Skip to the content

Klagomål visar på riskerna med samfakturering av el

Senast uppdaterad: 2021-03-30 05:29

Har ditt elbolag lovat att dina elkostnader, både el och nät, ska betalas på en faktura istället för två? Har du fått påminnelser eller information om att elen kommer att stängas av trots att du har betalat fakturorna? Vid samfakturering betalar du alla elkostnader genom en faktura till elhandelsföretaget eller till ett servicebolag. I fallen där samfaktureringen sker genom betalning till elhandelsföretaget visar klagomål nu att betalningen till elnätsföretaget inte alltid sköts av elhandelsföretaget, med följden att kundens el stängs av eller att kunden mottar påminnelser och inkassokrav från elnätsföretaget. Problemen har bara uppstått i fall där elhandelsföretag och elnätsföretag inte ingår i samma koncern.

Vanligtvis betalar du dina elkostnader genom två fakturor, såvida inte elbolaget och nätbolaget ingår i samma koncern. En faktura betalar du till elbolaget för själva elen. Den andra fakturan betalar du till nätföretaget som äger ledningarna i ditt område. Vissa elbolag erbjuder en tjänst där du istället för att få två fakturor får en samlad faktura för både el och nät.  

Konsumenternas energimarknadsbyrå har den senaste tiden fått klagomål från kunder (näringsidkare) som har elhandelsavtal med s.k. samfakturering. Samfakturering innebär, i nu aktuella klagomål, att elhandelsföretaget har fullmakt från kunden att adressändra så att elnätsföretagets faktura skickas till elhandelsföretaget i stället för till kunden. Elhandelsföretaget fakturerar för både elnät och elhandel i sin faktura till kunden och ska se till att elnätsföretaget får betalt för elnätskostnaden.

Kundernas klagomål gäller hittills två elhandelsföretag som enligt klagomålen inte har betalat elnätsföretagets faktura trots att de fått betalt av kunden. Fullmakten från kunden till elhandelsföretaget medför att kommunikationen till kunden från elnätsföretaget, t.ex. påminnelser och information om att elen riskerar att stängas av, går till elhandelsföretaget som inte informerar kunden. I vissa fall har fakturan skickats till elhandelsföretaget men påminnelsen har skickats till kunden som därmed uppmärksammas av elnätsföretaget och kan vidta åtgärder för att förhindra ytterligare problem.

Det finns exempel där elnätsföretaget har åkt ut till kunden för att frånkoppla för bristande betalning och då fått information från kunden om att betalning för elnätskostnaden skett till elhandelsföretaget. De drabbade kunderna har inte haft en aning om att elnätsföretaget inte fått betalt för elnätsfakturorna eller att frånkoppling av el var på väg att ske.

Vad kan du göra för att undvika liknande problem i fortsättningen?

  • Återkalla fullmakten till elhandelsföretaget om samfakturering, samt informera elnätsföretaget om återkallandet. » Läs mer om hur du återkallar en fullmakt.
  • Korrigera din fakturaadress hos elnätsföretaget så att du får fakturor och information från elnätsföretaget.
  • Bestrida fakturor hos elhandelsföretaget avseende elnätskostnaden. » Läs mer om vad du bör tänka på när du bestrider en faktura.
  • Kräv fullgörande av elhandelsföretagets betalning av elnätskostnaden till elnätsföretaget och
  • Om du önskar, byta elhandelsföretag

Det är viktigt att du som kund är medveten om risken för att drabbas av krav på lösenavgift från elhandelsföretaget om du bryter ett avtal i förtid i förhållande till eventuell bindningstid eller uppsägningstid. Du bör också uppmärksamma andra sanktioner som elhandelsföretaget kan anse att det har rätt till enligt villkoren om du själv agerar.

Häva avtalet?

I de allmänna avtalsvillkoren anges att om elhandelsföretaget försummar sina skyldigheter och försummelsen innebär ett väsentligt avtalsbrott har kunden rätt att häva avtalet. Innan hävning får ske ska elhandelsföretaget beredas tillfälle att inom skälig tid vidta rättelse.

Vad som utgör ett väsentligt avtalsbrott får ytterst avgöras av domstol. Om elhandelsföretaget anser att det inte föreligger grund för hävning har elhandelsföretaget möjlighet att driva frågan i domstol. Det är alltså domstol som har att ta ställning till om kunden har rätt att häva.

Om domstolen fastställer att det inte förelegat grund för hävning har elhandelsföretaget rätt till ersättning för avtalsbrott enligt de allmänna avtalsvillkoren. I klagomål till byrån förekommer, trots vad som anges i de allmänna avtalsvillkoren, att elhandelsföretaget hotar med lösenavgift som svar på kundens begäran om hävning.

Den tid som elhandelsföretaget ska medges för rättelse varierar beroende på hur komplicerad och tidskrävande rättelsen är för elhandelsföretaget. Den ska dock vara så lång att elhandelsföretaget får en reell möjlighet att åtgärda felet.

» Läs mer här om tips om du ska bestrida en faktura