Skip to the content

Har ditt elbolag höjt ditt fasta elpris?

Senast uppdaterad: 2021-03-30 05:29

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har på senaste tiden fått in klagomål där konsumenter har fått höjningar på sina fastprisavtal med hänvisning till att myndighetsavgifter höjts. Ofta är höjningarna på cirka 0,25 öre per kilowattimme och elhandelsföretagen hänvisar till att myndigheten Svenska Kraftnät har höjt sina avgifter. 

Frågor har då uppkommit om företaget har rätt att ta ut avgiften trots att avtal om fast elpris ingåtts. Många elhandelsföretag har ett avtalsvillkor som innebär att prisjusteringar i avtalet kan göras om avgifter, skatter och liknande ändrats av myndigheter. Såvitt vi känner till har giltigheten av ett sådant villkor vid fastprisavtal inte prövats i Allmänna Reklamationsnämnden.

Konsumentverket har i tillsyn avseende andra prishöjningar i fastprisavtal hänvisat till praxis från Marknadsdomstolen. Sammanfattningsvis gäller enligt praxis att prisjusteringsklausuler kan godtas om prisändringen hänförs till rent force majeure-liknande förhållanden, rör kvalificerade kostnadsökningar samt att villkor om prishöjning måste förenas med en rätt för konsumenten att frånträda avtalet utan kostnad samt att konsumenten ska kunna ges motsvarande rätt till prissänkning.


Vad kan du som konsument göra om elbolaget har höjt ditt fasta elpris? 

Om du har fått en höjning av ditt fasta elpris med hänvisning till höjning av avgift från myndighet bör du kontakta elhandelsföretaget och bestrida höjningen, samt kontrollera med den aktuella myndigheten att höjning av avgiften har skett och be elhandelsföretaget styrka att den avgiften belastar elhandelsföretaget.

Om ni inte kommer överens har du möjlighet att begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri. ARN prövar inte tvister under 500 kr men kan göra undantag. Läs mer på www.arn.se.

Du kan även göra en anmälan till Konsumentverket angående ditt klagomål. Observera att Konsumentverket inte prövar enskilda tvister.