Skip to the content

Flytta ihop och flytta isär

Om man flyttar ihop eller isär med någon kan man behöva se över avtalen.

Flytta ihop

När ni flyttar in på er nya adress måste en av er teckna ett abonnemang på elnätet och ett elhandelsavtal. Har någon av er kommit överens med sitt tidigare elhandelsföretag om att få flytta med sitt elavtal, måste samma person stå för elnätsabonnemanget.

Att teckna ett nytt elnätsabonnemang och elhandelsavtal gäller även om ni flyttar inom samma fastighet eller trappuppgång.

Det går inte att välja elnätsföretag, vilket företag som blir aktuellt avgörs av var fastigheten är belägen rent geografiskt. 

Var ute i god tid

Inflyttning kan ske när som helst i månaden. Som kund har du, från dagen för tillträde, rätt att få el från det elhandelsföretag du själv valt. Detta gäller under förutsättning att den elhandlare du valt meddelat elnätsföretaget senast dagen för tillträde. Tänk på att vara ute i god tid, i alla fall några arbetsdagar, så att inblandade företag hinner göra ändringarna. Om inte nätägaren har fått meddelande om valt elhandelsföretag, när du börjar använda elen, är det nätägarens anvisade elhandelsföretag som du ska betala till. 

Avläsning vid inflyttning

Elnätsföretaget är ansvarigt för att mätaren läses av den dag som elnätsavtalet börjar gälla mellan dig och elnätsföretaget. 

Flytta isär

Nätabonnemanget och elhandelsavtalet gäller endast för den som har tecknat dem. Därför bryts avtalen om den frånflyttande står som avtalspart och anmäler flyttning. 

Överlåtelse av elavtal

Många företag medger inte att nätabonnemanget och elhandelsavtalet får överlåtas från en person till en annan. Det betyder att man inte kan ta för givet att det går att flytta avtalen mellan gifta eller sammanboende som är i begrepp att separera. Du bör därför ta kontakt med berörda företag om du vill ta över avtalen i samband med en separation. 

Elskulder följer med vid flytt

Elskulder avskrivs inte på grund av flytt. Om den som flyttar är avtalspart och har elskulder, inverkar det inte på den kvarboendes rätt att teckna nytt nätabonnemang och elhandelsavtal. Företaget kan således inte, på grund av den frånflyttande personens elskulder, vägra teckna nytt avtal med den som bor kvar. Företaget har inte heller rätt att stänga av elen eller vägra återinkoppling för den nya kvarboende kunden av det skälet. 

Den som bor kvar kan inte heller bli ansvarig för att betala den utflyttande partens elskulder som en förutsättning för att teckna nytt abonnemang, elhandelsavtal samt för att återinkoppla elen.