Skip to the content

Klagomål om Svealands ElbolagHär beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Svealands Elbolag under det senaste året. Svealands Elbolag har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. Företaget publicerades på klagomålslistan i januari 2021. 

Klagomål mot Svealands Elbolag som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen.

Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Klagomål om kraftig prishöjning efter tolv månader för konsumenter med rörligt avtal 

Konsumenter med rörligt månadsavtal eller timprisavtal där prisvillkoren varit gällande i tolv månader klagar på att Svealands Elbolag efter tolv månader kraftigt höjer elpriset utan att lämna information om prishöjningen. Det fakturerade priset som Svealands Elbolag därefter menar är gällande motsvarar enligt konsumenterna en nivå som ofta ligger 1-2 kronor per kWh högre än vad konkurrerande elhandlare tar betalat för ett rörligt avtal. Konsumenterna som klagar om detta hittar ingen information om det nya priset varken i det ursprungliga avtalsvillkoren eller i annan information från Svealands Elbolag. 

Klagomål om felaktiga fakturor 

Konsumenter med rörligt avtal klagar ofta på att fakturan visar ett för högt pris i öre per kWh. Flera konsumenter som har tecknat rörligt avtal med Svealands Elbolag när företaget var billigast på marknaden kan inte förstå varför Svealands Elbolag nu skickar fakturor som är mycket högre än andra elhandlare som konsumenterna har jämfört med. Konsumenterna menar också att fakturorna är felaktiga eftersom det inte går att hitta det belopp i öre per kilowattimme som Svealands Elbolag har fakturerat för varken i de ursprungliga avtalsvillkoren eller i avtalsbekräftelsen. Trots att det är Svealands Elbolag som ska bevisa att det fakturerade beloppet i öre per kWh stämmer överens med vad som överenskommits så klagar konsumenterna återkommande på att Svealands Elbolag inte kan förklara beloppet i fakturan.

Klagomål om avsaknad av information om att avtalet är på väg att löpa ut

I klagomålen uppger konsumenter med fastprisavtal att de inte fick någon information från Svealands Elbolag när avtalet var på väg att löpa ut. Konsumenterna missade därför att säga upp avtalet och uppger att de när avtalet löpt ut blivit lagda på ett rörligt tillsvidareavtal med ett mycket högt pris.

Svealands Elbolag har ofta svarat konsumenterna att att de har skickat informationen om att avtalet är på väg att löpa ut via ordinarie postgång och att det fakturerade priset därför gäller. 

» Läs mer om elhandlarnas skyldighet att informera om att ett avtal är på väg att löpa ut

Klagomål om priset i Svealands Elbolags tillsvidareavtal

De konsumenter som har blivit fakturerade för det avtal som Svealands Elbolag kallar tillsvidareavtal uppger att det fakturerade priset är mycket högt. Tillsvidareavtalets pris har enligt konsumenterna varit mycket högt i jämförelse med priset för andra jämförbara alternativ på marknaden, ofta handlar det om en skillnad 1-2 kronor per kilowattimme. För en villakund med en elförbrukning på 20 000 kilowattimmar per år innebär en skillnad på en krona per kilowattimme 20 000 kronor per år och en skillnad på två kronor per kilowattimme 40 000 kronor per år.

Klagomål om problem med att få svar på klagomålen från Svealands Elbolag

Det är vanligt med klagomål om att Svealands Elbolag inte besvarar konsumenternas konkreta frågor och klagomål då konsumenten kontaktar företaget. Vid klagomål om felaktig fakturering menar många konsumenter att Svealands Elbolag pekar på den generella marknadsutvecklingen istället för att förklara var i avtalet eller i informationen från företaget som det fakturerade priset finns beskrivet.  

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Svealands Elbolag 

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Möjlighet att begära tvistlösning hos Allmänna reklamationsnämnden

ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt kan pröva tvister mellan konsumenter och företag (till exempel elhandelsföretag). Prövning av tvister hos ARN är ett enkelt och rättssäkert alternativ till prövning i domstol. ARN utgår vid bedömning av en tvist från gällande rätt i form av lagstiftning och rättspraxis men gör ingen egen utredning av vad som hänt utan det är upp till parterna att skriftligen lämna in och presentera det underlag nämnden ska ta ställning till. Innan du anmäler en tvist är det bra att först kontrollera att tvisten kan prövas hos ARN. Det finns bland annat en värdegräns på 500 kronor och en tidsgräns om att anmälan från konsumenten ska skickas in senast 1 år efter det att konsumenten första gången klagade hos företaget.

Besluten som ARN fattar är inte bindande utan endast en rekommendation men en klar majoritet av företagen följer ARN:s beslut. Rekommendationerna går inte att överklaga, däremot kan konsumenten eller företaget begära prövning av tvisten i allmän domstol.

En återkommande fråga hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå är hur mycket det kostar att begära prövning i allmän domstol. Om tvisten rör ett belopp om max ett halvt prisbasbelopp (vilket år 2024 är 28 650 kr) avgörs tvisten genom ett förenklat tvistemål, vilket innebär att kostnaderna blir betydligt mer begränsade än vad de kan bli vid ett traditionellt tvistemål.

» Till mer information om tvist i allmän domstol

Byråns råd avseende anmälan till ARN:

 • I det fall som tvisten inte går att lösa genom kommunikation med elbolaget så anmäl tvisten till ARN. Det gör du enklast direkt på ARN:s webbplats.
 • Om prövning av tvist sker i ARN får indrivning av den eventuella skuld som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är avgjord. Det gäller alltså att bestrida eventuella fakturor som omfattas av en sådan tvist. » Läs Byråns tips vid bestridande av faktura
 • I det fall som ett elbolag väljer att inte följa ARN:s beslut finns det ändå möjlighet att använda nämndens beslut. Till exempel som stöd för att ta tvisten vidare till allmän domstol eller som stöd för att bestrida en faktura.
 • Byrån har samlat relevanta referat av beslut från ARN för att ge dig vägledning om du har råkat ut för en liknande tvist. » Till referaten av ARN beslut

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Svealands Elbolag

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Svealands Elbolag bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör de se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Om du har företag och har klagomål på Svealands Elbolag kan du anmäla ditt klagomål till Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.