Skip to the content

Frågor om konsumenträtt när Sveriges Energi går samman med Göta Energi från 1:a december

Senast uppdaterad: 2019-01-02 12:33


Från den 1 december 2018 flyttas alla Sveriges Energis kunder över till Göta energi på grund av att företagen går samman under Göta energis varumärke.

Är det tillåtet att flytta över kunder till ett annat företag? 

Det finns ingen särskild rätt i ellagen för ett elhandelsföretag att överlåta ett elhandelsavtal. Om ett elhandelsföretag ska kunna göra det måste det framgå i avtalsvillkoren för ditt avtal. Om det inte finns en sådan bestämmelse i de avtalsvillkor som gäller för dig, och du inte vill gå med på att ditt elavtal övertas av en annan elhandlare, kan du invända mot överlåtelsen och hävda att avtalet mellan dig och det nya elhandelsföretaget inte är bindande. 

Det är det nya elhandelsföretaget som har bevisbördan för att de har rätt att överta elhandelsavtalet och elleveransen. Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att ett annat elhandelsföretag övertar kundrelationen. 

De nu gällande särskilda avtalsvillkoren för Sveriges energi tillåter att avtalet överlåts till ett annat företag. Du kan kontrollera de avtalsvillkor som du accepterade i samband med att du ingick avtalet med Sveriges Energi. Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att när som helst under avtalstiden på begäran få ta del av avtalsvillkoren i en handling.

Läs mer i klagoguiden om hur du går till väga för att framföra klagomål om ett företags beslut i ett ärende.


Har jag rätt att ångra avtalet när det överlåts till Göta energi?

Ångerfristen räknas från det datum du ingår ett avtal och får all ångerrättsinformation. Eftersom det inte har tecknats ett nytt avtal i samband med överlåtelsen inträder ingen ny ångerfrist. Det är samma avtal som tecknats med Sveriges energi som fortfarande gäller så länge överlåtelsen är i överensstämmelse med ditt elavtals villkor. 

Observera att du har ångerrätten kvar om det är inom ångerfristen från det att du tecknade elavtalet med Sveriges energi. Om du har fått all lagstadgad ångerrättsinformation är ångerfristen 14 dagar, om någon del av ångerrättsinformationen saknades förlängs ångerfristen upp till ett år.

Eftersom avtalet har överlåtits ska samma villkor gälla. Ändringar i avtalsvillkor för löpande avtalstider ska föraviseras och du har då också rätt att säga upp avtalet enligt ellagen, läs mer om det nedan. 

Läs mer om ångerrätt här.


Får avtalsvillkor ändras för elavtal som löper tills vidare?

Det finns inget uttryckligt förbud för elhandelsföretag att ändra avtalsvillkor i avtal som löper tills vidare. Enligt ellagen gäller att ett elhandelsföretag som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper tills vidare med en konsument ska underrätta konsumenten om ändringen. Underrättelse ska ske genom ett särskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet ska det framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats. 

Med villkoren för ett avtal avses samtliga åtaganden för båda parter, såsom prissättning, faktureringssätt, uppsägningstider eller åtaganden att tillhandahålla el från en viss produktionskälla. I förarbetena till lagen anges att underrättelsen ska ske genom ett särskilt meddelande. Underrättelsen kan exempelvis ske via e-post, under förutsättning att konsumenten har anmält en e-postadress och dessutom godtagit att underrättas på sådant sätt. 

Om du är av uppfattningen att du inte tagit emot några särskilda meddelanden om att avtalsvillkoren ändrats är det upp till Sveriges Energi att styrka att sådana meddelanden skickats till dig.


Får avtalsvillkor ändras för elavtal med bindningstid?

För avtal med bindningstid gäller avtalsvillkoren till dess att avtalet löper ut, om tjänsten på något sätt förändras kan avtalet hävas om det är frågan om ett väsentligt avtalsbrott.


Tips till dig vars elavtal överlåts

Det händer ibland att avtalsvillkor oavsiktligt ändras när det överlåts. Det är därför bra att du kontrollerar att du har samma avtalsvillkor efter det att avtalet har flyttats över till Göta energi. Anmäl till företaget om du upptäcker att något har förändrats så att det kan korrigeras direkt.

Läs mer i klagoguiden om hur du går till väga för att framföra klagomål om ett företags beslut i ett ärende.

Läs mer om överlåtelser av elavtal här.