Skip to the content

Automatisk avtalsförlängning

Många gasavtal förlängs automatiskt om kunden inte aktivt kontaktar företaget och säger upp avtalet. ​Enligt naturgaslagen ska det framgå i avtalets villkor vad som händer med ett tidsbestämt avtal när det löper ut. De flesta avtal förlängs med en ny avtalsperiod, men villkor och löptid kan skilja sig ifrån det avtal du har haft tidigare.

Sedan den 1 mars 2015 regleras automatisk avtalsförlängning i lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängningLagen gäller när ett tidsbestämt avtal mellan en näringsidkare och en konsument innehåller villkor om att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det.

Gasföretagets skyldighet

För tidsbestämda avtal som ingås, eller förlängs, ska företaget påminna konsumenten om avtalsvillkor som innebär att avtalet förlängs om konsumenten inte säger upp det. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp.

Om gasföretaget inte påminner konsumenten, har konsumenten rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har avtalstiden inte löpt ut, har konsumenten dock endast rätt att säga upp avtalet till avtalstidens utgång.

Undantag

Lagen omfattar inte avtal där konsumenten efter förlängningen kan säga upp avtalet till upphörande inom tre månader från uppsägningen.