Skip to the content

Ellagen

De grundläggande bestämmelserna på elområdet finns i ellagen (1997:857). Bestämmelserna bygger på den gamla ellagen som tillkom 1902.

Lagens utveckling

De stora tekniska och strukturella förändringar som har skett inom elförsörjningen både i Sverige och utomlands sedan lagens tillkomst skapade tillämpningsproblem vilket bidrog till den nya ellagens tillkomst. Den nya lagen reglerar bland annat verksamheter avseende produktion, överföring och användning av el.

Lagens innehåll

Nuvarande lag baserar det materiella innehållet på de gamla bestämmelserna vad gäller nätkoncession, nätverksamhet och nättariffer, skyddsåtgärder och skadestånd, elsäkerhetsåtgärder, tillsyn med mera.

Regelverket för elmarknaden kompletterades med bestämmelser om konsumentskydd. Även efter den nya lagens tillkomst har ett flertal förändringar gjorts, många till syfte att stärka den enskilde konsumentens ställning på marknaden.

Det finns till exempel särskilda regler om:

Information om priser och villkor

Innan avtalet ingås

En förändring i ellagen innebär att elhandelsföretaget är skyldigt att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

När bindningstiden löper ut

Likaså måste elhandelsföretaget i förväg meddela kunden när bindningstiden löper ut, och om vad som händer med pris och leveransvillkor om kunden inte gör ett nytt val innan bindningstiden löper ut.

När villkoren ändras

Innan avtalsvillkor får ändras måste konsumenten underrättas genom ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten kan säga upp avtalet. De nya villkoren får tidigast tillämpas två månader efter att meddelande skickats till konsumenten. 

Ellagen 1997:857

Ellagen.pdf