Skip to the content

Högre fjärrvärmepriser med ny skatt för avfallsförbränning

Senast uppdaterad: 2021-01-08 05:48

Fjärrvärme kan produceras på olika sätt, en del av värmen kan produceras genom förbränning av avfall och därför kan ditt fjärrvärmepris påverkas av den nya avfallsförbränningsskatten.

Ny skatt på avfallsförbränning

Regeringen inför skatt på avfallsförbränning under 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen 2020 och ingår i en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att en avfallsförbränningsskatt införs i april 2020 med en skattenivå som kommer att trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022.

Skatten på förbränning av avfall syftar till att på lång sikt uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering och målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som innebär att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare än tidigare, medan skatter på t.ex. arbete sänks. Tanken med skatten är att den ska gynna återvinning.

Läs mer på regeringens webbplats

 

Skatten och ditt fjärrvärmepris

Prispåverkan på fjärrvärmepriset på grund av den nya skatten kommer att variera mellan olika fjärrvärmenät men kan, enligt uppgifter från fjärrvärmeföretag, innebära en prisökning på något eller några procent de kommande tre åren.

I utredningen som gjordes inför beslutet om att införa en avfallsförbränningsskatt konstateras att skatten medför kostnadsökningar och försämrad lönsamhet för förbränningsanläggningar. När det gäller förbränning för produktion av fjärrvärme kom man fram till att de ökade kostnaderna sannolikt skulle övervältras på fjärrvärmekunderna.

Anledningen till att kostnaderna för avfallsförbränningsskatten inte överförs till de aktörer som genererar avfallet​ är att det finns en överkapacitet på avfallsförbränning och ett underskott på tillgång till avfall. Det gäller flera länder, däribland Sverige. Det uppstår därför en konkurrens om avfallsbränslet vilket innebär att kostnaderna inte kan föras över till priset på avfall eftersom det då säljs till någon annan. 

 

Prisdialogen - dialog och prövning av prisändring på fjärrvärme

Om ditt fjärrvärmeföretag är medlem i Prisdialogen kommer företaget att redovisa och föra dialog med kunder om hur de avser ändra sina priser. Även villakunders priser kan ingå i Prisdialogens protokoll om prisutveckling, även om villakunder ofta inte har representanter i dialoger om prissättning.

Du kan hitta protokoll från de dialoger om priser som förts för år 2020 via länken nedan. I protokollen kan de se hur ditt fjärrvärmepris kommer att utvecklas om företaget är medlem i Prisdialogen.

Till Prisdialogens samrådsprotokoll om priset år 2020