Skip to the content

Verksamhetsberättelse

Varje år skriver vi en sammanfattning över året som har varit, en så kallad verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen går det att hitta mer information om vårt formella uppdrag och hur vi är organiserade. Du kan också läsa om hur vi har arbetat för att uppfylla uppdraget och det finns statistik om de ärenden som vi har besvarat och hur många konsumenter som har besökt webbplatsen.

Verksamhetsberättelsen i sin helhet för det senaste helåret hittar du som en PDF ute till vänster i menyn. Vill du läsa en sammanfattning av den så ser du den direkt här nedanför.

Verksamheten 2023

Byråns kärnverksamhet är konsumentinformation och vägledning i frågor som rör el-, gas- och fjärrvärme. Huvudmännen för byrån är myndigheterna Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten samt branschföreningarna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Efter ett turbulent 2022 med rekordhöga elpriser sjönk priserna under 2023, vilket avspeglade sig i byråns vägledning då ärendeinflödet minskade. Totalt besvarades ungefär 4 100 ärenden, jämfört med 5 500 ärenden under 2022. Även besöken på webbplatsen minskade, från att ha varit uppe på rekordnivån 2,1 miljoner besök under 2022 till ungefär 1,1 miljoner besök under 2023.

Även om elpriserna sjönk under 2023 var intresset för prisfrågor fortsatt stort. Majoriteten av ärendena var prisrelaterade och områden som stack ut var pris- och villkorsändringar, automatisk avtalsförlängning samt otydlig eller felaktig fakturering av rörligt pris och portföljavtal.

På elnätssidan handlade många klagomål om felaktiga mätvärden som ledde till utebliven fakturering eller fakturering utifrån uppskattad förbrukning, vilket innebar oro för stora efterkrav för konsumenterna. Klagomål om långa anslutningstider var också vanligt förekommande, både från konsumenter och mikroproducenter.

Utöver vägledningen utgjorde samverkan med bransch och myndigheter en stor och viktig del i byråns verksamhet. I dialogen lyfte vi aktuella frågor och problem som vi kunde se på energimarknaderna utifrån de klagomål som inkommit, bland annat klagomål om pris- och villkorsändringar, oschyssta affärsmetoder, portföljavtal och felaktig fakturering.

Vi deltog även i ett antal referensgrupper, bland annat i Ei:s referensgrupp om information till elanvändare. Under året höll vi flera utbildningar för konsumentvägledare och energi- och klimatrådgivare. Utbildningarna väckte mersmak hos åhörarna och ett fördjupat webinarium planeras för våren 2024. Vi deltog också i ett antal evenemang där vi informerade om byråns uppdrag och aktuella frågor, bland annat under Konsumentdagarna där vi pratade med konsumentvägledare från hela landet och märkte av ett stort intresse för energifrågor.

Arbetet med att skicka rapporter till enskilda företag som sammanfattar och beskriver aktuella klagomål fortsatte under året och vi skickade totalt ungefär 150 sådana rapporter. Syftet är att enskilda företag ska genomföra åtgärder för att minska klagomålen och arbeta bort aktuella problem. Med samma syfte hade vi även dialogmöten och upprättade särskilda rutiner med enskilda företag.

klagomålslistan fortsatte vi att redovisa företag med ovanligt många klagomål. Detta med syfte att stärka konsumenterna.

Även under 2023 var vi aktiva i media och hade nästan 100 journalistkontakter. Vi fortsatte också vår roll som ”Energidoktorn” i tidningen Din Energi där vi löpande besvarade aktuella konsumentfrågor.

Vi fortsatte vårt uppdrag i Fjärrvärmenämnden där antalet ärenden ökade under 2023. Majoriteten av ärendena handlade om prisvillkor. Även bland de fjärrvärmekunder som kontaktade byråns vägledning handlade större delen av frågorna om pris och missnöje över prishöjningar.

Gällande gas var många av de ärenden som inkom till vägledningen prisrelaterade. Vi tog också fram en överenskommelse med gashandelsföretagen gällande inrapportering till Gaspriskollen med syfte att effektivisera inrapporteringen. Vid framtagandet av överenskommelsen fördes dialog med gasbranschen och vi fick värdefulla synpunkter.

Under året genomfördes vissa förbättringar på webbplatsen, bland annat genom klarspråksgranskning av välbesökta sidor och upprättande av ett antal nya texter. I slutet av året inleddes också ett webbprojekt. Syftet med webbprojektet är att möjliggöra för fler konsumenter att genom webbplatsen ta del av information som handlar om konsumenternas rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till tvistlösning.