Skip to the content

Konsumenten hade inte rätt att frånträda elavtal då påminnelse om automatisk avtalsförlängning lämnats på lagenligt sätt

K:s elhandelsavtal förlängdes automatiskt till ett avtal som var mer kostsamt för K. K ansåg att hon inte hade fått tillräcklig information om att avtalet skulle komma att förlängas och begärde därför att få häva avtalet alternativt att få behålla sina tidigare abonnemangsvillkor.

Elhandelsföretaget menade att de hade uppfyllt gällande lagkrav när de förlängde avtalet. I skrivelsen som skickades till K fanns en tydlig påminnelse om vilket datum som avtalet senast måste sägas upp samt vad som skulle bli konsekvenserna om uppsägning inte skedde inom den föreskrivna tiden. 

ARN ansåg att det krävs att påminnelsen sker i en särskild handling och att den information som elhandelsföretaget lämnade var i överensstämmelse med förlängningsklausulen i det då löpande avtalet och uppfyllde de formella kraven i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Konsumentens begäran om att få häva avtalet eller få behålla sina tidigare villkor avslogs därför.

Beslut 2019-05962 Konsumenten fick inte rätt