Skip to the content

Ingen uppsägningstid när konsument enligt villkoren fick byta till annan avtalsform hos elhandlare "när som helst"

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade ingått avtal med en elhandlare om leverans av el till rörligt pris. Av villkoren framgick bland annat att priset kunde ändras varje månad samt att kunden när som helst hade rätt att byta till någon av elhandlarens övriga avtalsformer. I de allmänna avtalsvillkoren anges att om inte annat avtalats upphör ett avtal att gälla tidigast en månad efter uppsägning. I villkoren anges också att en elhandlare får ändra gällande priser, men då är skyldig att underrätta sina kunder om ändringen senast 15 dagar innan den träder ikraft. 

Frågan var om elhandlaren i det aktuella fallet måste avisera innan varje prisändring samt om elhandlaren kunde kräva en månads uppsägningstid innan byte till annan avtalsform kunde ske.

ARN ansåg att kravet om avisering i de allmänna avtalsvillkoren var dispositivt (möjligt att avtala bort) samt att det svårligen kunde uppfyllas om avtalspriset ändrades varje månad. Därför ansåg ARN att aviseringsplikten inte ingick i parternas avtal. Däremot hade elhandlaren inte rätt att kräva en månads uppsägningstid vid byte till någon av företagets övriga avtalsformer utan K hade rätt att byta avtalsform med omedelbar verkan.

 

Beslut 2003-5068: Konsumenten fick rätt