Skip to the content

Se över ditt elavtal och gör ett aktivt val

Senast uppdaterad: 2023-11-06 09:44

Under vintern 2021-2022 steg elpriset kraftigt till historiskt höga nivåer och flera hushåll drabbades hårt. Många konsumenter hörde av sig till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå med frågor om olika elavtal och hur de skulle tänka inför valet av elavtal. Vi uppmanade då konsumenter att förbruka så lite el som möjligt för att få ned kostnader för el. Även om elpriserna under 2023 sjunkit och varit på en lägre nivå är det omöjligt att förutse hur elpriserna kommer att ändras i framtiden. Information nedan är den vägledning som vi lämnar till konsumenter vid val av elavtal, byte av elhandlare, energieffektivisering i hemmet och hur du kan agera om du får svårt att betala elräkningen.


Vilket elavtal kan du välja och vad är viktigt att tänka på? 

När det gäller val av elavtal bör du välja ett elavtal som passar hushållets vanor och ekonomi bäst. Det är därför bra att börja med att lära sig de olika avtalstypernas fördelar och nackdelar innan du bestämmer dig. Nedan följer en beskrivning av olika elavtal som erbjuds på elmarknaden idag.


Rörligt avtal

Med rörligt elavtal betalar du ett pris per kilowattimme som varierar månad för månad och som följer elbörsens månadsmedelpris. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %.

Fördelen med ett rörligt avtal är att din elkostnad blir lägre när marknadspriset på elbörsen sjunker. Men med ett rörligt pris behöver du vara beredd på att ditt elpris kan stiga kraftigt under vissa månader, eftersom slutpriset bestäms av hur priset på börsen har utvecklats under föregående kalendermånad. Det finns inget tak för hur högt priset kan bli för ett rörligt avtal. Med rörligt avtal behöver du alltså ha marginaler i din hushållsekonomi för stigande elpriser.

Ett rörligt avtal har i normalfallet en uppsägningstid på en månad och saknar bindningstid. Det finns en del elhandlare som fortfarande erbjuder rörligt avtal med bindningstid men det är däremot inte tillåtet att erbjuda rörligt avtal med en uppsägning- eller bindningstid som överstiger tre månader.

Ibland förekommer det en missuppfattning om att det är ekonomiskt gynnsamt att förbruka el på natten eller under de timmar på dygnet när elpriset är som lägst för dig med rörligt avtal. Detta stämmer inte utan är i stället en sanning som gäller för timavtal.


Fastprisavtal

Med fastprisavtal betalar du ett förbestämt pris per kilowattimme som sedan gäller under hela avtalstiden. Bindningstiden för ett fastprisavtal kan variera från några månader och upp till flera år. Vanligast är dock att konsumenter som tecknar ett fastprisavtal väljer en bindningstid på 1 år.

Fördelen med fast pris är att det skapar en trygghet genom att du vet hur mycket du ska betala för varje kWh under den tidsperiod avtalet gäller. Om du tar reda på din historiska förbrukning kan du på förhand räkna ut hur mycket din elhandelskostnad blir per månad. Din tidigare förbrukning kan du hitta genom att logga in på mina sidor hos din elhandlare eller genom att titta på fakturan från ditt elnätsföretag.

Under en viss period under 2022 och 2023 när elpriserna var höga och svängande var det många elhandlare som inte längre erbjöd fastprisavtal eftersom de ansåg att det var för riskfyllt att sälja el till fastpris på en marknad där inköpspriset var svårt att förutsäga.
Elpriset har under 2023 varit stabilare och nu erbjuder de flesta elhandlare åter fastprisavtal. Ifall du väljer att teckna ett fastprisavtal är det viktigt att räkna på vad kostanden blir utifrån din förbrukning samt kontrollera vad som står i villkoren gällande uppsägning-respektive bindningstider.

Innan ett fastprisavtal är på väg att löpa ut ska du få information från din elhandlare om vad som händer om du själv inte tecknar ett nytt avtal eller byter elhandlare. Informationen ska bland annat innehålla uppgifterna om pris, avtalstyp, uppsägningstid och bindningstid för det nya avtalet. 

Om du vill säga upp fastprisavtalet så måste du följa bindningstiden och uppsägningstiden. I det fall som uppsägningstiden är en månad så behöver du alltså kontakta din elhandlare senast en månad innan bindningstiden har gått ut för att säga upp avtalet. Ifall du avbryter ett fastprisavtal i förtid är risken stor att du får betala en avgift till din elhandlare för att du bryter ett pågående avtal. För att undvika missförstånd och för att ha bevis för uppsägningen så tycker vi att du ska kontakta elhandlaren via mejl. 

Timprisavtal

Med timpris betalar du det pris per kilowattimme som elen kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %. Priset bestäms beroende på vilken tidpunkt du förbrukar elen.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Det kan också vara så att elhandlarens påslag är lägre för ett timprisavtal eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp.

För att timprisavtal ska bli lönsamt för ditt hushåll krävs att du är aktiv och följer timpriset på elbörsen och därefter anpassar elförbrukningen till de timmar på dygnet då elpriset är som lägst. Oftast är elen billigast under natten men det behöver inte alltid vara så, det finns exempel när priset under helgen varit som billigast mitt på dagen. Flera elhandlare som erbjuder timprisavtal har också en mobil-applikation som förenklar möjligheten att följa timpriserna. Automatisk styrning av hushållsapparater som förbrukar mycket el kan vara ett tips till dig ifall du väljer ett timprisavtal. De stora förbrukarna i hemmet är oftast värmepumpen, golvvärmen och elbilsladdningen.

Om du vill byta tillbaka till ett rörligt avtal efter det att du har provat ett timprisavtal kan det vara så att du behöver byta elhandlare (alternativt begära att elnätsföretaget byter mätmetod) eftersom flera elhandlare inte tillåter sina kunder att byta från ett timavtal till ett rörligt avtal.

Myndigheten Energimarknadsinspektionen skriver mer om timavtal på sin webbplats.


Mixavtal

Med ett mixavtal får du betala för ett pris som är en kombination av ett rörligt och ett fast avtal.

Denna avtalstyp har blivit vanligare under den senaste tiden och kombinationen av rörligt och fast avtal varierar mellan olika elhandlare. Det kan vara så att du under en månad betalar hälften till ett fast pris och hälften till ett rörligt pris. Men det kan också vara så att du under vissa månader betalar för ett fast pris (oftast vintertid) och under övriga månader betalar för ett rörligt pris. Under den senaste tiden har det blivit vanligare med att konsumenten får betala ett fastpris upp till en viss förbrukning för att sedan betala ett rörligt pris för den förbrukning som överstiger denna gräns.

Förvaltat avtal

Med ett förvaltat avtal, fondavtal eller portföljavtal går det inte alltid att på förhand veta hur mycket du kommer att få betala per kilowattimme. Priset du får betala per kilowattimme ser du först när du får fakturan och då är det också svårt att i efterhand kontrollera det fakturerade priset.

Elhandlarna som erbjuder ett förvaltat avtal brukar beskriva dessa avtal som en typ av fond eller liknande där elhandlarna försöker nå ett så lågt pris som möjligt genom att handla mycket el när den är billigt och handla mindre mängd el när den är som dyrast. Inköpen av el brukar också bestå av en blandning av rörligt och fast pris men utan att kombinationen beskrivs på förhand.

Vid val av ett sådant avtal behöver du känna stor tilltro till din elhandlare. Vi rekommenderar att du undersöker prishistoriken något år tillbaka i tiden hos den elhandlare som det är aktuellt att teckna avtalet med samt att du noggrant går igenom avtalsvillkoren.

Ibland marknadsförs det förvaltade avtalet av enskilda elhandlare som ett billigare avtal än ett rörligt avtal. Men i ellagen finns inget förbud som hindrar mot att priset i ett förvaltat avtal är betydligt högre än börspriset. Priset för ett förvaltat avtal brukar vara lägre än för ett rörligt avtal när marknadspriserna är på väg upp men när marknadspriserna faller finns det en risk för att priset för det förvaltade avtalet blir avsevärt högre än för ett rörligt avtal.

Förvaltade avtal är vad vi känner till ofta förknippade med en bindningstid men det finns också förvaltade avtal utan bindningstid och med en månads uppsägningstid. Om avtalet har en bindningstid kan det vara förenat med en avgift att bryta det förvaltade avtalet mot ett annat avtal med kort framförhållning.

Anvisat avtal

Ett anvisat avtal får du om du inte gör ett aktivt val och väljer en elhandlare och ett elavtal. Du betalar ett bestämt anvisat pris i öre per kWh som ibland höjs eller sänks men i dessa fall ska elhandlaren meddela dig två månader innan en sådan prisändring får ske. Anvisade avtal är oftast dyrare än övriga avtalstyper vilket innebär att du bör byta avtal om du har ett anvisat avtal.

Det är elnätsföretaget som äger nätet på din ort som tilldelar dig en anvisad elhandlare och elnätsföretaget ska utan dröjsmål informera dig om vilken leverantör som anvisats. Uppsägningstiden för ett anvisat avtal får inte vara längre än 14 dagar. Om du har ett anvisat pris ska du även få återkommande information från den anvisade elhandlaren om att du har tilldelats ett anvisat avtal och du ska även få en redogörelse om vilka olika avtal elleverantören erbjuder.

Vad händer med din ekonomi om elpriset stiger eller sjunker med en krona, två kronor eller ännu mer?

» Vad händer med din ekonomi om elpriset sjunker eller stiger med en krona, två kronor eller ännu mer?

Hur gör du för att byta elhandlare?

Innan du byter elhandlare bör du först ta reda på vad ditt nuvarande elavtal har för uppsägnings- och bindningstid och anpassa bytet därefter. Ifall du avbryter ett fastprisavtal är risken stor att du får betala en avgift till din elhandlare. När du bestämt dig för att säga upp ditt nuvarande elavtal rekommenderar vi att du gör det skriftligen, använd gärna mejl för då undviker du missförstånd och kan vi ett eventuellt behov använda mejlet som ett bevis på din uppsägning.

Var noggrann med vilken elhandlare du väljer och läs noggrant vad som står i avtalsvillkoren. Det finns företag som är certifierade som Schyssta elhandlare. Genom certifieringen har elhandlare avgett ett antal löften som ska bidra till att du som kund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag och elavtal. Du kan läsa mer om vad certifieringen innebär och vilka elhandelsföretag som är certifierade ifall du följer länken, Schysst elhandel
Det finns även elhandlare som har fått många klagomål. För att få reda på vilka företagen är och vilka klagomål det gäller kan du antingen välja att använda den klagomålslista vi har publicerat eller genom att googla.

På andra delar av vår webbplats hittar du mer information om att välja avtal och hur elavtal tecknas

Hur kan du agera för att förbruka mindre el?

Frågan om energieffektivisering i hemmet är mycket viktig men ligger utanför vårt uppdrag och där kan du i stället få hjälp av Energimyndigheten eller den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Energimyndigheten har också lanserat en energisparkampanj.
» Varje kilowattimme (kWh) räknas 

Nu när priserna är så höga så är det viktigt för dig att förbruka så lite el som möjligt eftersom det är det enklaste sättet att minska din elkostnad. Om det genomsnittliga elpriset för ett år skulle hamna på 3 kronor per kWh så innebär det en årlig besparing på 3 000 kronor i det fall som en villakund minskar sin förbrukning med 1 000 kWh eller 5 procent.

Det finns också fördelar för samhället i stort om vi alla hjälps åt med att minska elanvändningen. Den tydligaste fördelen är att minskad elanvändning sänker elpriset eftersom elpriset bland annat fastställs utifrån hur mycket el som efterfrågas.


Är du orolig för att du kommer få svårt att betala elräkningen?

Under vintern 2021-2022 när elpriset steg kraftigt och var på en hög nivå under en längre tid hade många konsumenter problem med att betala sina elfakturor i tid. De var många konsumenter som hörde av sig till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att de hade obetalda fakturor och riskerade att få elen avstängd, i flera fall hade processen gått så långt så att elen redan var avstängd. Det är fortfarande många konsumenter som hör av sig till oss på Konsumenternas Energimarknadsbyrå för att de har svårt att betala sin elfaktura i tid och i vissa fall handlar det om flera obetalda elfakturor. För att undvika att hamna i en svår situation kan följande tips vara användbara,

  • Om du har möjlighet kan du försöka lägga undan pengar till kommande elräkningar ifall elpriset går upp.
  • Begär av ditt elhandelsföretag om månadsvis fakturering för att utjämna elkostnaden.
  • Ifall du inte har möjlighet att betala en faktura en viss månad är det viktigt att du omgående kontaktar din elhandlare. Det är viktigt att du tar den kontakten innan datumet för sista betalning har passerat, i annat fall riskerar du att fakturan skickas vidare till inkasso vilket medför att det tillkommer extra avgifter.

Flera elhandlare är hjälpsamma vid betalningssvårigheter och erbjuder framskjuten betalning eller en betalningsplan. Vid en sådan situation är det dock viktigt att känna till att elhandlaren kan komma att begära ränta om betalningen skjuts upp. Elföretaget har enligt lag rätt (inte skyldighet) att kräva 170 kr för att upprätta amorteringsplan. Var noggrann med att ta reda på samtliga merkostnader som tillkommer.
Om du vill komma överens med din elhandlare om framskjuten betalning eller betalningsplan så har flera elhandlare formulär för detta på sin webbplats. Om du väljer att ringa elhandlaren så kan det vara bra att begära en skriftlig bekräftelse på vad ni har kommit överens om.

Har du inte möjlighet att betala din faktura kan du kontakta socialtjänsten i din hemkommun för att ansöka om ekonomisk bistånd.

Har du svårt att få din ekonomi att gå ihop kan du få hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. De kan hjälpa dig att hantera och prioritera dina skulder samt planera och upprätta en budget. Kontaktuppgifter till kommunernas budget- och skuldrådgivare hittar på länken som följer, budget- och skuldrådgivare