Skip to the content

Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över elmarknaden.

Eftersom elnätet är en monopolverksamhet finns det bara en nätägare inom varje område som fått tillstånd, en så kallad nätkoncession. Energimarknadsinspektionen ska kontrollera att nätföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen (1997:857).

Ei:s uppgifter inom elmarknadsområdet är att:

  • pröva och utfärda koncessioner,
  • granska om nätavgifterna är skäliga,
  • pröva om anslutningsavgifterna är skäliga,
  • övervaka elkvaliteten och elavbrotten,
  • granska om mätningen är riktig,
  • övervaka, analysera och informera om elmarknaden,
  • publicera energistatistik,
  • föreslå lagändringar eller andra åtgärder vid behov, och
  • samarbeta internationellt inom EU.