Skip to the content

Ångerrätt

Ett gasavtal kan träffas på olika sätt, muntligt eller skriftligt, över telefon, internet eller på plats. Om avtalet har ingåtts på distans eller utanför företagets affärslokaler gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen), och därmed blir reglerna om ångerrätt tillämpliga.

I korthet innebär ångerrätten att du som konsument har rätt att ångra avtalet inom den så kallade ångerfristen. Du behöver inte uppge något skäl till varför du ångrar dig.

På distans eller utanför affärslokal

Avtalet räknas som ett distansavtal när det ingås utan att du träffar gasföretaget. Till exempel kan det ske över internet, via en telefonförsäljare eller genom att du svarar på ett brevutskick.

Distansavtalslagen gäller också när du ingår avtal med en säljare som befinner sig utanför sina affärslokaler. Med affärslokaler menas fasta eller rörliga lokaler som säljaren använder permanent eller säsongsvis i sin affärsverksamhet. Avtal utanför affärslokaler ingås till exempel vid försäljning i gallerior eller på gatan samt vid hemförsäljning.

Ångerfristen

Ångerfristen kallas den tidsfrist inom vilken du måste meddela företaget att du har ångrat dig. Ångerfristen är normalt 14 dagar.

När börjar ångerfristen löpa?

Ångerfristen börjar enligt distansavtalslagen löpa den dag då avtalet ingås. Ångerfristen börjar dock inte löpa förrän lagstadgad information om ångerrätten lämnats. För att ångerfristen ska börja löpa krävs att näringsidkaren ger konsumenten information om

  • huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt,
  • tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, och
  • hur ångerrätten utövas (d.v.s. var du kan vända dig för att ångra avtalet och hur du ska gå tillväga).
  • Näringsidkaren ska dessutom ge konsumenten ett standardformulär som kan användas för utövande av ångerrätten.

Om någon information saknas har ångerfristen inte börjat löpa. Rätten att ångra sig upphör dock senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om information hade getts på rätt sätt.

Informationens utformning

Ångerrättsinformationen ska ges på ett klart och begripligt på ett sätt. Informationen ska vara anpassad till situationen (det medel för distanskommunikation som används). Ingås avtalet via en webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas om ångerrätten.

I fråga om avtal utanför affärslokaler ska informationen om ångerrätt ges klart och begripligt i en handling, eller om konsumenten samtycker till det, en annan läsbar och varaktig form som är tillgängligt för konsumenten.

Hur ångrar jag ett gasavtal?

Du ska kontakta gasföretaget och på ett begripligt sätt meddela att du vill ångra avtalet, samt uppge information som gör att avtalet kan identifieras. Det är viktigt att du uttrycker att du vill nyttja din ångerrätt och alltså ångra avtalet. Om du vill kan du fylla i den här mallen för att ångra ditt elavtal.

» Använd Konsumentverkets standardformulär

Ångra via e-post

Det finns inget krav på hur du ska meddela företaget att du ångrar dig, men ett skriftligt meddelande (som e-post eller rekommenderat brev) är alltid att föredra med tanke på bevisvärdet om det skulle uppstå en tvist. Det är bra att kontakta företaget på ett sånt sätt att du i efterhand kan visa när och hur du har meddelat företaget att du ångrat avtalet.

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Om du avtalat om ett byte av gasleverantör ska bytet därför inte genomföras och du har ingen betalningsskyldighet till den nya gasleverantören.  

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen har påbörjats, ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt för gasen. 

Om du ångrar dig efter att du uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen och näringsidkaren har gett dig föreskriven ångerrättsinformation på föreskrivet sätt ska du ersätta näringsidkaren för en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt. I annat fall är du inte ersättningsskyldig.

Telefonförsäljning - ogiltigt avtal utan skriftlig accept

Fr.o.m. 1 september 2018 krävs att konsumenten skriftligen accepterar företagets erbjudande om avtal vid telefonförsäljning för att avtalet ska vara giltigt. Reglerna gäller för all typ av telefonförsäljning när det är företaget som tar kontakt med konsumenten.

Vi har skrivit en utförligare text om reglerna i förhållande till elföretag. Principen är dock densamma gällande gasföretag. 

» Läs mer om kravet på skriftlig accept

Om du inte är överens med företaget

För att nyttja din ångerrätt tar du kontakt med företaget via de kontaktuppgifter du har fått. Om du inte håller med om företagets beslut i ditt ärende kan du ta kontakt med Energimarknadsbyråns vägledning.