Skip to the content

Klagomål om Svealands Elbolag


Här beskrivs vanliga klagomål som byrån tagit emot om Svealands Elbolag under det senaste året. Svealands Elbolag har många klagomål sett till vad som är normalt på elmarknaden. Företaget publicerades på klagomålslistan i januari 2021. 

Klagomål mot Svealands Elbolag som ingår som underlag till denna information gäller ärenden där en kund till företaget inte kunnat lösa tvisten i direktkontakt med företagets kundtjänst utan istället behövt söka vägledning hos oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byrån har tittat på om det finns grund för klagomålen.


Till information om alla företag på klagomålslistan

 

Klagomål om avsaknad av information om att avtalet är på väg att löpa ut

I klagomålen uppger konsumenterna att de inte fick meddelande enligt ellagen när avtalet var på väg att löpa ut och att företaget då menar att de har skickat informationen med ordinarie postgång. Konsumenterna missade därför att säga upp avtalet och uppger att de när avtalet löpt ut blivit lagda på ett tillsvidareavtal med mycket högt pris i jämförelse med andra alternativ på marknaden. 

» Läs mer om elhandlarnas skyldighet att informera om att ett avtal är på väg att löpa ut

Klagomål om att Svealands Elbolag övertar avtalet från en annan elhandlare

Konsumenter har under sommaren 2022 klagat på att företaget har övertagit konsumentens elavtal från en annan elhandlare. Detta utan att konsumenten har fått information om saken och till försämrade villkor. 

» Läs mer om överlåtelse av elavtal

Klagomål från konsumenter om bland annat ogiltiga avtal, bristfällig marknadsföring och problem med att komma i kontakt med Svealands Elbolag

Konsumenter klagar om att de utan att ha varit i kontakt med Svealands Elbolag har fått information om att Svealands Elbolag ska ta över leveransen av el till konsumenten. Konsumenterna har då svårt att komma i kontakt med företaget och Svealands Elbolag presenterar inget underlag som stödjer att det har ingåtts ett elhandelsavtal trots att det är elbolaget som har bevisbördan för att ett giltigt avtal har ingåtts.

Klagomål handlar också om att konsumenter känner sig lurade vid telefonförsäljning då Svealands Elbolag uppgett sig för att representera konsumentens nuvarande elhandlare. Konsumenter berättar att det är svårt att få tag på företaget och att Svealands Elbolag trots lagstadgad rätt att ångra elhandelsavtal har nekat konsumenten detta. Det förekommer även klagomål om att företaget fakturerar ett elpris som är avsevärt mycket högre än det pris som har avtalats.

Klagomål från konsumenter på fakturor om brytavgift

Det förekommer klagomål från konsumenter som uppger att de har fått information från företaget om att de kommer att skicka en faktura för en så kallad brytavgift eller lösenavgift om konsumenten inte inkommer med uppgifter om anläggnings-ID (utan anläggnings-ID kan inte byte av elhandlare genomföras). Dessa klagomål avser situationer då konsumenterna uppger att Svealands Elbolag påstår att konsumenterna ingått avtal, trots att konsumenterna uppger att de inte har accepterat ett avtal med Svealands Elbolag. En förutsättning för att ett företag ska få ta ut en brytavgift är att det finns ett giltigt avtal. Det saknas uttryckligt juridiskt stöd för att ta ut en brytavgift i det fall som ett elbolag inte får tillgång till kundens anläggnings-ID. 

Vanligt med klagomål från småföretagare som känner sig lurade in i elavtal med Svealands Elbolag

Det stora flertalet av klagomålen kommer från småföretag som har blivit uppringda av Svealands Elbolag. Svealands Elbolag utger sig då ofta för att representera kundens nuvarande elhandelsföretag eller något annat namngivet elhandelsföretag. Det finns också klagomål där Svealands Elbolag påstått att småföretagaren redan är kund hos Svealands Elbolag. Följden av att säljaren från Svealands Elbolag enligt kunderna lämnar falsk information om vilken aktör säljaren representerar gör att kunderna felaktigt känner sig trygga med att ingå avtal med företaget.

Under telefonsamtalet där kunden på olika sätt erbjuds billigare el är säljaren från Svealands Elbolag mycket påstridig och försöker på olika sätt att få kunden att besvara ett sms, trycka på en länk eller bekräfta sin identitet med hjälp av Bank-ID. Kundens svar eller bekräftelse använder Svealands Elbolag sedan som en bekräftelse på ett elhandelsavtal trots att kunden aldrig har haft för avsikt att teckna ett elhandelsavtal eller endast tackat ja till att ta emot mer information om avtalet. Kunderna som kontaktar byrån och framför dessa klagomål känner sig med anledning av detta ofta lurade.

Kunderna uppger till byrån att elpriset som faktureras är avsevärt mycket högre än det marknadsförda priset och att uppsägningstiden för avtalet är 24 månader trots att detta aldrig har nämnts under telefonsamtalet.

Kunder som bestrider giltigheten i elhandelsavtalet faktureras senare en brytavgift från Svealands Elbolag. Summorna för denna avgift varierar, oftast i spannet mellan 18 000 kronor och 50 000 kronor.

I flera fall tar Svealands Elbolag också över elleveransen även fast kunden aldrig har haft ambitionen att byta elhandlare eller i fall då kunden har försökt att stoppa bytet.

Klagomålen från småföretag berättar även att det är svårt att nå fram till kundservice hos Svealands Elbolag.

Om du behöver vägledning i ett ärende som gäller Svealands Elbolag 

För problemen som beskrivs för småföretagare har byrån tagit fram en skriftlig vägledning som du i första hand kan använda:

» Till den skriftliga vägledningen

Om du hamnat i en tvist med ett elbolag kan du kontakta oss på Konsumenternas energimarknadsbyrå. Byråns medarbetare har juridisk expertis inom energiområdet och kan ge dig vägledning om vad som gäller i ditt ärende.

» Till Kontakta oss

Tips till konsumenter som har eller vill teckna avtal med Svealands Elbolag

Om du avser att teckna avtal eller har avtal med Svealands Elbolag bör du:

 • Spara avtalsvillkor och information om avtalet. Underlagen kan du använda om det t.ex. påstås att du har brutit elavtalet när du bytt elleverantör.
 • Säg upp ditt elavtal själv, även om bindningstiden löper ut.
 • Om du ska byta elleverantör bör de se till att säga upp ditt avtal själv, helst via e-post, innan uppsägningstiden löper ut. Spara bevis på din uppsägning.
 • Kontakta alltid företaget via e-post, om du har möjlighet, då kan du visa i efterhand vad du och företaget sagt i ett ärende. Spara all kommunikation med företaget.
 • Kontrollera att du faktureras enligt de villkor du har accepterat.

Tips till näringsidkare som vill teckna elavtal över telefon

Om du är företagare och blir kontaktad av en telefonförsäljare eller får besök av en säljare som vill sälja elavtal bör du:

 • Ifrågasätta påståenden om samarbeten med din befintliga elleverantör eller elnätsföretag.
 • Ifrågasätta påståenden om att företaget erbjuder dig det billigaste elpriset på marknaden, särskilt om det är ett rörligt elprisavtal.
 • Lyssna noga under hela säljsamtalet för att säkerställa vilket företag som anges som avtalspart.
 • Lyssna noga när bindnings- och uppsägningstid anges.
 • Begära att få ett skriftligt erbjudande istället och svara inte "ja" på säljarens frågor om du accepterar något. Om elhandelsföretaget eller kunden så önskar ska skriftligt avtal träffas om försäljningen, enligt branschens allmänna avtalsvillkor.
 • Räkna med att endast själva avtalstecknandet kommer att sparas i ljudfilen från säljsamtalet vid telefonförsäljning. Säljlöften som ges innan avtalstecknandet kommer inte att spelas in och sparas. Du måste därför säkerställa att säljlöften anges eller ingår i avtalsvillkoren när avtalet tecknas.
 • Avsluta samtalet snabbt om du inte är intresserad av att byta elleverantör.
 • Känna till att du inte har ångerrätt om du är näringsidkare om det inte särskilt avtalats om det. Teckna därför bara avtal du vet att du inte kommer att ångra. Ångerrätten gäller dock för dig med enskild firma som bedriver verksamheten i hemmet och din elförbrukning är för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamheten.

Svensk Handels Varningslista

Om du har företag och har klagomål på Svealands Elbolag kan du anmäla ditt klagomål till Svensk Handels Varningslista. Där varnar Svensk Handel för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Varningslistan riktar sig enbart till företagskunder på elmarknaden (inte konsumenter).

» Till Svensk Handels Varningslista

Anmäla till tillsynsmyndighet

Konsumentverket

Konsumenter kan anmäla företag till Konsumentverket om de inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom följande områden:

 • Marknadsföring
 • Avtalsvillkor
 • Prisinformation
 • Säljmetoder
 • Automatisk avtalsförlängning utan meddelande

Konsumentverket jobbar för konsumentkollektivet. Din anmälan innebär inte att Konsumentverket hjälper dig personligen i just ditt ärende. Din anmälan kan dock hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem så att verket riktar sina tillsynsaktiviteter rätt.

» Till Konsumentverket

Energimarknadsinspektionen

Du kan också göra en anmälan till Energimarknadsinspektionen om ditt klagomål till exempel gäller:

 • Att ditt avtal har förlängts utan meddelande om bl.a. prisinformation. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Preliminär fakturering. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Faktura-avgifter. Bestämmelsen gäller för elhandelsföretaget oavsett om kunden är ett företag eller konsument.
 • Bristande klagomålshantering för konsumenter.
 • Sen slutfakturering för konsumenter.

» Till Energimarknadsinspektionen

Din anmälan innebär inte att Energimarknadsinspektionen hjälper dig personligen i just ditt ärende.

Senast uppdaterad: 2022-06-29 17:07