Skip to the content

Är biogas ett fossilt eller förnybart bränsle?

Biogas är ett förnybart bränsle som minskar utsläppen av växthusgaser om den ersätter fossila bränslen som bensin, diesel eller naturgas.

Ett förnybart bränsle är så kallat flödande och nybildas snabbt, till de förnybara energikällorna räknas till exempel biomassa eftersom den nybildas hela tiden.

Biogas framställs av biomassa genom att organiskt material som växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall bryts ner av bakterier. Produktionen av förnybar biogas är särskilt värdefull då processen innebär att vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar biogas.

Biogas och miljöpåverkan

Vid förbränning bildas alltid koldioxid och andra miljöskadliga ämnen. Biogas är förnybart och ger inte nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning. Det beror på att den biomassa som används för att framställa biogasen nyskapas relativt snabbt. Koldioxiden som frisätts vid förbränningen ingår redan i det kretslopp där kol frisätts och lämnar atmosfären igen genom att bindas i till exempel biomassa. 

» Om biogas och klimatnytta på Energigas Sveriges webbplats

Köpa biogas

Det är dyrt att bygga gasnät, därför samdistribueras natur- och biogas i samma ledningar i Västsveriges gasnät. Att teckna avtal för att köpa biogas innebär att du garanteras att det matas in samma mängd biogas som du använder.

För att underlätta samdistribution av natur- och biogas i ett och samma nät infördes 2011 nya skatteregler vid samdistribution. De nya reglerna innebär i korthet att den avtalsmässiga leveransen separerades från den fysiska. Detta har medfört att en biogasproducent kan sluta avtal om leverans med en förbrukare om hundra procent biogas även om förbrukaren i praktiken får en blandning av bio- och naturgas. Leverantören ska se till att den mängd biogas som du förbrukar matas in i gasnätet, genom ett biogasavtal kan du därför bidra till att mer biogas används i Sverige.

Konceptet liknar elmarknadens system för köp av el från förnybara energikällor.

» Teckna avtal för att köpa biogas