Skip to the content

Ordlista

Abonnemang
Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

Allmänna avtalsvillkor
En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen.

Anläggning
Avser din elanläggning, det vill säga elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad.

Anläggningsadress
Gatuadressen till din anläggning.

Anläggnings id, anl id
En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag.

Anvisat elhandelsföretag
Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag.

Anvisat pris
Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kallas anvisat pris. Om ditt elhandelsföretag ändrar det anvisade priset måste företaget meddela om detta minst 15 dagar i förväg.

Användning; avläst
Den el du har använt enligt avläst mätarställning.

Användningsprofil eller -kurva
Visar hur din användning av el varierar under året.

Avläsning
En avläsning av mätarställningen på din elmätare.

Avläsning; fjärr-
Automatisk avläsning av din elmätare.

Avläsning; manuell
Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren.

Avläsning; slut-
En avläsning av mätarställningen på din elmätare, till exempel när du säger upp ditt elnätsavtal eller mätaren byts ut.

Bekräftelse (-brev)
Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget.

Betalningsansvarig
Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig.

Elberedskapsavgift
Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.

Elcertifikatsavgift
Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt elhandelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat.

Elhandel
Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för det du ska betala till elhandelsföretaget.

Elhandelsavtal
Avtal med ditt elhandelföretag om priset för den el du använder och till exempel uppgift om uppsägningstid.

Elhandel; beräknad årskostnad
En beräkning av den totala kostnad du betalas till elhandelsföretaget på ett år.

Elhandelsföretag
Det företag som du köper din el av.

Elmarknad
Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna.

Elmätare
Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh).

Elnät
Under rubriken ”Elnät” på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el.

Elnätsavtal
För att få el hem till dig måste du teckna ett avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätsföretag
Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

Elnät; beräknad årskostnad
En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretag på ett år.

Elområden
Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Du kan fortsatt välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el. Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska Kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas.

Elsäkerhetsavgift
En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet.

Elöverföring
Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för ”Elöverföring”.

Energiskatt
En statlig skatt på använd el (uttrycks i öre per kWh).

Faktura
Varje månadsskifte ska ditt elnätsföretag samla in ett mätvärde från din elmätare. Mätvärdet ligger till grund för faktureringen från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I undantagsfall har företagen rätt att skicka dig en preliminär faktura baserad på din elanvändning föregående period. Det är dock inte säkert att du får en faktura varje månad.

Fast avgift
En fast avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut om ni avtalat om det, eller om du fått information om det som anvisad elhandelskund.

Fast elpris
Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period – ofta ett, två eller tre år.

Huvudsäkring
Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang.

Högpris
Pris för perioder med hög belastning på elnätet, det vill säga när landets elanvändning är hög.

Inflyttningsavgift
En avgift som elnätsföretaget kan ta ut vid inflyttning.

Jämförpris
Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år.

Kilowattimme, kWh
Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kilowattimme används till exempel när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar.

Lågpris
Pris för perioder med låg belastning på elnätet, det vill säga när landets elanvändning är låg.

Mätarställning; avläst
Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

Nätområde
Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion.

Nätpris
Det pris du betalar till elnätsföretaget. Oftast består priset av en fast avgift för abonnemang och en rörlig avgift för elöverföring.

Nätägare
Se elnätsföretag.

Nätövervakningsavgift
En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Områdes id
Kod – tre bokstäver – som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. ”Områdes id” hittar du på fakturan.

Propp
Se säkring eller huvudsäkring

Rörligt elpris
Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering.

Slutfaktura
Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett elhandelsavtal.

Säkring
Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. Till exempel är en propp en säkring.

Säkringsstorlek
Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Uppsägningstid
Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretaget och elnätsföretaget om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elhandelsföretag och undvika onödiga kostnader.

Uttagspunkt
Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet.

Årsanvändning; beräknad
Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elanvändning är på ett år.