Skip to the content

Oplanerade avbrott och skadestånd

Enligt reglerna i naturgaslagen kan du om du drabbats av en ekonomisk skada till följd av ett avbrott ha rätt till skadestånd. 

Enligt naturgaslagen har gasnätsföretag ett så kallat kontrollansvar för uppkommen skada i samband med ett avbrott.

Skadeståndsskyldighet enligt kontrollansvaret

Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett avbrott, förutsatt att avbrottet inte beror på din egen försummelse eller på grund av säkerhetsskäl. För att nätägaren ska kunna undgå skadeståndsansvar krävs att fyra förutsättningar ska vara uppfyllda samtidigt, nämligen att

  • ett hinder ska föreligga,
  • hindret ska ligga utanför nätägarens kontroll,
  • nätägaren ska skäligen inte ha kunnat räkna med hindret, och
  • nätägaren ska skäligen inte kunnat ha undvikit eller övervunnit hindret.

Om gasnätsföretaget inte kan styrka att ovan nämnda hinder förelegat ska ersättning utgå vid ekonomisk skada.

Skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen

Du kan, förutom att yrka skadestånd enligt skadeståndsbestämmelserna i naturgaslagen, åberopa ersättning enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler. Till skillnad från reglerna i naturgaslagen måste du då kunna visa att företaget handlat oaktsamt eller varit vållande till skadan. Det är oftast svårt men ibland kan själva skadans karaktär tala för att företaget förfarit vårdslöst. 

Din hemförsäkring

Det framgår av din hem- eller villahemförsäkring om just ditt försäkringsbolag betalar ut ersättning för skador på grund av avbrott. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller i ditt fall.

Du är inte skyldig att välja att yrka ersättning via ditt försäkringsbolag i första hand istället för via ditt nätföretag utan det avgör du själv. En anledning till varför vissa väljer att i första hand yrka ersättning ur försäkringen kan vara den kortare handläggningstiden.

Om du får försäkringsersättning med avdrag för självrisk har du i en del fall rätt till ersättning för självrisken från gasnätsföretaget.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 12:51

Kontaktuppgifter för konsumentvägledning

Telefon 
08-522 789 50
Måndag till torsdag 9.0012.00

Kontaktformulär

Brev
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Box 24226
104 51 Stockholm