Skip to the content

Konsument behövde inte betala ytterligare kostnader för redan avstämd period

Senast uppdaterad: 2018-10-11 09:25

K hade ett avtal med elnätsföretaget som bestod i att företaget skulle fjärravläsa K:s elförbrukning och fakturera honom i efterhand för den el som K faktiskt förbrukat. Trots att K betalat fakturor där det angivits att avläsning gjorts varje månad efterhandsfakturerade företaget K för förbrukning av el i förfluten tid. K yrkade betalningsbefrielse för den aktuelle fakturan eftersom han varit i god tro om att han fullgjort sin betalningsskyldighet för den avstämda perioden.

ARN fann att nätföretaget saknade rätt att, efter det att avstämning av faktisk förbrukning ägt rum, på nytt göra en avstämning och lägga på ytterligare kostnader för konsumenten för förfluten tid. När en avstämning gjorts ska konsumenten kunna lita på att ytterligare kostnader för den avstämda perioden inte ska tillkomma. Enbart om omständigheterna är sådana att konsumenten borde ha insett att det exempelvis förekommit fel i fjärravläsningen bör undantag från denna huvudregel komma ifråga. ARN rekommenderade företaget att avstå från sitt krav på betalning av den aktuella fakturan.

 

Beslut 2009-2434: Konsumenten fick rätt