Skip to the content

Klagomål på ett elhandelsföretag - kontrollera fakturan

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33

Kontrollera din elräkning

Den senaste tiden har Energimarknadsbyrån tagit emot klagomål mot ett elhandelsföretag som, enligt kunderna, fakturerar ett oskäligt högt elpris. Klagomålen har kommit in sedan årsskiftet då energiskatten flyttades över till elnätsfakturan. Det innebär att många konsumenter som är kunder hos elhandelsföretaget troligen inte observerar det höga elpriset. Energimarknadsbyrån vill därför uppmärksamma konsumenter på att undersöka sin elhandelsfaktura och kontrollera vilket elpris som har debiterats.

Hur vet jag om jag fakturerats ett för högt elpris?

Kontrollera elhandelsfakturans specifikation för att se vilket elpris du har fakturerats. Enligt de klagomål som inkommit till byrån har elpriset som fakturerats varit i storleksordningen 100 öre/kWh, eller mer, de senaste månaderna. Priset kan jämföras med Energimarknadsbyråns prisexempel som baseras på vanliga prispåslag och börspriser. Du hittar mer information om börspriser för ditt område och prisexempel här. 

Enligt det här företagets avtalsvillkor ska elpriset utgöras av Svenska kraftnäts månadsmedelpris för el, inköpspris med tillägg för företagets påslag, elhandelsavgift som reglerats i gällande avtal samt elhandlarens elcertifikatsavgift samt lagstadgade skatter och avgifter. Det innebär att de fakturerade elpriser som Energimarknadsbyrån har fått ta del av från konsumenter har ett prispåslag och elhandelsavgift som tillsammans kan utgöra hela 40% av det fakturerade elpriset, eller mer. Det är ett ovanligt högt påslag.

Observera att det höga priset inte gäller elnätets abonnemangsavgift eller överföringskostnad.

Vad kan jag göra om jag har fakturerats ett oskäligt högt elpris?

Du bör kontakta företaget och klaga. Du kan begära återbetalning av belopp som överskrider ett avtalat elpris. Du kan också begära att företaget ska redovisa priskomponenternas storlek för det elpris som har fakturerats, för vardera månad sedan årsskiftet. Se till att alla kontakter med företaget sköts via e-post eftersom du då har ett underlag om det skulle behövas vid tvistlösning.

Om du och företaget inte kan komma överens kan du begära prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och yrka att oskäliga elpriser som inte följer avtalet har fakturerats. Du bör, om så är fallet, ange att fakturan har betalats utan klagomål på grund av att det varit svårt att uppmärksamma med anledning av flytten av energiskatten. ARNs prövning är skriftlig och avgiftsfri, endast tvister om belopp över 500 kr prövas. Du hittar anmälningsformuläret här.

Gör gärna en anmälan till Konsumentverket som är tillsynsmyndighet med ansvar för tillsyn av att avtalsvillkor är skäliga samt marknadsföring. Det är inte alla anmälningar som blir ett ärende utan det beror på antalet och hur stort konsumentintresse de har.
Anmälan till Konsumentverket.

Du kan också undersöka möjligheterna att avsluta elhandelsavtalet. De flesta av kunderna hos detta elhandelsföretag har inte själv aktivt sökt sig till elhandelsföretaget för att ingå elhandelsavtal, enligt de konsumenter som har varit i kontakt med Energimarknadsbyrån. De har blivit företagets kunder genom fullmakter eller genom att kundens elhandelsavtal har överförts från ett annat elhandelsföretag som inte längre finns på marknaden. I flera fall är det oklart om avtalet/överflyttningen till elhandelsföretaget är giltigt.

Om du vill ha hjälp med att titta på din elräkning så kan du maila den till oss: synpunkter@energimarknadsbyran.se

Varför anger inte Energimarknadsbyrån vilket företag klagomålen gäller?

Syftet med den här informationen är att uppmärksamma konsumenter om att det kan finnas skäl att klaga på eller bestrida kostnader. Behovet av informationen har uppstått på grund av att byrån i dagsläget inte har hela bilden av situationen, bland annat därför att elhandelsföretaget inte besvarar frågor.

 Energimarknadsbyrån kan komma att lämna ut företagsnamn när en myndighet eller tvistlösande organ som ARN har beslutat i tvist avseende t.ex. ett elhandelsföretags elpris.