Skip to the content

Klagomål om Telinet

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Telinet Energi under det senaste året. Telinet Energi har haft många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan april 2022. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan 

Klagomål om rörligt avtal med pristak

Det vanligaste klagomålet mot Telinet från konsumenter har handlat om avtalsformen rörligt avtal med pristak. Till följd av de klagomål som har inkommit om avtalsformen så har dock Telinet slutat att sälja detta avtal. Därför har klagomålen mot Telinet minskat markant under det senaste halvåret.

De klagomål som tidigare har inkommit om avtalsformen handlade om att det pristak (i öre per kWh) som presenterats vid försäljningstillfället eller vid bekräftelse av avtalet enligt konsumenterna inte stämde överens med det pristak som sedan fakturerats. Det var också vanligt med klagomål om att nivån på pristaket höjdes under avtalets gång utan att konsumenten i förväg fick information om det. Några konsumenter har också upplevt att beskedet om nivån på pristaket och villkoren för pristaket har varierat beroende på när konsumenten kontaktat företagets kundtjänst.

Klagomålen har också handlat om villkoren för utbetalningen av överskottet från pristaket och att konsumenter när de tecknade avtalet inte fick information om dessa villkor. De villkor för utbetalningen av överskottet som konsumenternas klagomål gäller är att överskottet inte betalas ut månadsvis, att det införts en maximal pristaksersättning på 6 000 kronor, att överskottet inte betalas ut förrän efter 12 månader, att konsumenten själv måste kontakta Telinet efter 12 månader för att få del av överskottet och att utbetalningen sker genom avdrag på kommande fakturor. 

Andra klagomål om Telinet

I några klagomål uppger konsumenterna att de är missnöjda med att deras avtal förlängts automatiskt till ett högt fast pris. I vissa av dessa klagomål uppger konsumenterna att de inte har fått information om att deras avtal kommer att förlängas automatiskt om de inte gör ett aktivt val. 

» Läs mer om vad som gäller vid automatisk avtalsförlängning 

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Telinet

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Aktuella beslut om Telinet hos Allmänna reklamationsnämnden

Byrån har i flera fall hänvisat enskilda konsumenter till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att anmäla en pågående tvist med Telinet. Under 2022 har ARN gett några konsumenter rätt i tvister med Telinet. Du kan läsa våra sammanfattande referat från några av dessa beslut genom att klicka på länkarna här nedan.

» Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket och skulle betala tillbaka mellanskillnaden till konsumenten

» Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (till exempel elhandelsföretag). Prövning av tvister hos ARN är ett enkelt och rättssäkert alternativ till prövning i domstol. ARN utgår vid bedömning av en tvist från gällande rätt i form av lagstiftning och rättspraxis men gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att skriftligen lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Innan du anmäler en tvist är det bra att först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Det finns bland annat en värdegräns på 500 kronor och en tidsgräns om att anmälan från konsumenten ska skickas in senast 1 år efter det att konsumenten första gången klagade hos företaget.

Tips till dig som har eller ska teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har tecknat avtal med Telinet Energi bör du:

 • Spara avtalsvillkor och annan information om avtalet som du ska få av företaget. Underlagen kan du använda för att se vilka avtalsvillkor som ska gälla.
 • Kontakta alltid företaget via e-post och spara all kommunikation med företaget, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. 
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2024-01-03 09:08