Skip to the content

Klagomål om Nordic Best Energi


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Nordic Best Energi under det senaste året. Nordic Best Energi har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på listan sedan april 2024.  

Klagomål mot Nordic Best Energi som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan 

 

Klagomål från konsumenter som känner sig lurade in i avtal med Nordic Best Energi

I klagomålen uppger konsumenterna att de blivit uppringda av Nordic Best Energi och fått vilseledande information om att säljaren ringer från konsumentens befintliga elbolag eller elbolaget på konsumentens bostadsort. Många konsumenter uppger att de fått information om att de måste gå in via bank-id för att kontrollera uppgifter och uppdatera villkor. Accepten via bank-id sker ofta under telefonsamtalet. En stor del av konsumenterna uppger att de var nyinflyttade när de blev uppringda av Nordic Best Energi.

Enligt de klagomål som har inkommit påstår Nordic Best Energi därefter att konsumenterna har accepterat ett avtal, i de flesta fall med 36 månaders bindningstid, och att de måste betala en brytavgift om de inte fullföljer det påstådda avtalet.

Enligt de uppgifter som har inkommit är Nordic Best Energi inte ett elhandelsföretag, vilket innebär att de inte har rätt att leverera el. Enligt uppgift är det istället ett annat företag som tar över elleveranser för Nordic Best Energis räkning. 

Klagomål från konsumenter om bristfällig kundservice 

I klagomålen mot Nordic Best Energi uppger konsumenterna återkommande att de upplever svårigheter att kommunicera med företagets kundtjänst och får ett dåligt bemötande.

Flera konsumenter uppger också att de inte får svar när de kontaktar Nordic Best Energi.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Nordic Best Energi

Vi har en skriftlig vägledning med information om vad du kan göra om ett elbolag påstår att du har ingått ett avtal trots att du inte har accepterat ett avtal med elbolaget.

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Om du anser att du har blivit utsatt för bedrägeri

Om du anser att du har blivit utsatt för bedrägeri bör du göra en polisanmälan.

» Läs mer om polisanmälan

Möjlighet att begära tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (till exempel elhandelsföretag). Prövning av tvister hos ARN är ett enkelt och rättssäkert alternativ till prövning i domstol. ARN utgår vid bedömning av en tvist från gällande rätt i form av lagstiftning och rättspraxis men gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att skriftligen lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Innan du anmäler en tvist är det bra att först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Det finns bland annat en värdegräns på 500 kronor och en tidsgräns om att anmälan från konsumenten ska skickas in senast 1 år efter det att konsumenten första gången klagade hos företaget.

Besluten som ARN fattar är inte bindande utan endast en rekommendation men en klar majoritet av företagen följer ARN:s beslut. Rekommendationerna går inte att överklaga, däremot kan konsumenten eller företaget begära prövning av tvisten i allmän domstol.

En återkommande fråga hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå är hur mycket det kostar att begära prövning i allmän domstol. Om tvisten rör ett belopp om max ett halvt prisbasbelopp (vilket år 2024 är 28 650 kr) avgörs tvisten genom ett förenklat tvistemål, vilket innebär att kostnaderna blir betydligt mer begränsade än vad de kan bli vid ett traditionellt tvistemål.

» Till mer information om tvist i allmän domstol

Byråns råd avseende anmälan till ARN:

 • I det fall som tvisten inte går att lösa genom kommunikation med elbolaget så anmäl tvisten till ARN. Det gör du enklast direkt på ARN:s webbplats.
 • Om prövning av tvist sker i ARN får indrivning av den eventuella skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är avgjord. Det gäller alltså att bestrida eventuella fakturor som omfattas av en sådan tvist. » Läs Byråns tips vid bestridande av faktura
 • I det fall som ett elbolag väljer att inte följa ARN:s beslut finns det ändå möjlighet att använda nämndens beslut. Till exempel som stöd för att ta tvisten vidare till allmän domstol eller som stöd för att bestrida en faktura.
 • Byrån har samlat relevanta referat av beslut från ARN för att ge dig vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist. » Till referaten av ARN beslut

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Nordic Best Energi

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Nordic Best Energi bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör du se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.