Skip to the content

Din elmätare kommer att bytas ut

Senast uppdaterad: 2021-03-30 05:29

Den 1 november 2018 införde regeringen nya funktionskrav för elmätare för lågspänningskunder, vilka kompletterades med en föreskrift som trädde i kraft den 1 oktober i år. De nya funktionskraven innebär att din elmätare kommer att bytas ut av ditt elnätsföretag. Bytet ska vara genomfört senast den 1 januari 2025 och många elnätsföretag har redan påbörjat arbetet med att byta ut mätarna.

 

Vad har du för rättigheter som konsument?

Enligt ellagen och de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K rev 2 ska elnätföretaget i god tid innan mätarbyten underrätta konsumenten om det kommande bytet.

Du ska få information om tid för mätarbytet samt varför mätarbyte ska ske. I samband med installation ska du också få information om exempelvis mätarens funktion och andra relevanta fakta.

Elmätaren är elnätsföretagets egendom och det är elnätsföretaget som finansierar bytet av mätaren genom elnätsavgifterna.

 

Varför ska elmätarna bytas ut och vad innebär bytet för dig som konsument?

De huvudsakliga syftena med utbytet av elmätare är att med hjälp av de nya, modernare elmätarna och deras funktioner underlätta för konsumenter som är intresserade av energibesparingar samt att möjliggöra en ökad och billigare introduktion av mikroproduktion.

De nya mätarna kommer att ha följande funktioner:

  • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.

  • Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna minst var tionde sekund om kunden har begärt att kundgränssnittet ska vara aktiverat. Om kunden vill aktivera eller avaktivera gränssnittet ansvarar nätföretaget för att det hanteras inom en arbetsdag. Syftet med kundgränssnittet är b. la att du som kund ska få ökad insyn i din förbrukning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund.

  • Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.

  • Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter. Syftet är att öka dina möjligheter att vara aktiv på marknaden.

  • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretagen vid utbetalda av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.

  • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget att stänga av strömmen i samband med kundflytt, vilket gör att flera kunder kommer att välja elavtal vid flytt.

 

Vill du läsa mer om de nya funktionskraven?

Om du är intresserad av att lära dig mer om de nya funktionskraven hittar du information på Energimarknadsinspektionens webbplats.

» Till Energimarknadsinspektionens rapport