Skip to the content

Elpriser - prognos och utveckling

Här hittar du relevant information om elprisets utveckling både på kort och lång sikt.

Rörligt pris och börspriser på el

Det rörliga elpriset baseras normalt på ett månadsmedelvärde av spotpriset (börspriset) under hela månaden och fastställs således när månaden är slut. Även förbrukningen beräknas som ett medelvärde för hela månaden. Det innebär att även om elpriset är högt enstaka dagar kan månadsmedelvärdet vara lågt. 

Prognos för elpriset

Börspriset september 2021 - Elpriserna fortsatte att stiga i elområde 3 (Stockholm) och elområde 4 (Malmö) 

För september månad så slog månadsmedelpriset rekord i både elområde 3 och elområde 4. Aldrig tidigare har elpriset varit så högt för kunder med rörligt elpris boendes i dessa elområden. Några av orsakerna till prisutvecklingen är höga priser också på den europeiska elmarknaden samt att både den svenska vattenkraften och kärnkraften har haft begränsad elproduktion. Även nationella överföringsbegränsningar i stamnätet har påverkat elpriset i elområde 3 och 4. 

För de två nordligaste svenska elområdena, det vill säga elområde 1 (Luleå) och 2 (Sundsvall), så sjönk dock månadsmedelpriset lite grann. Från 58,8 öre per kWh i augusti månad till 56,5 öre per kWh i september.

I elområde 3 steg månadsmedelpriset från 67,1 öre per kWh i augusti till 91,8 öre per kWh i september. I elområde 4 steg månadsmedelpriset från 85,5 öre per kWh under augusti månad till 122,7 öre per kWh i september.  

Prisprognoserna indikerar att elpriserna på kort sikt och året ut kommer att stanna på relativt höga nivåer. 

Prisutvecklingen kan komma att avvika från prognosen om förutsättningarna som ligger till grund för prognosen förändras. 

» Om elprisområden

Du kan läsa mer om elprisets utveckling i Energimarknadsinspektionens veckorapport.

» Till Energimarknadsinspektionens veckorapport

Observera att spotpriset endast utgör en del av det pris du betalar.

Utöver börspriset för el så kommer elpriset för konsumenter med rörligt elavtal även inkludera elleverantörens påslag, kostnad för elcertifikat, elhandlarens övriga rörliga kostnader, eventuellt en års- eller månadsavgift samt moms. Momsen avser ett tillägg med 25 procent för samtliga kostnader i priset. Priserna för elcertifikat har sjunkit den senaste tiden vilket medför att den kostnad för elcertifikat som konsumenten betalar förväntas vara låg framöver. 

» Om elförbrukning och hur elkostnader normalt fördelas över året

» Om det rörliga prisets komponenter

Större prisvariationer framöver? 

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att:

  • Elpriser kommer att svänga mer och oftare
    Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor. I framtiden, med alltmer variabel kraft, kopplas de höga priserna både till en hög elanvändning och en låg produktion. Elpriset kan bli högt i en situation med liten användning och liten produktion. I framtiden bedöms främst elproduktionen skapa en ökad utmaning för elbalansen. Pristopparna kan bli högre och dalarna lägre, vi kan även komma att se noll-priser. 

  • Större prisskillnader mellan norra och södra Sverige
    Elpriserna i norra Sverige förväntas bli lägre än i södra Sverige. Det beror på att elproduktionen förväntas öka i norra Sverige samtidigt som det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst.  

  • Möjligheten att påverka elkostnader ökar
    I framtiden kan höga priser förutses uppträda vid fler tidpunkter och ha fler orsaker än idag. Tillsammans med större prisvariationer kan det innebära att kostnaderna kan bli högre för de som inte kan eller vill anpassa sig till nya förutsättningar. 

 

Rapporter om elmarknadens utveckling:

» Mer om elmarknadens utveckling i IVAs rapport på IVAs webbplats

» Mer om vägen till ett 100% förnybart elsystem på Energimyndighetens webbplats

Välja timprisavtal?

När elpriset varierar går det att hålla nere elkostnaderna genom att använda el när den kostar mindre och minska förbrukningen när den kostar mer.

Om du vill minska dina elkostnader genom att vara flexibel med din elanvändning behöver du ett så kallat timprisavtal. Timprisavtal innebär att priset följer Nordpools spotpris för varje timme (istället för varje månad), men du bör då vara beredd på att du på något sätt behöver styra din förbrukning i realtid. Timpriset kan variera väldigt mycket mellan timmar, dygn eller inom en månad, det innebär att du riskerar att betala mycket mer om du inte styr din förbrukning på timnivå. På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du se och jämföra timprisavtal:

» Till Elpriskollen

I det fall som du tecknar ett timprisavtal är det också bra att känna till att alla elhandlare som erbjuder timprisavtal inte tillåter dig att sedan byta avtalet till ett ordinarie rörligt elprisavtal. Det beror på att det uppstår en kostnad för elhandlaren som denna inte är beredd att ta. Hur de olika elhandlarna agerar går att kontrollera i avtalsvillkoren eller genom att ta kontakt med företaget. 

» Mer om timprisavtal

Senast uppdaterad: 2021-09-30 18:40