Skip to the content

Är naturgas ett förnybart eller fossilt bränsle?

Naturgas är inte ett förnybart bränsle, det klassas som ett fossilt bränsle. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar.

Ett förnybart bränsle är så kallat "flödande" och nybildas snabbt, till de förnybara energikällorna räknas till exempel biomassa eftersom den nybildas hela tiden. 

Att naturgas är ett fossilt bränsle beror på att den bildas mycket långsam och kolet återförs därför inte till jordskorpan i samma takt som den kan frigöras vid förbränning. När gasen eldas frigörs koldioxid som varit utanför det naturliga kretsloppet under många år. Det bidrar därför till växthuseffekten eftersom koldioxid återförs till atmosfären vid förbränning av naturgas. Kol, olja och naturgas är exempel på fossila bränslen.

Naturgas och miljöpåverkan

Trots att naturgasen är ett fossilt bränsle ger den lägst utsläpp av koldioxid per energienhet relativt andra fossila bränslen. Det beror på att naturgas har ett högt energiinnehåll per kolatom. Vid förbränning bildas koldioxid, naturgasens höga energiinnehåll innebär att mindre mängd koldioxid släpps ut för att frigöra en viss mängd energi, jämfört med andra fossila bränslen.

Vid all form av förbränning frigörs miljöskadliga ämnen som tungmetaller, svavel, kväveoxider, stoft och sot, så även vid användning av naturgas. Mängden som frigörs från naturgas är dock lägre jämfört med kol och olja.

Det finns också risker för annan klimatpåverkan. Naturgas består av metan som har en klimatpåverkan som är 34 gånger högre än koldioxid och korrekt hantering av gasen är därför viktig.

Skillnaden mellan naturgas och biogas

Naturgas ersätts successivt med biogas eftersom det är ett förnybart bränsle. Innehållet i naturgas och biogas har många likheter och kan ofta ersätta varandra inom de flesta användningsområden. Biogas är ett förnybart bränsle på grund av att den innehåller metan med förnybart ursprung. 

» Om biogas

» Teckna avtal för att köpa gas