Skip to the content

Konsument berättigad till prisavdrag p.g.a. dålig elkvalitet

Senast uppdaterad: 2019-03-06 14:23

K hade i olika omgångar haft dålig elkvalitet. Den konstaterade spänningen låg mellan 202–218 volt. K bodde i ett nybyggt område där en ny transformatorstation var planerad men försenad. Den låga spänningen på den el som levererats orsakade att värmepannan och andra elapparater inte fungerat som de ska. K yrkade därför prisavdrag på den kostnad han betalat för strömmen.

Elnätsföretaget hänvisade till ellagen som säger att nätkoncessionshavaren är skyldig att avhjälpa brister hos överföringen endast i den mån kostnaderna för avhjälpandet är rimliga i förhållande till olägenheterna. De pekade också på att det inte finns några regler i ellagen om skadestånd rörande bristande elkvalitet.

ARN bedömde att nätföretaget hade åtagit sig att tillhandahålla abonnenten ström med viss spänning. Det var ostridigt att elen tidvis hållit lägre spänning än vad som avtalats och av den anledningen K borde ha rätt till prisavdrag.

Beslut 2006-4459: Konsumenten fick rätt