Skip to the content

Klagomål om Motala Energi

Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Motala Energi under det senaste året. Motala Energi har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden och har funnits med på listan sedan april 2024.  

Klagomål mot Motala Energi som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen. 

Till information om alla företag på klagomålslistan 

Klagomål om ofullständig information inför avtalstidens utgång

I klagomålen uppger konsumenter med tidsbestämt avtal att de antingen inte fått någon information från Motala Energi inför att avtalet var på väg att löpa ut, alternativt fått ofullständig eller otydlig information. Efter att avtalet löpte ut uppger konsumenterna att de blivit lagda på ett rörligt avtal som Motala Energi kallar för tillsvidareavtal, vilket enligt konsumenterna överstiger genomsnittspriset för rörliga avtal kraftigt.

Vissa av konsumenterna uppger att de har blivit kunder hos Motala Energi via ett förmedlingsföretag, och att de vid avtalstidens utgång blivit lagda på ett tillsvidareavtal med ett mycket högt pris.

Klagomål om priset i Motala Energis tillsvidareavtal

De konsumenter som har blivit fakturerade för det avtal som Motala Energi kallar tillsvidareavtal uppger att det fakturerade priset är mycket högt i jämförelse med priset för andra jämförbara alternativ på marknaden, ofta handlar det om en skillnad på en till två kronor per kilowattimme.  För en villakund med en elförbrukning på 20 000 kilowattimmar per år innebär en skillnad på en krona per kilowattimme 20 000 kronor per år och en skillnad på två kronor per kilowattimme 40 000 kronor per år.

Klagomål från konsumenter som uppger att de fått fakturor från Motala Energi trots att de inte har något avtal med Motala Energi

I vissa klagomål uppger konsumenterna att de har fått fakturor från Motala Energi trots att de inte har ingått avtal med företaget. Vid kontakt med Motala Energi uppger konsumenterna att Motala Energi påstår att det finns ett avtal.  

Klagomål från konsumenter om bristfällig kundservice 

I klagomålen mot Motala Energi uppger konsumenterna återkommande att de känner sig dåligt bemötta och har svårt att få svar på sina funderingar vid kontakt med kundtjänst.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Motala Energi

Vi har en skriftlig vägledning med information om vad du kan göra om ett elbolag påstår att du har ingått ett avtal trots att du inte har accepterat ett avtal med elbolaget.

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Möjlighet att begära tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (till exempel elhandelsföretag). Prövning av tvister hos ARN är ett enkelt och rättssäkert alternativ till prövning i domstol. ARN utgår vid bedömning av en tvist från gällande rätt i form av lagstiftning och rättspraxis men gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att skriftligen lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Innan du anmäler en tvist är det bra att först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Det finns bland annat en värdegräns på 500 kronor och en tidsgräns om att anmälan från konsumenten ska skickas in senast 1 år efter det att konsumenten första gången klagade hos företaget.

Besluten som ARN fattar är inte bindande utan endast en rekommendation men en klar majoritet av företagen följer ARN:s beslut. Rekommendationerna går inte att överklaga, däremot kan konsumenten eller företaget begära prövning av tvisten i allmän domstol.

En återkommande fråga hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå är hur mycket det kostar att begära prövning i allmän domstol. Om tvisten rör ett belopp om max ett halvt prisbasbelopp (vilket år 2024 är 28 650 kr) avgörs tvisten genom ett förenklat tvistemål, vilket innebär att kostnaderna blir betydligt mer begränsade än vad de kan bli vid ett traditionellt tvistemål.

» Till mer information om tvist i allmän domstol

Byråns råd avseende anmälan till ARN:

 • I det fall som tvisten inte går att lösa genom kommunikation med elbolaget så anmäl tvisten till ARN. Det gör du enklast direkt på ARN:s webbplats.
 • Om prövning av tvist sker i ARN får indrivning av den eventuella skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är avgjord. Det gäller alltså att bestrida eventuella fakturor som omfattas av en sådan tvist. » Läs Byråns tips vid bestridande av faktura
 • I det fall som ett elbolag väljer att inte följa ARN:s beslut finns det ändå möjlighet att använda nämndens beslut. Till exempel som stöd för att ta tvisten vidare till allmän domstol eller som stöd för att bestrida en faktura.
 • Byrån har samlat relevanta referat av beslut från ARN för att ge dig vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist. » Till referaten av ARN beslut

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Motala Energi

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Motala Energi bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör du se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.