Skip to the content

Planerade avbrott

Det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av gas. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbete som måste göras av säkerhetsskäl eller för att minska risken för framtida avbrott av andra skäl. Avbrottet får enligt naturgaslagen inte i något fall vara längre än vad åtgärden kräver.

Vid planerade långvariga avbrott ska nätföretaget enligt naturgaslagen underrätta dig som konsument i god tid innan avbrottet ska ske. Underrättelsen ska göras personligen eller, om det är lämpligt, genom anslag.

Om underrättelse inte skett kan nätföretaget bli skyldig att betala skadestånd till dig om du har lidit skada.