Skip to the content

Utjämning av elkostnader i elräkningen inte tillåten

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33

Enligt ellagen får en elhandlare endast debitera kunden för den el som förbrukats, i alla fall om kunden tecknat avtal efter den 1 juni 2014. Det innebär att det inte är tillåtet för elleverantörer att erbjuda så kallad utjämnad faktura.

Vad är utjämnad faktura?

Utjämnad faktura innebär att betalningen sprids ut under året och bygger på en prognos som är uträknad i förväg. På det viset betalar kunden lika mycket varje månad. Prognosen stäms sedan av en gång om året och om den inte stämmer med den verkliga förbrukningen får kunden antingen betala det återstående beloppet eller får pengar tillbaka.

vem har beslutat att det inte är tillåtet?

Energimarknadsinspektionen har i sin tillsyn uppmärksammat att elhandlaren GodEl erbjuder sina kunder tjänsten utjämnad faktura.

Enligt ellagen ska den faktura som kunden får avse den uppmätta förbrukningen. Undantag från den bestämmelsen får bara göras om inte elhandlaren har tillgång till mätvärdena. Bestämmelsen i ellagen grundar sig på energieffektiviseringsdirektivet som syftar till att främja energieffektivisering.

Andra sätt att utjämna kostnader

Beslutet gäller utjämning av fakturor där kostnaderna bygger på en prognos av kommande kostnader. Det kan finnas olika lösningar för att jämna ut elkostnader, en del av dessa skulle kunna genomföras och ändå uppfylla ellagens krav på fakturering av uppmätta mängder.