Skip to the content

Vägledning med anledning av många klagomål på ogiltiga fullmakter, oönskade avtalsöverlåtelser och höga lösenavgifter

Senast uppdaterad: 2019-07-05 13:31

Konsumenternas Energimarknadsbyrå har under en period tagit emot många klagomål från både konsumenter och näringsidkare som har känt sig lurade av en elleverantör. 

Frågorna som beskrivs nedan har aktualiserats i klagomål till Konsumenternas energimarknadsbyrå. I klagomålen anger kunderna att de har hamnat hos elleverantören utan att veta hur det har gått till. Elleverantören påstås ha fakturerat elpriser i avtal om rörligt pris långt över prisnivån på elbörsen Nord Pool. När kunderna har bytt till andra elleverantörer har den aktuella elleverantören krävt lösenavgifter på mycket höga belopp.

Kunderna beskriver också att elleverantören inte återkommer till kunderna när kunderna framför önskemål om att få se giltig fullmakt och giltigt elavtal. En stor andel av kunderna som framfört klagomål till Konsumenternas energimarknadsbyrå är småföretagarkunder, d.v.s. de omfattas inte av konsumentskyddet och kan inte få tvisten prövad i Allmänna reklamationsnämnden.

Med anledning av det stora behovet av vägledning har Energimarknadsbyrån tagit fram en skriftlig vägledning för de vanligaste frågorna:

Någon har tecknat elavtal åt mig med hjälp av en fullmakt som givits till ett annat företag. Är avtalet giltigt? Hur säger jag upp en fullmakt?

En fullmakt är en rättshandling som ger någon annan (fullmaktshavaren) rätt att agera i ditt (fullmaktsgivarens) ställe. En fullmakt kan vara  skriftlig eller muntlig. 

Läs mer om fullmakter

Överlåtelse av fullmakt

Fullmakt lämnas av fullmaktsgivaren till fullmaktsinnehavaren. Om inget uttryckligen särskilt anges kan fullmakten inte överlåtas. En fullmakt som utan tillåtelse har överlåtits till någon annan än den ursprunglige fullmaktshavaren gäller inte. I klagomål som inkommit till byrån uppger kunder att kundens fullmakt har överlåtits från fullmaktsinnehavaren till ett annat företag. Om du har lämnat fullmakt till t.ex. en förmedlare (av elavtal), bör du kontrollera om förmedlaren har överlåtit fullmakten och i sådana fall, om förmedlaren haft rätt att överlåta fullmakten.

Det är bara den som har elnätsavtalet som kan lämna fullmakt avseende elavtalet i anläggningen.

Om du är näringsidkare bör du kontrollera att personen som lämnat fullmakt å företagets vägnar är behörig firmatecknare. I annat fall är fullmakten inte giltig.

Om avtal har ingåtts för din räkning utan stöd i giltig fullmakt är avtalet inte bindande för dig.

Ogiltigförklara fullmakt genom återkallande 

Det finns särskilda regler om fullmakter i avtalslagen (lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område). I lagen finns regler om återkallande av fullmakt.

Genom att återkalla fullmakten kan du förhindra att fullmakten används för att mot din vilja ingå nya avtal/säga upp avtal i ditt namn. Det enklaste sättet att återkalla en fullmakt är genom att handlingen förstörs eller tas tillbaka. Du kan t.ex. skicka e-post till företaget med följande lydelse:

”Härmed återkallar jag med omedelbar verkan eventuell fullmakt som kan finnas mellan [ditt namn/ditt företags namn] och [elföretagets namn].”

Be också att företaget bekräftar att fullmakten tagits tillbaka.

Om du vill avsluta din relation med förmedlaren är vår erfarenhet att du bör säga upp förmedlingsavtalet och dessutom uttryckligen återkalla fullmakten. Detta bör ske skriftligt via e-post.

Ogiltigförklara fullmakt genom kraftlöshetsförklaring

I vissa fall är det omöjligt att återkalla en fullmakt, till exempel om det är oklart hos vilket företag fullmakten är eller om företaget inte svarar på mail. Det går att ansöka hos tingsrätten om så kallad kraftlöshetsförklaring av fullmakten, enligt 17 § avtalslagen. Ta kontakt med din tingsrätt för att ta reda på hur du ska gå tillväga.

Sök upp vilken tingsrätt du tillhör

Meddela ditt elnätsföretag

Om fullmakten är ogiltig bör du informera ditt elnätsföretag och skicka in underlag som styrker ogiltigheten. På så sätt kan du förhindra att leverantörsbyten registreras och genomförs med hänvisning till fullmakten.

Otillåten personuppgiftsbehandling

Om ett företag har behandlat dina personuppgifter utan att tala om för dig i vilket ändamål uppgifterna ska användas, eller om uppgifterna som behandlas inte är relevanta, kan personuppgiftshanteringen strida mot dataskyddsförordningen (GDPR). Ett företag måste ha en rättslig grund för att få behandla dina personuppgifter.

Lämna ett klagomål till Datainspektionen

Kan en elleverantör överlåta elavtalet till ett annat företag?

Kontrollera om avtalsvillkoren stödjer överlåtelsen

Det finns ingen särskild rätt i ellagen för en elleverantör att överlåta ett elavtal. Du bör kontrollera om det finns stöd i avtalsvillkoren med den tidigare elleverantören för att överlåta elavtalet till den nya elleverantören. Det är den nya elleverantören som har bevisbördan för att de har rätt att överta elavtalet och elleveransen.

Alternativt kan företaget fråga dig om du går med på att en annan elleverantör övertar kundrelationen. Om det inte finns en sådan bestämmelse i avtalet och du inte heller vill gå med på att avtalet övertas av en annan elleverantör bör du invända mot att ett byte genomförs och mot att du skulle bli betalningsskyldig mot ett för dig kanske okänt företag.

Vad kan jag göra om jag har fakturerats ett oskäligt högt elpris?

Vi har tidigare skrivit om hur du kan gå tillväga för att klaga på ett oskäligt högt elpris.

Läs mer om hur du klagar

Jag har fått en faktura med en hög lösen-/brytavgift. Har företaget rätt att ta ut avgiften?

Lösenavgiftens storlek

En lösenavgift är ett skadestånd som elleverantören tar ut om det anser att du har brutit ett avtal. Eftersom det är elleverantören som påstår att du begått ett avtalsbrott är det elleverantören som ska bevisa sin rätt att enligt avtalsvillkoren ta ut lösenavgiften. Elleverantören måste även styrka skadan, d.v.s. den summa de begär i lösenavgift. Tvist om lösenavgift kan prövas i Allmänna reklamationsnämnden i konsumentavtal, samt i domstol.

Bestrid fakturan

Om du anser att priset är oskäligt högt, att avtalet inte är giltigt eller av någon annan anledning inte vill betala kan du bestrida fakturorna. Det är viktigt att du förklarar varför du anser att faktureringen är felaktig.

Läs mer om hur du ska gå tillväga för att bestrida en faktura

Företaget hotar att stänga av elen för att jag inte betalar, vad ska jag göra?

God inkassosed innebär bland annat att hot om åtgärder inte får användas som påtryckningsmedel om det inte finns förutsättningar för att genomföra dem. Om en elleverantör hotar att stänga av elen kan hotet därför betraktas som en otillbörlig inkassoåtgärd, om det inte finns förutsättningar för avstängning.

Om du inte anser att det finns något giltigt avtal mellan dig/ditt företag och elleverantören, så finns det inte heller någon förutsättning för elleverantören att stänga av din el. Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet över inkassolagen och dit kan du vända dig för att registrera ett klagomål.

Kontakta Datainspektionen

Jag är inte överens med företaget, hur kan tvisten lösas?

Om du är näringsidkare/har ett företag

Som näringsidkare har du möjlighet att gå till domstol för att lösa tvisten. Du kan anlita ett juridiskt ombud som hjälper dig.

Om du är konsument

Som konsument kan du begära prövning av tvisten i Allmänna reklamationsnämnden. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri. ARN prövar inte tvister under 500 kr men kan göra undantag. Läs mer om hur du går tillväga på ARN:s webbplats.

Som konsument kan du också pröva tvisten i allmän domstol.

Ska jag polisanmäla?

Om du upplever att du har blivit lurad att göra något, eller att inte göra något som du annars skulle ha gjort, kan du ha blivit utsatt för bedrägeri. Ett bedrägeri innebär en ekonomisk vinst för gärningspersonen och skada för dig som är drabbad. 

Om ett företag framställt en fullmakt utan din tillåtelse kan det dessutom vara fråga om urkundsförfalskning.

Polisanmäl brott via telefon 114 14 eller genom att besöka en polisstation. 

Gör en anmälan om brott på Polisens webbplats

Anmäl till Konsumentverket

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket som är tillsynsmyndighet i frågor om bland annat oskäliga avtalsvillkor och oschysst säljmetod. 

Gå direkt till Konsumentverkets webbanmälan