Skip to the content

Fullmaktsguiden

Vad är en fullmakt?

En fullmakt är en rättshandling som ger någon annan (fullmaktshavaren) rätt att agera i ditt (fullmaktsgivarens) ställe. En fullmakt kan vara både skriftlig och muntlig. Till exempel kan den vara utformad såhär:

Jag, [Förnamn Efternamn], ger [Elhandelsföretagets namn] rätt att ingå elavtal i mitt namn.

Det förekommer att en fullmakt är inskriven i villkoren i ett avtal. Du bör därför alltid läsa igenom avtalsvillkoren innan du tecknar elavtal för att se om du lämnar ifrån dig en fullmakt som ger elföretaget rätt att agera i ditt ställe. 

Vad får företaget göra?

Det är fullmaktens utformning som bestämmer vilken rätt du ger företaget. Var uppmärksam så att företaget inte får fler rättigheter än vad som behövs. Se därför till att begränsa fullmaktens räckvidd så att du endast ger företaget rätt att agera i ditt ställe på det sätt som är nödvändigt.

Om du till exempel ger en fullmakt till en elmäklare/förmedlare är det onödigt att elmäklaren ges ”rätt att ingå avtal”, eftersom det kan innebära vilken typ av avtal som helst. Det är tillräckligt att elmäklaren ges rätt att ingå just "elavtal".

Hur länge är fullmakten giltig?

Du bör se till att fullmakten är tidsbegränsad. Det är inte säkert att fullmakten upphör automatiskt för att avtalet avslutas. En fullmakt bör generellt inte gälla längre än exempelvis till ett byte av elavtal är genomfört. Om fullmakten inte har en sista giltighetsdag går den att använda flera gånger, vilket oftast inte är nödvändigt.

Så stoppar du fullmakten

Återkalla – förstör eller ta tillbaka handlingen

Om ingen sista giltighetsdag har angetts i fullmakten måste du själv återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla. Genom att återkalla fullmakten kan du förhindra att den används för att mot din vilja till exempel ingå nya avtal eller säga upp avtal i ditt namn. Regler om återkallande av fullmakt finns i  avtalslagen (1915:218).

Det enklaste sättet att återkalla en fullmakt är genom att handlingen förstörs eller tas tillbaka. Du kan t.ex. skicka e-post till företaget med följande lydelse:

”Härmed återkallar jag med omedelbar verkan eventuell fullmakt som kan finnas mellan [Förnamn Efternamn] och [Elhandelsföretagets namn].”

Be också att företaget bekräftar att fullmakten tagits tillbaka.

Kraftlöshetsförklaring

Om det inte är möjligt att återkalla fullmakten skriftligen, t.ex. om det är oklart vilket företag som innehar fullmakten, kan du ansöka hos tingsrätten om så kallad kraftlöshetsförklaring av fullmakten, enligt 17 § avtalslagen. Du kan ta kontakt med tingsrätten för att ta reda på hur du ska gå tillväga.

Klicka här för att söka upp vilken tingsrätt du tillhör.

Kan en fullmakt överlåtas till någon annan?

En fullmakt lämnas av fullmaktsgivaren till fullmaktsinnehavaren. Om inget uttryckligen särskilt anges kan fullmakten inte överlåtas. En fullmakt som utan tillåtelse har överlåtits till någon annan än den ursprunglige fullmaktshavaren gäller inte. Om till exempel ett elavtal har ingåtts för din räkning utan stöd i giltig fullmakt är avtalet inte bindande för dig.

Det är bara den som har elnätsavtalet som kan lämna fullmakt avseende elhandelsavtalet i anläggningen.

Om du är näringsidkare är det bara en person som är behörig firmatecknare som kan lämna fullmakt åt ditt företag.

Du är ytterst ansvarig

Det är skillnad på att behöva göra något och att få göra något. Att ett företag ges en rätt att handla i ditt namn betyder alltså inte att företaget faktiskt också är bunden att göra det.

Om du till exempel har gett ett elföretag en fullmakt att säga upp ditt nuvarande elavtal innebär det att elföretaget får säga upp ditt elavtal, inte att elföretaget måste säga upp elavtalet. 

Tänk på att även om du har gett ett företag rätt att agera i ditt ställe så är det du själv som är ytterst ansvarig.