Skip to the content

Naturgaslagen

De grundläggande bestämmelserna på naturgasområdet finns i naturgaslagen (2005:403).

Lagens innehåll

I lagen regleras bland annat byte av gasleverantör, information om priser och villkor samt anvisad gasleverantör. Lagen innehåller även särskilda bestämmelser om överföring av naturgas till konsumenter.

Det finns till exempel särskilda regler om:

Information om priser och villkor

Innan avtalet ingås

Enligt naturgaslagen är gasleverantören skyldig att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

När bindningstiden löper ut

Gasleverantören måste i förväg meddela kunden när gasavtalet löper ut, och om vad som händer med pris och avtalsvillkor om kunden inte aktivt träffar nytt avtal innan det gamla upphör.

När villkoren ändras

Innan avtalsvillkor får ändras måste konsumenten underrättas genom ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten kan säga upp avtalet. De nya villkoren får tidigast tillämpas två månader efter att meddelande skickats till konsumenten.