Skip to the content

Utflyttning

Som kund måste du vid utflyttning säga upp både ditt elhandelsavtal och ditt elnätsabonnemang. Detta regleras i de allmänna avtalsvillkoren. Avtalen måste sägas upp, det räcker inte med bara en adressändring. Om avtalen inte sägs upp kvarstår ditt betalningsansvar.  

Uppsägningstid för elnätsavtal

Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska du säga upp ditt nätavtal senast 1 månad före utflyttningen om inte annat avtalats. Om inte elnätsföretaget får veta att du flyttat så fortsätter avtalet som tidigare med fortsatt skyldighet för dig att betala. 

Många företag har flyttformulär på sin webbplats, använd dig av detta formulär eller kontakta kundservice. Ha ditt kundnummer, nuvarande anläggningsnummer/anlID (se din faktura) samt eventuellt det nya anläggningsnumret till hands när du gör flyttanmälan. 

Uppsägning av elavtal

Du måste även kontakta elhandelsföretaget och meddela att du flyttar. De allmänna avtalsvillkoren föreskriver en uppsägningstid på 14 dagar vid flytt. En del elavtal måste du ta med dig till din nya bostad, annars måste du betala en brytavgift. Avtalet upphör enligt avtalets villkor, dessa hittar du ofta på företagets webbplats. Om du tycker att ditt avtal är förmånligt och vill behålla det så kan du kontakta elhandlaren för att höra om du kan få behålla avtalet på den nya adressen. 

Överlåtelse av elavtal

Många företag har skrivit in en klausul i sina villkor som säger att nät- och elavtalen inte utan medgivande från företagen får överlåtas från en person till en annan. Det betyder att man inte kan ta för givet att det går att flytta avtalet mellan gifta eller sammanboende som är i begrepp att separera. Du bör därför ta kontakt med företaget om du vill ta över ett avtal till exempel i samband med en separation. 

Elskulder följer med vid flytt

Dina elskulder avskrivs inte på grund av flytt. Om den som flyttar har skulder inverkar det inte på den kvarboende personens rätt att teckna nytt elnätsabonnemang och elhandelsavtal. Företaget kan således inte, på grund av den frånflyttande personens skulder, vägra teckna nytt avtal med den som bor kvar. Företaget har inte heller rätt att stänga av elen eller vägra återinkoppling för den nya, kvarboende, kunden av det skälet.

Avläsning vid utflyttning

Vid uppsägning ansvarar elnätsföretaget för att avläsning sker i anslutning till avtalets upphörande enligt de allmänna avtalsvillkoren. 

Flyttavgift

En flytt innebär administrativa kostnader för nätföretaget. Många nätföretag tar därför ut en avgift för inflyttning. Företagen kan ha rätt att göra det om det står inskrivet i deras avtalsvillkor.

Om du glömmer att säga upp nät- och elavtal vid flytt

Om bostaden står tom och du har glömt att vid din utflyttning säga upp dina avtal, så fortlöper dessa och du kvarstår som betalningsansvarig för nätabonnemanget och eventuell elförbrukning. 

Även om en ny hyresgäst eller ägare flyttar in riskerar du att bli betalningsansvarig till dess du sagt upp avtalen om den inflyttande inte anmält sin inflyttning till nätföretaget/elhandlaren. Däremot kan du i efterhand ha rätt att kräva den inflyttande kunden för dessa kostnader.