Skip to the content

Välja elbolag med utökat konsumentskydd

Senast uppdaterad: 2019-04-01 09:17

En ny certifiering, Schysst elhandel, finns nu på elmarknaden. Syftet med certifieringen är att kunden ska kunna känna sig trygg med sitt val av elavtal.

En ”Schysst elhandlare” ska leva upp till 17 kundlöften som går längre än vad lagen kräver. Genom löftena har konsumenter som tecknar avtal med företagen utökade rättigheter. Bakom certifieringen står branschorganisationen Energiföretagen Sverige.

 

Godkännande och uppföljning av certifierade företag

För att en certifiering ska vara trovärdig behöver det finnas en oberoende part som granskar, godkänner och följer upp de företag som certifierat sig. För Schysst elhandlare har det oberoende certifieringsorganet DNV GL det ansvaret. De har också mandat att ta bort certifieringen om ett företag inte skulle leva upp till certifieringens krav.

Kundlöften 

Om du har tecknat elavtal med ett certifierat företag kan du vid tvist hänvisa till certifieringens kundlöften för att få rätt. Nedan lyfter Energimarknadsbyrån ut nio av de 17 kundlöften som kan vara relevanta vid tvister mellan företag och konsumenter:

Allmänna avtalsvillkor
Elhandelsföretaget ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om. Du ska därmed få skriftlig ångerrättsinformation innan ångerfristen börjar löpa.

Särskild hänsyn till utsatta kunder
Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.

Tydlig avsändare
Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.

Enkel och korrekt beskrivning av produkten
Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som företaget erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.

Tydlig och rätt prisinformation
Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.

Fullmaktshantering
I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.

Information innan leveransstart
Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.

Ångerrätt
Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för elhandelsföretagets räkning.

Underleverantör
Elhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.

 

Certifierade företag

I dagsläget har ett tiotal företag hunnit bli certifierade men ett flera är på gång med sina certifieringsprocesser. Nedan ser du de företag som certifierats hittills:

 

Hur vet jag om ett företag är certifierat?

På vissa webbplatser med jämförelser av elpriser kommer certifieringens logga synas. Leta efter symbolen nedan.

Du kommer att se loggan i företagens marknadsföringsmaterial. Efter att du fått ett erbjudande om elavtal kan du också kontrollera om företaget är certifierat genom att söka information om certifiering på företagets webbplats.