Skip to the content

Information om priser och villkor

Innan avtalet ingås

Enligt naturgaslagen är att gashandlaren skyldig att informera sina kunder om innehållet i ett avtal innan avtalet ingås.

När bindningstiden löper ut

Likaså måste gashandlaren i förväg meddela kunden när gasavtalet löper ut, och om vad som händer med pris och avtalsvillkor om kunden inte aktivt träffar nytt avtal innan det gamla upphör.

När villkoren ändras

Innan avtalsvillkor får ändras måste konsumenten underrättas genom ett särskilt meddelande. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten kan säga upp avtalet. De nya villkoren får tidigast tillämpas två månader efter att meddelande skickats till konsumenten.