Skip to the content

Försämrade avtalsvillkor

I fjärrvärmelagen finns särskilda regler som ger dig som kund rätt att förhandla med fjärrvärmeföretaget. Du kan även begära medling hos en statlig nämnd, Fjärrvärmenämnden.

Förhandling

Om du inte vill acceptera en ändring av villkor kan du begära om en förhandling, din begäran måste anmälas senast tre veckor från den dag då du underrättades om de ändrade villkoren. Du har som kund rätt att förhandla med leverantören om fjärrvärmepriset eller om kapaciteten hos din fjärrvärmeanslutning. Du har också rätt till förhandling om leverantören har gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till din nackdel. 

Medling

Om du inte kommer överens om avtalsvillkoren med din fjärrvärmeleverantör finns det möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Om du vill ansöka om medling så ska ansökan ha kommit till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag som fjärrvärmeföretaget underrättade dig om att förhandlingen avslutats.

Vad innebär medling hos Fjärrvärmenämnden?

Fjärrvärmenämnden bildades 2008 och är en självständig enhet hos Energimyndigheten. Fjärrvärmenämnden kan inte fatta några bindande beslut som fjärrvärmeföretag eller du som kund måste följa. Det beror på att nämnden inte är en domstol, utan endast har en medlarfunktion. En framgångsrik medling bygger därför på parternas vilja att komma överens. Syftet med medling är att hjälpa tvistande parter att komma överens om avtalsvillkor och att man som kund ska få insyn i de förhållanden som har betydelse för innehållet i villkoren för fjärrvärme. En medling hjälper också till att överbrygga det kunskapsövertag som fjärrvärmeföretaget oftast har i förhållande till dig som fjärrvärmekund.

När ärendet är komplett och fjärrvärmeföretaget yttrat sig över ansökan behandlas ärendet vid Fjärrvärmenämndens sammanträde, vilket sker en gång per månad. Nämnden beslutar om medlingsansökan ska beviljas eller inte. Om ansökan beviljas kommer du och fjärrvärmeföretaget att underrättas om detta. Ni kommer också att få en kallelse till medlingssammanträde.

Var sker medlingen?

Medling sker normalt i Stockholm, men beroende på var du och det berörda fjärrvärmeföretaget finns geografiskt kan medling komma att ske även på andra orter.

Vill du veta mer?

Mer information om Fjärrvärmenämnden, ansökningsblanketter och hur det går till vid en medling finns på Energimyndighetens hemsida.

» Om Fjärrvärmenämnden på Energimyndighetens webbplats