Skip to the content

Konsument som debiterats preliminärt nekades kompensation då han inte hade lidit ekonomisk skada

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

Elhandlaren hade under tre år inte avstämt K mot någon mätaravläsning. K hävdade att detta stred mot gällande regler samt yrkade kompensation och att han skulle beviljas en längre betalningsplan.

ARN (majoriteten) konstaterade att utgångspunkten är att konsumenten är skyldig att betala för den el som faktiskt förbrukats, men att K inte visat att han lidit någon ekonomisk skada. K uppmanades att godta det erbjudande elhandlaren givit honom om att få utöka betalningsplanen till 36 månader.

 

Beslut 2004-1349: Konsumenten fick inte rätt