Skip to the content

Nyanslutning

Regler som gäller för anslutning till elnätet av kundens uttagspunkt återfinns i ellagen, de allmänna avtalsvillkoren samt om elnätföretaget har särskilda villkor.

Föranmälan om anslutning till elnät 

Du ska alltid kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig. Har du några frågor så kontaktar du det berörda elnätsföretaget. Elinstallatören ska skicka in en föranmälan om anslutning till elnät till elnätsföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst sex veckor innan anslutning ska ske. Efter din föranmälan ska nätföretaget skicka dig en offert. 

Nätföretagets anslutningsskyldighet

Nätföretaget är skyldigt att på skäliga villkor ansluta en anläggning till elnätet. Till begreppet villkor räknas avgifter och övriga villkor som nätföretaget ställer upp för att utföra det arbete som krävs samt se till att du tillförsäkras en godtagbar leveranskvalitet. Ett nätföretag får göra avsteg från skyldigheten att ansluta en anläggning till en ledning eller ett ledningsnät med hänvisning till att det saknas ledig kapacitet. Sedan den 1 juli 2022 gäller detta endast om det inte finns förutsättningar att åtgärda kapacitetsbristen på ett sätt som är samhällsekonomiskt motiverat, utan att förstärka ledningen eller ledningsnätet. Om nätföretaget kan åtgärda kapacitetsbristen på andra sätt exempelvis genom energilagring eller flextjänster får nätföretaget inte åberopa kapacitetsbrist för att inte bygga ut.

Anslutningen ska ske inom skälig tid

Utgångspunkten är att anslutningsskyldigheten gäller endast om nätföretaget kan åtgärda kapacitetsbristen inom en rimlig tid. Det betyder att om det inte finns flextjänster som skulle kunna undanröja kapacitetsbristen för att ansluta en anläggning inom en skälig tid så finns det inte förutsättningar för att åtgärda bristen.

Ett nätföretag ska ansluta en anläggning inom skälig tid från det att företaget har tagit emot en begäran om anslutning. Tiden får vara längre än två år endast om det är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska utformning eller det finns andra särskilda skäl.

Nätföretaget ska utan dröjsmål ge begärd skriftlig information om de allmänna villkoren som företaget tillämpar vid anslutning. Vid begäran om en nyanslutning ska uppgifter om avgift och övriga villkor för anslutning lämnas in om skälig tid.

Tillfällig anslutning

Behöver du byggström vid nybyggnation så måste du skaffa dig en tillfällig anslutning. Den av dig anlitade elinstallatören ska skicka in en föranmälan till nätföretaget. Denna föranmälan måste vara nätföretaget tillhanda minst två veckor innan arbetet med elanslutningen ska börja. 

Färdiganmälan

När din elanläggning är klar att tas i drift ska elinstallatören sända in en färdiganmälan till nätföretaget. Av den ska framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt eftersom säkringsstorleken blir avgörande för vilken nätavgift som ska tillämpas för din anläggning. 

Anslutningsavgifter

När elnätsföretaget ansluter din anläggning till elnätet kan de ta ut en anslutningsavgift som du måste betala. Anslutningsavgiften och övriga villkor kring anslutningen ska enligt ellagen vara skäliga.

» Mer om anslutningsavgifter

Tillsyn och prövning

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över att villkoren och priset för anslutningen till elnätet är skäliga. Om du anser att villkoren i ditt fall är oskäliga kan du begära prövning hos Ei.

» Begär prövning av dina anslutningsvillkor på Ei:s webbplats

Ei har gett ut en PM som upplyser om principer och normer som inspektionen använder i prövningsärenden gällande skäliga villkor för anslutning till elnätet. Ei har ingen föreskriftsrätt och kan inte utforma bindande regler. Inspektionens PM är således inte bindande. 

» Läs PMen "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A" på Ei:s webbplats