Skip to the content

Ingå eller avsluta avtal

När du ska teckna elavtal finns det några saker du behöver känna till. Vi sammanfattar det viktigaste här och du hittar mer information i det här avsnittet.

Så här fungerar det  10 korta fakta 

  • Du behöver först teckna ett elnätsavtal och därefter ett elavtal för att köpa el.

  • Kontrollera avtalsvillkor och priser när du tecknar elavtal.

  • Du kan ångra elavtalet under 14 dagar från det att du har fått ångerrättsinformation, om avtalet har tecknats på distans.

  • Om du inte väljer elleverantör ska elnätsföretaget anvisa ett, du är skyldig att betala till det elhandelsföretaget för din elförbrukning. Ett anvisat avtal ofta det dyraste alternativet.

  •  Det måste vara samma person som ingår elavtal som tecknat elnätsavtalet. Om du flyttar ihop med någon, som redan har ett bra elavtal som får tas med till den nya adressen, så måste elnätsavtalet tecknas om.

  • Om du bor ihop med någon som innehar nät- och elavtal och denne flyttar så måste avtalen sägas upp. Du som bor kvar kan därefter ingå nya avtal.

  • Du måste teckna nya avtal när du flyttar, även om du flyttar till en annan lägenhet i samma hus. Du måste också teckna olika avtal för vardera bostad eller sommarstuga du har. Utan avtal kan frånkoppling ske utan förvarning och du kan debiteras kostnader för att elen ska kopplas in igen.

  • Även i samband med dödsfall, om det var den avlidne som stod för elnäts- och elhandelsavtalen, kan det bli aktuellt att teckna nya avtal. Den administrativa hanteringen beträffande avtal varierar något mellan företagen i dessa fall.

  • Företaget kan ibland ha rätt att ta ut en deposition när du vill ingå avtal. Det måste finnas skäl för att få ta ut en deposition. Hur stort beloppet får vara och under hur lång tid deposition/säkerhet får krävas framgår av avtalsvillkoren, EL 2012 K (rev 2) och NÄT 2012 K (rev 2).

  • Behöver du byggström vid nybyggnation så måste du skaffa dig en tillfällig anslutning. När din elanläggning är klar att tas i drift ska elinstallatören sända in en färdiganmälan till elnätsföretaget. Av den ska framgå vilken mätarsäkring som har installerats. Det är viktigt att detta blir rätt eftersom säkringsstorleken blir avgörande för vilken nättariff som ska tillämpas för din anläggning.

Skriftlig bekräftelse och information om ångerrätt

Om du själv kontaktar ett elhandelsföretag för att ingå ett avtal ska de skicka en bekräftelse, där avtalets innehåll framgår, till dig i god tid innan avtalsperioden påbörjas. Detta gäller oavsett hur du har tagit kontakt med elhandelsföretaget. Kontrollera att alla uppgifter i bekräftelsen är korrekta.

» Mer om skriftlig bekräftelse

Det förekommer att elhandelsföretag erbjuder en möjlighet att ingå avtal via internet. Eftersom ett sådant avtal ingås på distans har du ångerrätt. Detta ska framgå tydligt i avtalsbekräftelsen. Även när du ingår ett avtal per telefon, ska du få ångerrätt och en bekräftelse på avtalet. Om du bara bett elhandelsföretaget att skicka information eller ett avtalsförslag, så innebär det inte att du har ingått ett avtal.

» Mer om ångerrätt

Avtalets innehåll

Avtalets innehåll bestäms av innehållet i de handlingar som du har skickat in till elhandelsföretaget och innehållet i den bekräftelse som du får. Även uppgifter som framkommit i samband med elhandelsföretagets marknadsföring kan vara avtalsinnehåll, till exempel om du har svarat på direktreklam.

Allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket har förhandlat fram allmänna avtalsvillkor med elbranschen som gäller för konsumenter. NÄT 2012 K (rev 2) avser anslutning till elnätet samt elöverföring och EL 2012 K (rev 2) avser försäljning av el.