Skip to the content

Se över ditt elavtal och förbruka så lite el som möjligt!

Senast uppdaterad: 2023-04-20 16:17

Elpriserna har under lång tid varit mycket högre än vad vi är vana vid. Dessutom hör vi ofta varningar om att det finns risk för fortsatt höga elpriser. Konsumenternas Energimarknadsbyrå får sedan en tid tillbaka många frågor från konsumenter om val av elavtal och hur man ska agera för att minska sina elkostnader. Nedan information är den vägledning som vi lämnar till konsumenter om val av elavtal, byte av elhandlare, energieffektivisering i hemmet och hur du kan agera i det fall som du får svårt att betala elräkningen.

Vilket avtal kan du välja?

Varken vi eller någon annan vet med säkerhet hur priserna kommer att utvecklas framöver. Vi vet dock att nuvarande situation är allvarlig och vi befinner oss i en situation som vi aldrig har upplevt tidigare. Gamla ”sanningar” om elprisets utveckling stämmer inte längre och det finns risk för fortsatt höga och stigande elpriser.

  • Ta situationen på allvar, se över ditt elavtal och förbruka så lite el som möjligt!

När det gäller val av elavtal bör du välja det alternativ som passar hushållets vanor och ekonomi bäst. Det kan därför vara bra att börja med att lära sig de olika avtalstypernas fördelar och nackdelar innan du bestämmer dig.

Rörligt avtal

Med rörligt elavtal betalar du ett pris per kilowattimme och priset utgår från elbörsens månadsmedelpris. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %. Priset för ditt rörliga avtal följer elbörsens utveckling och går upp och ned under året men förändras endast en gång per månad.

Fördelen med ett rörligt avtal är att din elkostnad blir lägre när marknadspriset på elbörsen sjunker. Med ett rörligt pris så behöver du dock vara beredd på att ditt elpris kan stiga kraftigt på kommande fakturor, eftersom slutpriset bestäms av hur priset på börsen har utvecklats under kalendermånaden. Det finns inget tak för hur högt priset kan bli för ett rörligt avtal. Med rörligt avtal behöver du alltså ha marginaler i din hushållsekonomi för stigande elpriser.

Ett rörligt avtal har i normalfallet en uppsägningstid på en månad och saknar bindningstid. Det finns dock elhandlare som fortfarande erbjuder rörligt avtal med bindningstid men en elhandlare får inte sälja rörligt avtal med en uppsägning- eller bindningstid som överstiger tre månader.

Ibland förekommer det en missuppfattning att det är ekonomiskt gynnsamt att förbruka el på natten eller under andra timmar när elpriset är som lägst för dig med rörligt avtal. Detta stämmer inte utan är i stället en sanning som gäller för timavtal.

Har du ett rörligt avtal kan du välja att spara pengar till kommande elräkningar. Du kan exempelvis tänka så att du skapar dig ett ”eget fastprisavtal” för att bygga upp ett sparkapital. Bestäm dig för att spara pengarna upp till ett visst pris i kronor per kWh, till exempel 5 kronor. För fakturor som understiger detta pris så betalar du din elräkning och sparar sedan pengarna som motsvarar det överstigande beloppet upp till 5 kronor per kWh.

Fastprisavtal

Med fastprisavtal betalar du ett förbestämt pris per kilowattimme som sedan gäller under hela avtalstiden. Bindningstiden för ett fastprisavtal kan variera från några månader och upp till flera år. Vanligast är dock att konsumenter som tecknar ett fastprisavtal väljer en bindningstid på 1 år.

Fördelen med fast pris är att det skapar en trygghet genom att du vet hur mycket du ska betala per kWh. Om du sedan tar reda på din historiska förbrukning (men självklart strävar efter att sänka den) så kan du på förhand räkna ut hur mycket som din elhandelskostnad blir per månad. Din tidigare förbrukning kan du hitta genom att logga in på mina sidor hos din elhandlare eller genom att titta på fakturan från ditt elnätsföretag.

Många elhandlare har valt att inte längre erbjuda fastprisavtal eftersom de uppger att det är riskfyllt att sälja el till fastpris på en marknad där inköpspriset är svårt att förutsäga. Detta innebär också att de fastprisavtal som nu erbjuds på marknaden är ovanligt höga. Om du tecknar ett fastprisavtal är det därför viktigt att undersöka alternativen, räkna på vad priset innebär för dig och eventuellt också undvika att teckna ett avtal med för lång bindningstid.

När fastprisavtalet är på väg att löpa ut ska du få information från din elhandlare om vad som händer om du själv inte tecknar ett nytt avtal eller byter elhandlare. Informationen ska bland annat innehålla uppgifterna om pris, avtalstyp, uppsägningstid och bindningstid för det nya avtalet. 

Om du vill säga upp fastprisavtalet så måste du följa uppsägningstiden. I det fall som uppsägningstiden är en månad så behöver du alltså kontakta din elhandlare senast en månad innan bindningstiden har gått ut för att säga upp avtalet. För att undvika missförstånd och för att ha bevis för uppsägningen så tycker vi att du ska kontakta elhandlaren via mejl. 

Timprisavtal

Med timpris betalar du för vad elen faktiskt kostar för varje enskild timme på elbörsen. Till detta tillkommer också elhandlarens påslag och moms på 25 %. Det är alltså avgörande när du förbrukar elen.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta din elanvändning till dygnets billigaste timmar. Det kan också vara så att elhandlarens påslag är lägre för ett timprisavtal eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp.

Det är dock viktigt att konstatera att timprisavtal inte är lönsamt för alla. För att du ska bli en vinnare med ett timprisavtal i jämförelse med ett rörligt avtal behöver du flytta en så stor del av din elanvändning som möjligt till dygnets billigaste timmar. De stora förbrukarna i hemmet är oftast värmepumpen, golvvärmen och elbilsladdningen.

Oftast är elen som billigast på nattetid men det behöver inte alltid vara så då vi under senare tid sett exempel på att priset under helgen kan vara som billigast mitt på dagen. Det finns också exempel på dagar under den senaste tiden i elområde 3 och 4 där timpriserna för enskilda dygn aldrig har blivit särskilt låga.

Det finns inget enkelt sätt att räkna ut om ett timprisavtal lönar sig för dig. I stället behöver du själv räkna på och komma fram till om ditt hushåll kan genomföra den beteendeförändring som krävs för att ett timprisavtal ska bli lönsamt. Automatisk styrning av hushållsapparater som förbrukar mycket el kan vara hjälpande för dig om du väljer ett timprisavtal. Flera elhandlare som erbjuder timprisavtal har också en mobil-applikation som förenklar möjligheten att följa timpriserna.

Om du vill byta tillbaka till ett rörligt avtal efter det att du har provat ett timprisavtal kan det vara så att du behöver byta elhandlare (alternativt begära att elnätsföretaget byter mätmetod) eftersom flera elhandlare inte tillåter sina kunder att byta från ett timavtal till ett rörligt avtal.

Myndigheten Energimarknadsinspektionen skriver mer om timavtal på sin webbplats.

Mixavtal

Med ett mixavtal får du betala för en kombination av rörligt och fast avtal.

Denna avtalstyp har blivit vanligare under den senaste tiden och kombinationen av rörligt och fast avtal varierar mellan olika elhandlare. Det kan vara så att du under en månad betalar hälften till ett fast pris och hälften till ett rörligt pris. Men det kan också vara så att du under vissa månader betalar för ett fast pris (oftast vintertid) och under övriga månader betalar för ett rörligt pris. Under den senaste tiden har det blivit vanligare med att konsumenten får betala ett fastpris upp till en viss förbrukning för att sedan betala ett rörligt pris för den förbrukning som överstiger denna gräns.

Förvaltat avtal

Med förvaltat avtal, fondavtal eller portföljavtal går det inte alltid att på förhand veta hur mycket du kommer att få betala per kilowattimme, det får du se först på fakturan. Det är också svårt att i efterhand kontrollera det fakturerade priset.

Elhandlarna som erbjuder ett förvaltat avtal brukar beskriva dessa avtal som en typ av fond eller liknande där elhandlarna försöker nå ett så lågt pris som möjligt genom att handla mycket el när det är billigt och följaktligen handla mindre el när det är dyrt. Inköpen av el brukar också bestå av en blandning av rörligt och fast pris men utan att kombinationen beskrivs på förhand.

Vid val av ett sådant avtal behöver du känna stor tilltro till din elhandlare. Vi tycker därför att du noggrant ska undersöka prishistoriken något år tillbaka i tiden hos den elhandlare som det är aktuellt att teckna avtalet med samt vara extra noggrann med att gå igenom avtalsvillkoren.

Ibland marknadsförs det förvaltade avtalet av enskilda elhandlare som ett billigare avtal än ett rörligt avtal. Detta verkar dock inte stämma, åtminstone inte för enskilda månader. Priset för ett förvaltat avtal brukar vara lägre än för ett rörligt avtal när marknadspriserna är på väg upp men när marknadspriserna istället faller så finns det en risk för att priset för det förvaltade avtalet blir avsevärt högre än för ett rörligt avtal.

Förvaltade avtal är vad vi känner till ofta förknippade med en bindningstid men det finns också förvaltade avtal utan bindningstid och med en månads uppsägningstid. Om avtalet har en bindningstid kan det vara förenat med en avgift att bryta det förvaltade avtalet mot ett annat avtal med kort framförhållning.

Anvisat avtal

Ett anvisat avtal får du om du själv inte väljer en elhandlare och ett elavtal. Du betalar ett bestämt anvisat pris i öre per kWh som ibland höjs eller sänks men i dessa fall ska elhandlaren meddela dig två månader innan en sådan prisändring får ske. Anvisade avtal är oftast dyrare än övriga avtalstyper vilket innebär att du bör byta avtal om du har ett anvisat avtal.

Det är elnätsföretaget som äger nätet på din ort som tilldelar dig en anvisad elhandlare och denna elhandlare fakturerar dig sedan för ett anvisat pris. Uppsägningstiden för ett anvisat avtal får inte vara längre än 14 dagar. Om du har ett anvisat pris ska du återkommande få information om detta från elhandlaren.

Vad händer med din ekonomi om elpriset stiger eller sjunker med en krona, två kronor eller ännu mer?

» Vad händer med din ekonomi om elpriset sjunker eller stiger med en krona, två kronor eller ännu mer?

Hur gör du för att byta elhandlare?

Om du ska byta elhandlare, börja med att kontrollera din uppsägnings- och bindningstid för nuvarande avtal, och anpassa datum för bytet därefter, för att inte riskera att få betala en avgift för att du bryter avtalet i förtid. Sedan ska du vara noggrann med att skriftligen säga upp avtalet till din nuvarande elhandlare. Använd mejl för då undviker du missförstånd samt kan spara mejlet som bevis på din uppsägning.

Var också noggrann med vilken elhandlare du väljer. Du kan då välja att använda den klagomålslista som vi har eller googla om det finns några klagomål mot elhandlaren som är bra att känna till.

På andra delar av vår webbplats hittar du mer information om att välja avtal och hur elavtal tecknas

Hur kan du agera för att förbruka mindre el?

Frågan om energieffektivisering i hemmet är mycket viktig men ligger utanför vårt uppdrag och där kan du i stället få hjälp av Energimyndigheten eller den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Energimyndigheten har också lanserat en energisparkampanj.

» Varje kilowattimme (kWh) räknas 

Nu när priserna är så höga så är det viktigt för dig att förbruka så lite el som möjligt eftersom det är det enklaste sättet att minska din elkostnad. Om det genomsnittliga elpriset för ett år skulle hamna på 3 kronor per kWh så innebär det en årlig besparing på 3 000 kronor i det fall som en villakund minskar sin förbrukning med 1 000 kWh eller 5 procent.

Det finns också fördelar för samhället i stort om vi alla hjälps åt med att minska elanvändningen. Den tydligaste fördelen är att minskad elanvändning sänker elpriset eftersom elpriset bland annat fastställs utifrån hur mycket el som efterfrågas. Andra fördelar med att också se på sin egen elanvändning ur samhällets perspektivet lämnar Energimyndigheten information om i sin kampanj som det finns länk till några rader uppåt i texten.

Är du orolig för att du kommer få svårt att betala elräkningen?

När priserna stiger i samhället och när elpriserna under lång tid har varit högre än vad vi är vana vid så upplever många konsumenter problem med att betala sina elräkningar. Vad händer med din ekonomi om elpriset sjunker eller stiger med en krona, två kronor eller ännu mer?

  • Försök att spara pengar till kommande elräkningar.
  • Dubbelkolla att du faktureras månadsvis. Begär annars det av ditt elhandelsföretag. Månadsfakturering jämnar ut din elkostnad.
  • Om du upplever att det blir svårt att betala elräkningen så är det viktigt att du kontaktar din elhandlare så snart som möjligt efter att du har fått räkningen. Det är viktigt att du tar den kontakten innan datumet för sista betalning har passerat.
  • Flera elhandlare är hjälpsamma vid betalningssvårigheter och erbjuder framskjuten betalning eller en betalningsplan. Vid en sådan situation är det dock viktigt att känna till att elhandlaren kan komma att begära ränta om betalningen skjuts upp. Var noggrann och fråga också om det är så att alla eventuella merkostnader är kända för dig. Elföretaget har enligt lag rätt (inte skyldighet) att kräva 170 kr för att upprätta amorteringsplan.
  • Om du vill komma överens med din elhandlare om framskjuten betalning eller betalningsplan så har flera elhandlare formulär för detta på sin webbplats. Om du väljer att ringa elhandlaren så kan det vara bra att begära en skriftlig bekräftelse på vad ni har kommit överens om.
  • Det kan också finnas möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i hemkommunen för hjälp med betalning av sin elräkning.

Elpriskompensation och elprisstöd

Tidigare utbetalad elpriskompensation  

I slutet av 2021 och i början av 2022 betalade staten ut elpriskompensation till de svenska hushållen. Du kan läsa mer om elpriskompensationen för december 2021 - februari 2022 här och för elpriskompensationen som avsåg mars 2022 här.

Elprisstöd för oktober 2021 till september 2022

För perioden oktober 2021 till september 2022 betalade staten ut ett elprisstöd till konsumenter i elområde 3 och 4. Kravet för att få stödet var att du som konsument hade ett eget elnätsavtal och att du stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

För hushåll i elområde 3 var stödet 50 öre per kWh för hela hushållets elförbrukning som elnätsföretaget mätt upp under perioden. Motsvarande stöd för hushåll i elområde 4 var 79 öre per kWh.

Det är Försäkringskassan som sköter utbetalning av elprisstöd. Utbetalning av detta stöd påbörjas den 20 februari 2023.

Mer information om stödet finns hos Svenska kraftnät och hos Försäkringskassan.

Elprisstöd för november och december 2022

För perioden november och december 2022 betalas det ut ett elprisstöd för konsumenter i hela Sverige. Kravet för att få stödet är att du som konsument har ett eget elnätsavtal och att du stod på elnätsavtalet den 31 december 2022. Detta stöd lämnas för 80 procent av den el som förbrukades under november och december 2023. 

För hushåll i elområde 1 och 2 är stödet 90 öre per kWh, för hushåll i elområde 3 126 öre per kWh och för hushåll i elområde 4 129 öre per kWh. 

Det är Försäkringskassan som sköter utbetalningen av stödet. Utbetalning av stödet beräknas ske senast den 9 juni 2023.

Mer information om stödet finns hos Svenska kraftnät och hos Försäkringskassan