att elpriset är oskäligt högt, att avtalet inte är giltigt eller att du av någon annan anledning inte är skyldig att betala, bör du bestrida fakturorna. Att ”bestrida” betyder att du meddelar elhandlaren att du helt eller delvis inte tänker betala, och varför. Det ska vara en så kallad rättsligt relevant grund. Det betyder att det måste finnas viss substans i varför du anser att fakturan är felaktig. 

Så här bestrider du en faktura

Ibland är ett bestridande vad som krävs för att elhandlaren ska lämna ut de bevis de har på att avtalet är giltigt. Du måste dock betala den del av fakturan som du och elhandlaren är överens om, du kan alltså behöva bestrida en del av fakturan och betala den del av kostnaden du inte ifrågasätter.

Om elhandlaren vill ha betalt måste elhandlaren vidta inkassoåtgärder. Om du bestrider betalningskravet även där kan elhandlaren gå till tingsrätten för att få skulden fastställd. Det blir då upp till domstolen som avgör om du måste betala eller inte.

Information till dig som är företagare på Kronofogdens webbplats

Information om bluffakturor på Kronofogdens webbplats

 

Elhandlaren fakturerar en hög avgift för avtalsbrott – måste jag betala?

Vad är en lösenavgift?

En lösenavgift/brytavgift är ett skadestånd som en elhandlare kan få ta ut om elhandlaren anser att du har brutit ditt elavtal. 

Det följer av de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) att elhandlaren får ta ut en lösenavgift om kunden ingått ett tidsbestämt avtal som kunden bryter i förtid. De allmänna avtalsvillkoren utgör en väl etablerad branschpraxis och kan få rättsverkan även om kunden inte fått villkoren.

Om elhandlaren hotar med lösenavgift

Eftersom det är elhandlaren som påstår att du har begått ett avtalsbrott, är det elhandlaren som ska bevisa att du brutit mot avtalet. Elhandlaren behöver alltså bevisa sin rätt att ta ut lösenavgiften.

I elhandlarens avtalsvillkor kan det finnas särskilt reglerat när och hur elhandlaren har rätt att ta ut en lösenavgift. Det är vad ni har avtalat om som gäller. Om du inte har fått några skriftliga avtalsvillkor kan du lyssna på ljudfilen från avtalets ingående och se om det framgår någon rätt för elhandlaren att ta ut en avgift ifall du inte fullföljer avtalet. I övrigt gäller de allmänna avtalsvillkoren. 

Regeln i de allmänna avtalsvillkoren gäller tidsbestämda avtal, och det är vad Energimarknadsbyrån vet inte prövat om ett avtal med noll månaders bindningstid och 24 månaders uppsägningstid är att se som tidsbestämt eller ej. Om man bryter mot ett tidsbestämt avtal har elhandlaren rätt att ta ut ersättning som max får motsvara vad elhandlaren kan visa sig förlora under avtalets återstående löptid, d.v.s. det negativa kontraktsintresset.. 

Det är upp till elhandlaren att styrka skadans storlek, d.v.s. den summa de begär i lösenavgift. Du kan be elhandlaren att redovisa hur lösenavgiften beräknats.

Protestera mot lösenavgiften

Om du anser att lösenavgiften är oskäligt hög, att avtalet inte är giltigt eller att du av någon annan anledning inte är skyldig att betala, kan du bestrida fakturan med lösenavgiften. Att ”bestrida” betyder att du meddelar elhandlaren att du inte tänker betala, och varför. Det ska vara en så kallad rättsligt relevant grund. Det betyder att det måste finnas viss substans i varför du anser att fakturan är felaktig. 

Såhär bestrider du en faktura

Om elhandlaren vill ha betalt måste elhandlaren vidta inkassoåtgärder. Om du bestrider betalningskravet även där kan elhandlaren gå till tingsrätten för att få skulden fastställd. Det blir då upp till domstolen som avgör om du måste betala eller inte.

Information till dig som är företagare på Kronofogdens webbplats

Om ditt tidigare elavtal bryts

Om den nya elhandlaren inte har sagt att leverantörsbytet ska vara kostnadsfritt för dig som kund har den nya elhandlaren inget ansvar över om du blir fakturerad en lösenavgift av din gamla elhandlare.

Det finns inte någon uttrycklig skyldighet i ellagen för en ny elhandlare att kontrollera kundens nuvarande avtalsperiod innan elleveransen övertas. Den nya elhandlaren kan i praktiken ta över dig eller ditt företag som kund omedelbart och därigenom bryta eventuella tidigare elavtal.

Om du och den nya elhandlaren inte har avtalat särskilt om att den nya elhandlaren ska vänta med att överta elleveransen tills du är fri att byta elhandlare, kan den nya elhandlaren överta leveransen av el direkt. 

Om du kan visa att det nya avtalet inte är giltigt har du i praktiken inte brutit ditt tidigare avtal – eftersom du inte ingått något nytt.

 

Elhandlaren hotar med att stänga av elen om jag inte betalar – vad gäller?

Enligt elavtalens allmänna avtalsvillkor ska inte elen stängas av om fordran är tvistig och det finns en rättsligt relevant anledning. Elhandlaren kan bli skadeståndsskyldig enligt reglerna i skadeståndslagen om elen stängs av på ett sätt som strider mot gällande villkor.

Det är inte god inkassosed att vidta en inkassoåtgärd (hota med frånkoppling) om det av invändningar från gäldenären eller på annat sätt framgår att fordran saknar laga grund.

 

Elhandlaren hotar med att skicka vidare kravet till Kronofogdemyndigheten om jag inte betalar - vad gäller?

Om företaget skickar vidare kravet till ett inkassobolag eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider även där. Ur bevishänseende ska bestridandet helst göras via e-post.

Om företaget finns på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen anmärkning om företaget skickar vidare kravet till Kronofogdemyndigheten. Om företaget inte finns på Svensk Handels varningslista kan du meddela att du vill att uppgifterna tas bort hos Kronofogdemyndighetens rättelseteam. Det är då viktigt att du kan visa att du har bestridit fordran till företaget innan företaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, samt att du bestrider betalningsföreläggandet till Kronofogden och uppger varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten  

 

Vad innebär samfaktura?

Säljaren har ibland utlovat att kunden ska få en samlad faktura för nät- och elkostnader, så kallad samfakturering. Det finns inga ekonomiska fördelar för dig att få dina nät- och elkostnader samlade på en faktura eftersom elföretagen inte får ta ut fakturaavgifter.

Genom att godkänna samfakturering lämnar du som kund en fullmakt till elhandlaren att adressändra dina elnätsfakturor så att de skickas till elhandlaren istället för att skickas direkt till dig.

Läs mer om fullmakter

Om du inte vill bli samfakturerad kan du kontakta elhandlaren via mail och återkalla fullmakten som ger elhandlaren rätt att samfakturera nät- och elkostnader. Via länken nedan kan du läsa mer om riskerna med samfakturering och om vad du kan göra om du har samfakturering och det har uppstått problem. 

Läs mer om samfakturering

 

 

Mitt företag är inte överens med elhandlaren, hur kan tvisten lösas?

Du bör i första hand kontakta elhandlaren för en fortsatt diskussion. Energimarknadsbyrån rekommenderar att kontakten sker skriftligen, förslagsvis via mail. Mailkonversationen kan utgöra bevis som kan vara till hjälp vid en rättslig prövning. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag

Om du har en företagsförsäkring är det bra att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om du har rätt till rättsskydd. I sådana fall kan du få hjälp med kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud som driver ditt ärende. Om du är medlem i en branschorganisation kan du i vissa fall också få hjälp att driva en tvist.

Gå till domstol

Du som är näringsidkare har valet att låta tvisten lösas i domstol, något som kan gå till på två sätt:

  1. Du kan säga upp avtalet och eventuella fullmakter, byta elhandlare och bestrida lösenavgiften – och avvakta att elhandlaren tar tvisten vidare till domstol för att få skulden fastställd.
  2. Du har också möjlighet att själv skicka in en stämningsansökan för att ogiltigförklara avtalet, alternativt bedöma skäligheten i uppsägningstiden eller lösenavgiftens storlek. Ta kontakt med din tingsrätt för att ta reda på hur du ska gå tillväga.

Sök upp vilken tingsrätt du tillhör

Vad kostar det?

Om värdet på det som tvisten handlar om är lägre än ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr år 2019), kan tvisten avgöras som ett förenklat tvistemål. Tanken är att du i dessa fall ska kunna försvara dig själv utan ett juridiskt ombud.

Den som förlorar i ett förenklat tvistemål har ett kraftigt begränsat ansvar för vinnarens rättegångskostnader. Vinnaren kan exempelvis bara få ersättning för en timmes juridisk rådgivning. Därtill tillkommer ansökningsavgift och i vissa fall kostnad för motpartens resa och uppehälle.

Du kan undersöka möjligheterna att få hjälp med kostnaderna från din företagsförsäkring.

 

Anmäl elhandlaren till Varningslistan hos Svensk Handel

Svensk Handel är en medlemsorganisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. De har utarbetat Varningslistan som bland annat varnar för företag med oseriösa försäljningsmetoder.

Skicka in ett tips till Varningslistan