Skip to the content

Konsument kunde inte skylla på okunskap om lagstiftningen för att slippa betala för förbrukad el

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K som under flera år bott utomlands ingick i samband med flytt tillbaka till Sverige i början av år 2002 avtal med en elhandlare om elleverans. När den första elräkningen kom betalade hon den och hon fortsatte sedan att betala den elräkning som hon fick varje månad. K hade inte fått information från elbolaget om separat debitering för nätavgifter och elförbrukning var ovetandes om det systemet. Den 3 juni 2002 fick K en avräkningsfaktura där tidigare preliminärt fakturerade avgifter avräknades, och även den betalade hon.

Sommaren 2004, 18 månader efter flytten, fick K totalt två fakturor avseende förbrukad el under hela 18-månadersperioden. K yrkade betalningsbefrielse avseende fakturorna för levererad elström och menade att hon haft anledning att anta att ytterligare debitering för elleverans inte skulle ske. 

Elbolaget bestridde yrkandet på den grunden att K, enligt de vid leveransen gällande villkoren, var skyldig att betala för den el som förbrukats. De räkningar som K betalat omfattade endast nätavgifter och K hade således inte, varken på avstämningsfakturan eller tidigare, betalat för förbrukad el.

ARN ansåg att det av utredningen framgick att den faktura som K fått tidigare endast avsåg nätavgifter medan den faktura hon senare fick avsåg kostnader för elförbrukningen. ARN konstaterade också att avsaknaden av kunskap om gällande lagstiftning inte är något som kan åberopas som grund för betalningsbefrielse. Eftersom K inte lyckats visa något annat skäl till varför hon inte förstod att hon skulle debiteras ytterligare, avslog K yrkandet.

 

Beslut 2006-3971: Konsumenten fick inte rätt