Skip to the content

Inkasso

Inkassoverksamhet innebär indrivning av fordringar genom olika inkassoåtgärder. Vid utebliven betalning skickar företaget som regel ut en betalningspåminnelse. Det finns ingen skyldighet att skicka en påminnelse för att ha rätt att vidta inkassoåtgärder. Kostnaden för en betalningspåminnelse är reglerad och är för närvarande 60 kronor.

Betalar du inte är nästa steg att kravet överlämnas till ett inkassoföretag eller att elföretaget sänder ett inkassokrav. Kostnaden för ett inkassokrav är reglerad och är för närvarande 180 kronor.

Inkassolagen

Det finns en inkassolag som reglerar hur inkassoverksamhet får bedrivas. I bland annat 5 § anges vad som gäller vid inkassokrav:

  • Krav mot en gäldenär ska framställas skriftligt.
  • Inkassokrav ska innehålla tydlig uppgift om borgenärens namn och om det förhållande som fordringen grundar sig på.
  • Vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader ska anges var för sig.
  • I fråga om ränta ska särskilt anges beloppet av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det kapitalbelopp som ligger till grund för ränteberäkningen.
  • I samband med inkassokrav ska anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt eller anmäla om han har någon invändning mot kravet.

God inkassosed

Finansinspektionen har tillsyn över att inkassolagen följs och att man iakttar god sed i inkassoverksamhet. Vad som är god inkassosed framgår av:

Vilken fordran avses?

När du får ett inkassokrav ska du kunna identifiera vilken fordran som avses. Du ska inte behöva gå till ursprungsfakturan, eller t ex kontakta inkassobolaget, för att förstå grunden för fordran.

Grunden för fordran

Inkassokravet måste innehålla en uppgift om vad fakturan avser. Alltför vida eller sammanfattande begrepp, som kan göra det otydligt för dig att förstå vad fordran avser bör undvikas. Grunden för en fordran bör inte anges enbart genom ett fakturanummer eller annan kod, eller hänvisning till tidigare överlämnad faktura. ”Faktura/Fakturor” anses aldrig utgöra grunden för en fordran.

Kostnader

Vad som fordras i kapital, ränta och ersättning för kostnader ska anges var för sig.