Skip to the content

Konkurs

Om ett elhandelsföretag ställer in betalningarna eller går i konkurs kan det medföra att företaget inte längre har ett avtal med en s.k. balansansvarig. För att få bedriva elhandel måste elhandlaren ha ett sådant avtal. Om elhandlaren saknar balansansvarig, är det ett avtalsbrott mot elhandelskunden.

Nätföretaget ska anvisa en ny elhandlare

Om elhandlaren saknar avtal med en balansansvarig ska kundens elnätsföretag anvisa en ny elhandlare. Elhandlaren har dock en tidsfrist på 10 vardagar (15 kalenderdagar) att ordna ett avtal med en ny balansansvarig. Om det inte lyckas kommer kunderna automatiskt bli kunder hos den elhandlare som elnätsföretaget anvisar. Elnätsföretaget ska sända information om vad som hänt till kunden. Även det nya anvisade elhandelsföretaget ska skicka information till kunden, om de priser och villkor som tillämpas.

Kunden har möjlighet att snabbt byta till annat elhandelsföretag. Kunder som omfattas av ett gemensamt upphandlat elprisavtal bör kontakta den som gjort upphandlingen.

Till vem ska man betala?

Kunden blir enligt regler i ellagen betalningsskyldig till det nya anvisade elhandelsföretaget från och med den dag anvisning skett. Detta gäller oavsett om kunden hunnit få information från det anvisade företaget först vid en senare tidpunkt.

För tiden innan anvisningsdagen är kunderna betalningsskyldiga mot sitt tidigare elhandelsföretag, för den elförbrukning som ägt rum under den perioden. Det företaget har således inte rätt att ta betalt för elförbrukning som kunden enligt ellagen är skyldig att betala till det anvisade elhandelsföretaget.

Ingen risk att bli utan el

Kunden blir genom detta aldrig utan el, även om ett elhandelsföretag skulle gå i konkurs, men blir automatiskt kund hos ett anvisat elhandelsföretag, där prisvillkoren kan se annorlunda ut.