Skip to the content

Elpriser - prognos och utveckling

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs således när månaden är slut. Även förbrukningen beräknas som ett medelvärde för hela månaden. Det innebär att även om elpriset är högt enstaka dagar kan månadsmedelvärdet vara lågt. 

Prognos för elpriset

Börspriset i maj 2021 - ovanligt högt

För samtliga svenska elområden blev månadsmedelpriset för maj ovanligt högt. 

För de två nordligaste svenska elområdena, det vill säga elområde 1 och 2, så steg månadsmedelpriset i maj med ungefär 12 öre per kWh i jämförelse med april. Månadsmedelpriset i maj stannade därmed på 38,9 öre per kWh för båda dessa områden. 

Även i elområde 3 och 4 steg månadsmedelpriserna under maj månad i jämförelse med april. I elområde 3 stannade priset på 43,5 öre per kWh, vilket var en ökning med nästan 10 öre per kWh. I elområde 4 stannade månadsmedelpriset på 48,5 öre per kWh, vilket motsvarar en ökning på drygt 5 öre per kWh.  

Prisprognoserna indikerar att elpriserna kommer att stiga på kort sikt för att sedan falla tillbaka litegrann. 

Prisutvecklingen kan komma att avvika från prognosen om förutsättningarna som ligger till grund för prognosen förändras. 

» Om elprisområden

Du kan läsa mer om elprisets utveckling i Energimarknadsinspektionens veckorapport.

» Till Energimarknadsinspektionens veckorapport

Observera att spotpriset endast utgör en del av det pris du betalar.

Utöver börspriset för el så kommer elpriset för konsumenter med rörligt elavtal även inkludera elleverantörens påslag, kostnad för elcertifikat, elhandlarens övriga rörliga kostnader, eventuellt en års- eller månadsavgift samt moms. Momsen avser ett tillägg med 25 procent för samtliga kostnader i priset. Priserna för elcertifikat har sjunkit den senaste tiden vilket medför att den kostnad för elcertifikat som konsumenten betalar förväntas vara låg framöver. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om det rörliga prisets komponenter

Energimyndighetens kortsiktsprognos för användning och tillförsel

Energimyndigheten publicerade i augusti 2019 sommarens kortsiktsprognos över Sveriges energianvändning och energitillförsel för perioden 2018–2022.

Sveriges totala elproduktion väntas öka från 159 TWh till nästan 171 TWh år 2022. Prognosen pekar också per en mer än fördubblad vindkraftsproduktion till 2022.

I Energimyndighetens rapport visas också aktuella terminspriser som pekar på sjunkande elpriser. Medelårspriset för el förväntas sjunka jämfört med förra årets medelpris på 45,8 öre/kWh (år 2018) till 35 öre/kWh (år 2022). Prognosen för prisutvecklingen förändras dock kontinuerligt och förväntade priser kan svänga kraftigt beroende på många omvärldsfaktorer som väder, ekonomisk tillväxt och driftstörningar i större anläggningar.

Observera att prognosen för medelårspris endast ger en indikation av elkostnadernas prisutveckling för hushåll. För även om årsmedelpriset för el sjunker kan dina elkostnader sett över ett år öka. Det beror på att elpriset på vintern, när förbrukningen är större, påverkar dina totala elkostnader mer än priset på sommartid. Om elpriset är högt på vintern, jämfört med tidigare år, men lägre än normalt på sommaren så kan årsmedelpriset alltså sjunka medan hushållets elkostnader sett över hela året öka. 

 

Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • Elpriser kommer att svänga mer och oftare
    Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 

  • Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige
    Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  

  • Möjligheten att påverka elkostnader ökar
    I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

 

Rapporter om elmarknadens utveckling:

» Mer om elmarknadens utveckling i IVAs rapport på IVAs webbplats

» Mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem på Energimyndighetens webbplats

Välja timprisavtal?

När elpriset varierar går det att hålla nere elkostnaderna genom att använda el när den kostar mindre och minska förbrukningen när den kostar mer.

Om du vill minska dina elkostnader genom att vara flexibel med din elanvändning behöver du ett så kallat timprisavtal. Timprisavtal innebär att priset följer Nordpools spotpris för varje timme (istället för varje månad), men du bör då vara beredd på att du på något sätt behöver styra din förbrukning i realtid. Timpriset kan variera väldigt mycket mellan timmar, dygn eller inom en månad, det innebär att du riskerar att betala mycket mer om du inte styr din förbrukning på timnivå. På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal:

» Till Elpriskollen

I det fall som du tecknar ett timprisavtal är det också bra att känna till att alla elhandlare som erbjuder timprisavtal inte tillåter dig att sedan byta avtalet till ett ordinarie rörligt elprisavtal. Det beror på att det uppstår en kostnad för elhandlaren som denna inte är beredd att ta. Hur de olika elhandlarna agerar går att kontrollera i avtalsvillkoren eller genom att ta kontakt med företaget. 

» Mer om timprisavtal

Senast uppdaterad: 2021-06-02 07:28