Skip to the content

Gasnätsfaktura

Fakturans innehåll

Dina gasnätskostnader består av två delar. Dels betalar du för att vara ansluten till nätet, det så kallade nätabonnemanget, och dels betalar du en rörlig överföringsavgift. Du kan välja gasleverantör men inte nätägare. Om din leverantör och ditt nätföretag ingår i samma koncern brukar kostnaderna samfaktureras. Du får då en faktura som innehåller både nät- och gaskostnader.

I annat fall får du två fakturor, en som avser nätkostnaden och en som avser gasleveransen.

Överföringsavgiften

Överföringsavgiften betalar du för själva transporten av gasen. Priset är ett antal öre per förbrukad kilowattimme (öre/kWh) och har inget att göra med gaspriset. Oavsett om du valt leverantör eller om denne ingår i samma koncern som nätägaren utgår överföringsavgift.

Skäliga avgifter

Reglerna i naturgaslagen slår fast att nätavgifterna ska vara skäliga. Det är Energimarknadsinspektionen som övervakar prissättningen.

Besiktningsavgift

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är gasnätsföretagen skyldiga att besiktiga gasanläggningarna. En årlig kostnad tas ut för detta.

Moms

Moms utgår på den fasta abonnemangsavgiften och på den rörliga överföringsavgiften. Moms tillkommer också på besiktningsavgiften.

Inte tillåtet med fakturaavgift

Gasnätsföretagen och gasleverantörerna får inte kräva fakturaavgift eller avgift för fakturaunderlag.  Fakturan ska vara tydlig och innehålla information om förbrukning och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.