Skip to the content

Solceller som är bäst i test

Senast uppdaterad: 2023-11-22 14:23

Ny marknadsöversikt om solceller av Energimyndigheten

Konsultföretaget RISE fick i uppdrag av Energimyndighetens Testlab att sammanställa en översikt över tillgängliga produkter och system för den svenska villamarknaden, såväl relativt mogna och etablerade som nya produkter och system. Rapporten beskriver olika tekniker, olika typer av solcellsmoduler samt olika typer av växelriktare.

I en andra studie RISE fick i uppdrag av Energimyndighetens Testlab att genomföra var en undersökning av solcellsinstallationer, ett 40-tal mindre solcellsinstallationer besiktades och även några lantbruks- och industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar med solcellsanläggningar under 50 kW märkeffekt ingick. 

Till marknadsöversikten på Energimyndighetens webbplats

Till rapport om besiktningar av anläggningar på Energimyndighetens webbplats

 

Vilken solcellsteknik är "bäst i test"?

I Energimyndighetens studier har en mängd aspekter undersökts, bland annat energiproduktionen för olika tekniska system. I undersökningen framkom att offerter inte visar vilka solceller som är bäst. Det beror på att:

- Om lutningen och orienteringen på solcellsmodulerna är givna och skuggningen är begränsad till morgon/kväll och vinterhalvåret så är det osannolikt att utbytet för olika tekniska lösningar skiljer sig mer än enstaka procent, enligt studien.

- Om man frågar olika installatörer om hur mycket solel en solcellsanläggning kan producera på ett och samma tak ges olika svar och resultat. Skillnaderna i resultaten berodde på hur olika installatörer har räknat, snarare än på riktiga skillnader mellan deras olika tekniska lösningar.

Med sådana förutsättningar kan man inte jämföra offerter utan att kontrollera alla parametrar som använts så att de är samma. Du kan därför behöva göra egna kalkyler så att antaganden är rimliga och lika mellan olika erbjudna anläggningar.

Energimyndigheten har gjort tester på olika typer av solceller och växelriktare, du hittar resultaten via länkarna nedan. Det finns inga solceller som utses till "bäst i test", istället lyfter myndigheten fram viktiga egenskaper för olika produkter:

Testresultat solceller på Energimyndighetens webbplats

Testresultat växelriktare på Energimyndighetens webbplats

Viktiga faktorer vid utvärdering av offerter

I studien anges att istället för verkliga skillnader mellan system kan skillnaderna i produktionsberäkningarna beror på ett eller flera av följande faktorer:

• Olika antaganden om årlig solinstrålning
Det finns många olika källor till solinstrålningsdata för olika platser i Sverige och det är inte ovanligt att årsvärdena för en och samma plats skiljer sig +/-10%. Om olika
installatörer räknar med data från olika källor kan det ge mycket olika produktionsprognoser, även om man i övrigt gör samma antaganden. Ett tips är att be alla man frågar att använda samma data, t.ex. månadsdata från PVGIS-SARAH eller PVGIS-ERA5 som finns tillgängliga i PVGIS-verktyget32.

• Olika sätt att beräkna skuggningsförluster
En del installatörer räknar inte med några skuggningsförluster alls i de kalkyler som bifogas offerterna, medan andra tar hänsyn till skuggning, men kanske räknar på olika sätt. Skuggningsberäkningar kan ta hänsyn till bara minskad instrålning eller även ta in effekterna av bypass-dioder och sträng- eller moduloptimering. Om det inte framgår från offerten eller kalkylen om och hur skuggning har tagits in i beräkningen ska man fråga leverantören hur de har räknat.

Observera att för att du ska kunna få en ordentlig investeringskalkyl (kostnad och förväntad intäkt) på en nyckelfärdig anläggning behöver installatören göra en grundlig undersökning av de specifika förutsättningarna genom ett platsbesök eller åtminstone genom att intervjua dig.

Alla offerter som tas fram snabbt och enkelt innehåller ofta grova antaganden som du inte kan förlita dig på stämmer för dig.

I lönsamhetskalkyler bör du också t.ex. granska antaganden för elpriser så att de är rimliga.

Mer om solceller och lönsamhet

Du kan också göra egna solcellskalkyler på Energimyndighetens webbplats.

Till Energimyndighetens solcellskalkyl

Allvarliga brister - välj en kunnig och kvalificerad installatör

Konsumenternas energimarknadsbyrå ger opartisk vägledning till konsumenter i frågor som rör elmarknaden och elbolag. Vanliga klagomål som kopplar till installationen av solceller gäller tiden det tar att få solcellsanläggningen ansluten och godkänd av elnätsföretag, ibland kan det ta mer än 6 månader att få anläggningen i drift. Det är ofta svårt att få ersättning för utebliven produktion av el under väntetiden.

Några anledningar till försenade godkännanden är att dokumentation saknas, försenade mätarbyten och att elnätsföretaget ställer krav på installationen som inte uppfylls. Ofta har installatören en nyckelroll för att din anläggning ska ha rätt dokument och kunna godkännas.

Energimyndighetens studie visar att installationen av många solcellsanläggningar har allvarliga brister. Anläggningsbesöken som RISE genomfört på Energimyndighetens uppdrag parallellt med marknadsöversikten visar på några vanligt förekommande brister. Det gäller frånvaro av dokumentation och märkskyltar, vilket installatören är skyldig att överlämna tillsammans med den färdiga anläggningen. Det gäller bristfälligt skyddade kablage på taken med risk för kortslutning och brand, problem med kommunikationen mellan växelriktaren och den server där anläggningens produktionsdata lagras och analyseras samt att snörasskydd inte installerats.

I marknadsöversikten framkom att för villamarknaden tillkommer nya leverantörer och installationsföretag hela tiden. Detta ökar risken för att det finns installatörer med bristande kompetens. 

Ett sätt för staten att ge konsumenter möjlighet att hitta kvalificerade installatörer är en frivillig certifiering. Certifieringen av solcellsinstallatörer har dock inte fått tillräckligt genomslag än och gått långsammare än förväntat.

Till Energimyndighetens råd och information om resultaten från besiktningarna av anläggningar

Till mer information om certifierade installatörer av solcellsanläggningar på Energimyndighetens webbplatsVägledning inför köp och installation

För att få vägledning och hjälp inför köp av solceller kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

 

Om du behöver vägledning om konsumenträtt gällande köp och installation av en solcellsanläggning kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument.

Till Hallå Konsument

 

Om du har frågor eller klagomål som gäller ett elbolag eller har frågor om elmarknaden kan du kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå för vägledning.

Kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå

Till mer information om solceller och elmarknadsfrågor