Skip to the content

Klagomål om Axilia

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Axilia under det senaste året. Axilia har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan april 2022. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Klagomål från småföretagare som uppmanas att betala ansökningsavgift för stämningsansökan

I vissa klagomål den senaste tiden uppger småföretagare som har en tvist med Axilia att de har fått en stämningsansökan från Axilia. Småföretagarna uppger att de i samband med detta även ombetts betala in en ansökningsavgift till Sveriges domstolar. Ansökningsavgiften är en avgift som den som ansöker om stämning, inte den som blir stämd, ska betala för att domstolen ska börja handlägga ärendet. Så länge ansökningsavgiften inte är betald kommer domstolen inte börja handlägga ärendet. 

» Läs mer om hur ett tvistemål hanteras i tingsrätten 

Om man har en tvist med ett företag och får information som tyder på att stämning verkar vara på gång rekommenderar vi att man anlitar en jurist samt undersöker om man har någon form av rättsskydd i sin företagsförsäkring. 

Klagomål om att Axilia tagit över elleveranser utan giltigt avtal

I klagomålen uppger konsumenter och småföretagare att de fått information om att Axilia tagit över deras elleveranser, trots att de inte ingått avtal med Axilia. Vid kontakt med Axilia uppger konsumenterna och småföretagarna att de fått information om att deras avtal har överlåtits till Axilia, men att de inte får någon dokumentation som styrker att Axilia har haft rätt att överta leveransen och avtalet.

I många av klagomålen uppger konsumenterna och småföretagarna att de antingen har pågående tvister, eller har haft tvister, med bland andra Förvaltningsel i Skandinavien AB. I flera av dessa klagomål uppger konsumenterna och småföretagarna att de fått information om att Axilia har tagit över avtalen från något av de andra företagen.

I vissa klagomål uppger konsumenter och småföretagare att de haft ett avtal med ett företag och att Axilia sedan tagit över leveransen och börjat fakturera markant högre priser än vad som överenskommits med det andra företaget.

Det har på senare tid också inkommit klagomål från konsumenter och småföretagare om att ett företag som kallar sig Scandic Energy nu har tagit över deras elleveranser från Axilia, trots att konsumenterna och småföretagarna inte ingått avtal varken med Axilia eller Scandic Energy.

» Läs mer om vad som gäller vid överlåtelse av elavtal

Klagomål på Axilias kundtjänst

I klagomålen från konsumenter och småföretagare som har en pågående tvist med Axilia om avtal och kostnader anges att det är svårigheter att nå och att kommunicera med företagets kundtjänst. På senare tid klagar kunder också på att telefonnumret som Axilia anger på exempelvis fakturor inte är bruk och att företagets webbplats är borttagen.

Klagomål på fakturering 

I klagomålen som rör fakturering uppger konsumenter och småföretagare att de har fått fakturor med mycket höga priser och korta betalningsfrister. I vissa klagomål anges också att de har blivit fakturerade belopp av Axilia som de redan betalat till det företag som Axilia påstår att avtalet överlåtits ifrån.

Klagomål på hot om frånkoppling eller faktiskt frånkoppling av elen 

I vissa av klagomålen uppger småföretagare att de drabbats av hot om frånkoppling av elen när de bestrider giltigheten av avtalet och fakturor från företaget. Även hot om att fakturor ska skickas vidare till Kronofogdemyndigheten är vanliga. 

I klagomålen som rör frånkoppling uppger småföretagarna att de antingen har fått elen frånkopplad eller fått hot om att frånkoppling ska ske om de inte betalar en faktura med höga avgifter, varav en stor del av fakturan är en depositionsavgift. De småföretagare som har fått elen frånkopplad uppger att de efter frånkoppling har fått en faktura med höga avgifter från Axilia, som de har fått information om att de måste betala för att elen ska kopplas på igen.

I ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) står det att avstängning av elen inte får ske om det föreligger en tvist. Exempelvis om du har bestridit fakturor eller giltigheten i avtalet. Vi har dock mottagit klagomål från småföretagare som uppger att Axilia hotat med att stänga av elen, och i vissa fall även begärt avstängning av elen, trots att det föreligger en tvist. 

För att frånkoppla en anläggning skickar elhandelsföretaget en frånkopplingsbegäran till elnätsföretaget (det företag som äger elnätet i området) som verkställer frånkopplingen. Om Axilia, eller företag på uppdrag av Axilia, har elleveransen och du bestämmer dig för att ha kvar elleveransen där men bestrida fakturor är det därför viktigt att du informerar ditt elnätsföretag om din pågående tvist med Axilia. 

Om företaget skickar vidare kravet till ett inkassobolag eller till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att du bestrider även där. Ur bevishänseende ska bestridandet helst göras via e-post.

Om företaget finns på Svensk Handels varningslista blockeras det av kreditupplysningsföretagen och det blir ingen anmärkning om företaget skickar vidare kravet till Kronofogdemyndigheten. Om företaget inte finns på Svensk Handels varningslista kan du meddela att du vill att uppgifterna tas bort hos Kronofogdemyndighetens rättelseteam. Det är då viktigt att du kan visa att du har bestridit fordran till företaget innan företaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, samt att du bestrider betalningsföreläggandet till Kronofogden och uppger varför du anser att kravet är felaktigt.

» Läs mer om vad du bör tänka på vid bestridande

» Läs mer om hur du begär rättelse hos Kronofogdemyndigheten  

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Axilia 

För problemen som beskrivs för konsumenter har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

För problemen som beskrivs för små företag har byrån också en skriftlig vägledning:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss 

Svensk Handels Varningslista

Axilia finns sedan september 2021 med på Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

 

Anmäla till tillsynsmyndighet

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

  • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
  • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
  • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
  • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
  • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

  • Marknadsföring
  • Avtalsvillkor
  • Prisinformation
  • Säljmetoder
  • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Senast uppdaterad: 2022-06-23 10:47