Skip to the content

Fakturering

Gasnätsföretaget är skyldigt att avläsa mätaren en gång om året. Andra tillfällen då nätföretaget har en skyldighet att se till att mätaren läses av är om mätaren ska bytas ut eller då kundförhållandet upphör, exempelvis om du flyttar. Däremellan får du preliminärt beräknade fakturor.

Gasnätsföretagen och gasleverantörerna får inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag. Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på. Eftersom det inte krävs att varje faktura baseras på uppmätt gasförbrukning kan du få både preliminärt beräknade fakturor och avstämda fakturor efter avläsning.

Preliminär fakturering

Vid preliminär debitering debiteras du en uppskattad förbrukning. Den uppskattade förbrukningen motsvarar normalt din verkliga förbrukning sen tidigare. Även andra omständigheter än tidigare faktisk förbrukning kan ligga till grund för debiteringen, exempelvis förändringar i anläggningen som kan komma att påverka förbrukningen uppåt eller nedåt, till exempel ändrat uppvärmningssätt. Sådana förändringar ska du själv meddela till nätföretaget som i sin tur rapporterar vidare en ny beräknad förbrukning till din gasleverantör. 

Försenad avläsning

Trots att de allmänna avtalsvillkoren säger att avläsning ska göras årligen, betyder inte det att du är betalningsbefriad om så inte har skett. Företaget har som huvudprincip rätt att efterdebitera dig för gas som har förbrukats så länge kravet inte är preskriberat. Preskriptionstiden är för krav mot konsument enligt lag tre år och räknas från det att du mottog kravet.

Om den uteblivna faktureringen berott på omständigheter inom gasnätsföretagets eller gasleverantörens kontroll gäller dock, enligt allmänna avtalsvillkor, att företaget inte får kräva betalt för fordringar som är äldre än tolv månader.
 

Priset

Debiteringen ska ske med hänsyn tagen till de olika priser som har tillämpats under den tid fakturan omfattar. Det innebär att fakturan, särskilt om den avser flera månader, kan innehålla en specifikation över poster med ändrade priser. Detta blir mest uppenbart för dig som haft ett tillsvidarepris eller ett rörligt pris under perioden.

Kundgaranti/kundlöfte

Vissa företag har infört så kallade kundgarantier eller kundlöften som ger kunden ett bättre skydd än vad som enligt lagar och andra regler gäller. Kundgarantin är ett frivilligt åtagande och åtagandet kan därför variera mellan företagen. Oftast säger kundgarantin att företaget tillämpar en kortare preskriptionstid än lagens tre år. Ibland avser garantin även en ersättning när ditt klagomål inte behandlats inom rimlig tid.

Om du ändå inte får kompensation

Kundgarantin eller kundlöftet är vanligtvis förknippade med vissa villkor eller med att vissa förutsättningar är uppfyllda. Om du har fått en faktura som inte innehåller någon kompensation i form av kundgaranti eller kundlöfte, trots att du vet att företaget har utformat en sådan, ska du vända dig till företaget. Det är sedan upp till företaget att visa varför du eventuellt inte skulle omfattas av denna.

Slutfaktura efter avläsning

Om avtalsförhållandet upphör ska en slutfaktura skapas. Det avser till exempel situationer som att du flyttar från din bostad eller att du byter gasleverantör. I situationen då avtalsförhållandet upphör har nätföretaget en skyldighet att se till att avläsning av mätaren sker.

Inom sex veckor

Du ska få en slutfaktura inom sex veckor från den dag då avtalet upphörde.

Tillgodo ska regleras inom skälig tid

Om avläsningen visar på ett tillgodo för kunden ska reglering ske inom skälig tid. Du har ingen automatisk rätt till dröjsmålsränta utan detta är något du vid försenad reglering i så fall särskilt måste kräva.

God tro

Huvudprincipen är att gasföretaget kan kräva dig på kostnader för all förbrukning som skett så länge kravet inte är preskriberat. Detta framgår av domstolsavgöranden och beslut i Allmänna reklamationsnämnden. Preskriptionstiden för privatpersoner är tre år och räknas från det att du mottog betalningskravet.

Undantag gäller dock för en redan slutbetald period. Om du redan fått en faktura efter avläsning eller en slutfaktura, eller en faktura som med fog kan ha uppfattats som en sådan, för en viss period är det inte möjligt för företaget att kräva betalning på nytt för samma tidsperiod. Förutsättningen är att du har varit i god tro när du betalt den tidigare fakturan.