Skip to the content

Klagomål om Telinet

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Telinet Energi under det senaste året. Telinet Energi har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på klagomålslistan sedan april 2022. 

Klagomålen som ingår gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa en tvist med hjälp av företagets kundtjänst utan behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan 

Klagomål om rörligt avtal med pristak

Det vanligaste klagomålet mot Telinet från konsumenter handlar om företagets rörliga avtal med pristak. Ofta har avtalet ingåtts efter att en säljare från Telinet har ringt upp konsumenten.

Klagomålen handlar om att det pristak (i öre per kWh) som presenterats vid försäljningstillfället eller vid bekräftelse av avtalet enligt konsumenterna inte stämmer överens med det pristak som sedan faktureras. Det är också vanligt med klagomål om att nivån på pristaket har höjts under avtalets gång utan att konsumenten i förväg har fått någon information om det. Några konsumenter upplever också att beskedet om nivån på pristaket och villkoren för pristaket har varierat beroende på när konsumenten kontaktat företagets kundtjänst.

Klagomålen handlar också om villkoren för utbetalningen av överskottet från pristaket och att konsumenter när de tecknade avtalet inte fick information om dessa villkor. De villkor för utbetalningen av överskottet som konsumenternas klagomål gäller är att överskottet inte betalas ut månadsvis, att det införts en maximal pristaksersättning på 6 000 kronor, att överskottet inte betalas ut förrän efter 12 månader, att konsumenten själv måste kontakta Telinet efter 12 månader för att få del av överskottet och att utbetalningen sker genom avdrag på kommande fakturor. Det sistnämnda klagomålet som innebär att konsumenten inte får del av överskottet i en klumpsumma uppfattar några kunder som ett sätt för Telinet att hålla kvar missnöjda kunder hos företaget.

Klagomål om bindningstid för rörligt avtal och om hur priset för rörligt avtal har beräknats på fakturan

Klagomålen om rörligt avtal har också handlat om avtalstypens bindningstid, oftast på 12 eller 24 månader. Konsumenterna som klagar på detta känner till att Konsumentverket har förklarat att det är oskäligt att binda kunder till ett rörligt avtal längre än tre månader. Klagomålen om rörligt avtal har även handlat om att priset på fakturan har varit svårt att räkna fram, vilket har gällt bland annat den så kallade volymvägningen och Telinets kostnader för inköp av el.   

Klagomål om bristfällig kundtjänst

Det är vanligt att konsumenter i klagomålen uppger att det är svårt att nå företaget. Bland annat så har det saknats en mejladress till företaget (numera går det dock att mejla företaget via ett särskilt formulär på företagets webbplats) och väntetiderna i chatt och telefon har varit så långa så att enskilda konsumenter ofta har gett upp i försöket att nå företaget.

Klagomål om problem vid byte av elhandlare och automatisk avtalsförlängning 

Klagomål har också gällt att överenskomna byten aldrig har genomförts eller att byten har genomförts till högre pris än vad som har överenskommits. Några konsumenter vars fasta avtal med Telinet har löpt ut har haft klagomål om att de inte har fått information om vad som händer med avtalet då det löper ut eller att det fasta avtalet i stället för att förlängas till ett nytt fast avtal har förlängts till ett rörligt avtal.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Telinet

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Aktuella beslut om Telinet hos Allmänna reklamationsnämnden

Byrån har i flera fall hänvisat enskilda konsumenter till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att anmäla en pågående tvist med Telinet. Under 2022 har ARN gett några konsumenter rätt i tvister med Telinet. Du kan läsa våra sammanfattande referat från några av dessa beslut genom att klicka på länkarna här nedan.

» Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket och skulle betala tillbaka mellanskillnaden till konsumenten

» Elhandelsföretaget hade inte visat att det hade rätt att debitera mer än pristaket

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (till exempel elhandelsföretag). Prövning av tvister hos ARN är ett enkelt och rättssäkert alternativ till prövning i domstol. ARN utgår vid bedömning av en tvist från gällande rätt i form av lagstiftning och rättspraxis men gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att skriftligen lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Innan du anmäler en tvist är det bra att först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Det finns bland annat en värdegräns på 500 kronor och en tidsgräns om att anmälan från konsumenten ska skickas in senast 1 år efter det att konsumenten första gången klagade hos företaget.

Tips till dig som har eller ska teckna avtal med företaget

Om du avser att teckna avtal eller har tecknat avtal med Telinet Energi bör du:

 • Spara avtalsvillkor och annan information om avtalet som du ska få av företaget. Underlagen kan du använda för att se vilka avtalsvillkor som ska gälla.
 • Kontakta alltid företaget via e-post och spara all kommunikation med företaget, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. 
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2023-01-03 10:22